ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИБУТКОВІСТЬ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ, ЯК ОСНОВОПОЛОЖНИЙ ПОКАЗНИК ЕФЕКТИВНОСТІ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ

  • L. Katan
  • V. Mishenskyi
Ключові слова: механізм; організаційно-економічний механізм; ефективне управління банком; інструменти ефективного управління; управління фінансовою стійкістю; інформаційне поле.

Анотація

Стаття присвячена теоретичним і прикладним аспектам застосування організаційно-економічний механізм забезпечення ефективності діяльності банку. Обґрунтовано теоретичні засади вдосконалення організаційно-економічного механізму забезпечення ефективності діяльності банків, розкрита класифікацію зовнішніх і внутрішніх факторів та здійснено оцінку їх впливу на ефективність діяльності банків. Розглянуто організаційний та економічний механізми як передумову створення єдиного організаційно-економічного механізму забезпечення ефективності діяльності банку, охарактеризовано його системні складові. В роботі механізм забезпечення ефективності діяльності банку досліджувався з позицій взаємодії економічних та організаційних методів і важелів впливу на досягнення поставлених цілей та відповідно до встановлених нормативних, правових та інформаційних вимог. Визначено основні інструменти організаційно-економічного механізму, що забезпечують ефективне управління установою та запропоновано заходи щодо покращення функціонування механізму діяльності банків з орієнтацією на підвищення їх прибутковості. Побудована структурну модель організаційно-економічного механізму забезпечення ефективності діяльності банку й охарактеризовано його основні складові.

Посилання

Антонюк Р.Р. Структура організаційно-економічного механізму забезпечення прибутковості підприємств // Економічний простір. – 2008. – № 20/2. – С. 176–182.

Бондаренко А.В. Інформація як складова організаційно-еконо- мічного механізму адаптації підприємства // Науково-технічний збірник. – 2008. – № 52. – С. 73–79.

Бондарчук Л.В. Формування показників ефективності функціонування організаційної структури управління підприємством // Вісник Хмельницького національного університету. – 2009. –

№ 5. – С. 138–141.

Довгань Л.Є. Формування організаційно-економічного механізму ефективного управління підприємством / Л.Є. Довгань, Г.О. Дукало // Економіка України. – 2011. – № 7. – С. 7–10.

Малицький А.А. Організаційно-економічний механізм управління підприємством: сутність та структура /А.А. Малицький // Рубрика «Соціум. Наука. Культура. Економіка». – [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://intkonf.org.

Пантелєєва Н.М. Організаційно-економічний механізм управ- ління інноваціями банківської системи / Н.М. Пантелєєва // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2013 – № 1(16) – С. 122–127.

Петрук І.Р. Фінансова стратегія як передумова успішного функ- ціонування та розвитку банку / І.Р. Петрук // Вісник НУВГП університет водного господарства та природокористування : збірник наукових праць. – Серія «Економіка». – Рівне : Вид-во НУВГП. – 2010. – Вип. 1(49). – С. 154–161.

Шараєвський Д.В. Методи оцінки ефективності діяльності банків / Д.В. Шараєвський // Формування ринкових відносин в Україні. – 2009. – № 9. – С. 17–22.

Antoniuk, R.R. (2008), “The structure of the organizational and economic mechanism for ensuring the profitability of enterprises”, Ekonomichnyj prostir, vol. 20/2, pp. 176–182.

Bondarenko, A.V. (2008), “Information as a component of the organizational and economic mechanism of enterprise adaptation”, Naukovo-tekhnichnyj zbirnyk, vol. 52, pp. 73–79.

Bondarchuk, L.V. (2009), “Formation of performance indicators of the organizational structure of enterprise management”, Visnyk Khmel'nyts'koho natsional'noho universytetu , vol. 5, pp. 138–141.

Dovhan, L.E. (2011), “Formation of organizational and economic mechanism of effective enterprise management”, Ekonomika Ukrainy, vol. 7, pp. 7–10.

Malyts'kyj, A.A. (2012), “Organizational and economic mechanism of enterprise management: essence and structure”, Rubryka “Sotsium. Nauka. Kul'tura. Ekonomika”, available at: http://intkonf.org (Accessed 10 July 2019).

Pantelieieva, N.M. (2013), “Organizational-economic mechanism of management of innovations of the banking system”, Visnyk Universytetu bankivs'koi spravy Natsional'noho banku Ukrainy, vol. 1(16), pp. 122–127.

Petruk, I.R. (2010), “Financial strategy as a prerequisite for the successful functioning and development of the bank” , Visnyk NUVHP universytet vodnoho hospodarstva ta pryrodokorystuvannia : zbirnyk naukovykh prats'. – Seriia «Ekonomika», vol. 1(49), pp. 154–161.

Sharaievs'kyj, D.V. (2009), “Methods of assessing the effectiveness of banks”, Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini, vol. 9, pp. 17–22.

Опубліковано
2019-08-27
Номер
Розділ
Статьи