ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ ОРІЄНТИРИ ОСВІТНІХ ПРОЦЕСІВ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ УКРАЇНИ

  • T. Berezianko
Ключові слова: Вища освіта; політика; людський капітал; розвиток; міжнародні вимоги.

Анотація

Пропоновану публікацію присвячено розгляду питань адаптації політики в сфері освіти з урахуванням вимог та напрямків євро інтеграційних прагнень України. В статті розглянуто зв’язок світових напрямків цілей розвитку людства до 2030 року у контексті потреб людського капіталу. Розглядаються зовнішні та внутрішні вимоги до формування та рівень їх спів падіння для національної освітньої сфери. В статті здійснено спробу продемонструвати різновектроність політик МОН, рекомендацій ЄС, потреб вдосконалення якості людського капіталу з точки зору розвитку якісних складових національного суспільства та можливостей бюджетного забезпечення. В статті зроблено акцент на неспівпадінні високого рівня освіченості працездатного населення із заниженими та дещо примітивними вимогами ринку праці та міжнародних коригувань. Випереджальний рівень освіченості населення дисонує із ресурсною орієнтацією національного ринку та низько кваліфікаційних очікуваннями міграційного простору. Означений висновок спонукає до постановки питання щодо необхідності підтягування економічної площини реалізації людського капіталу на внутрішньому просторі і європейського освітнього простору до рівня українського.

Посилання

Цілі сталого розвитку 2016-2030. URL: http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-tysiacholittia/tsili-staloho-rozvytku (Дата звернення: 10.07.2019).

Розвиток людського капіталу: на шляху до якісних реформ / за ред. О.Піщуліної. К., Заповіт, 2018. 367 с.

Куйбіда В. Профанація, або «Про Стратегію сталого розвитку Україна – 2020». URL: http://blogs.lb.ua/vasyl_kuybida/300576_profanatsiya_abo_pro_strategiyu.html. (Дата звернення: 10.04.2019).

Прудка Н. Скільки коштують інфаркт та інсульт? Уряд дає 200 млн. на медичний експеримент. Главком, 27 червня 2017р. URL: https://glavcom.ua/publications/skilki-koshtuje-infarkt-ta-insult-uryad-daje-200-mlnna-medichniy-eksperiment-422528.html (Дата звернення: 10.07.2019).

Судакова Н., Мегеденюк М. Чому диплом не допомагає знайти роботу? STUDWAY, 20 травня 2016р., URL: http://studway.com.ua/diplom-ne-dopomagaie. (Дата звернення: 10.07.2019).

Семенко А. Фінансування ВНЗ у 2018р. Uteka.ua, 15 лютого 2018р. URL: https://uteka.ua/ua/publication/ Finansirovanie-vuzov-v-2018-godu. (Дата звернення: 10.07.2019).

Лозовий В. Проблема підготовки наукових кадрів для інноваційної сфери в Україні. НІСД. URL: http://www.niss. gov.ua/content/articles/files/nauka_kadru-e5da6.pdf (Дата звернення: 10.07.2019).

Попович О. На яке майбутнє може сподіватися українська наука. Українська правда, 17 березня 2017р. URL: https://life.pravda.com.ua/columns/2017/03/17/223188 (Дата звернення: 10.07.2019).

Богдан Т. Руйнація української науки як наслідок кланово-олігархічного ладу. ZN.ua, 7 квітня 2018р. URL: https://zn.ua/SCIENCE/razrushenie-ukrainskoy-nauki-kak-sledstvie-klanovo-oligarhicheskogo-stroya-280531_.html. (Дата звернення: 10.07.2019).

Ranking of national higher education systems 2017. U 21. URL: http://www.universitas21.com/ article/projects/?parentID=152 (Дата звернення: 10.07.2019).

Deliverables for 2020: Bringing tangible results for citizens. EaP|Easten Partnership.URL:https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/20_deliverables_for_2020.pdf (Дата звернення: 10.07.2019).

Education 2030. URL: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245656 (Дата звернення: 10.07.2019).

Угода про Асоціацію між ЄС та Україною Короткий посібник з Угоди про Асоціацію. URL: http://eeas.europa.eu/archives/delegations/ukraine/documents/association_agreement/guide.pdf (Дата звернення: 10.07.2019).

Заклади вищої овіти. Держстат України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/osv_rik/osv_u/vuz_u.html (Дата звернення: 10.07.2019).

Звіт за результатами діяльності Аналітичного центру CEDOS у 2018 році. URL: https://cedos.org.ua/uk/pages/zvit-za-2018-rik (Дата звернення: 10.07.2019).

Указ Президента України “Про Національну доктрину розвитку освіти” №347 від 17 квітня 2002р. URL: https://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/347/2002 (Дата звернення: 10.07.2019).

ФРУ презентувала сучасний стан системи професійних кваліфікацій в Україні. URL:http://www.euroosvita.net/prog/print.php/prog/print.php?id=3729〈=ukr&/ (Дата звернення: 10.07.2019).

UN House in Ukraine (2017), “Sustainable Development Goals 2016-2030” available at: http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-tysiacholittia/tsili-staloho-rozvytku (Accessed 10 July 2019).

Pishchulina, O. (2018), Rozvytok liudskoho kapitalu: na shliakhu do yakisnykh reform [Development of human capital: on the way to qualitative reforms], Zapovit, Kyiv, Ukraine.

Kuibida, V. (2015), “Prophanation, or "About the Strategy of Sustainable Development Ukraine 2020”, available at: http://blogs.lb.ua/vasyl_kuybida/300576_profanatsiya_abo_pro_strategiyu.html (Accessed: 10 July 2019).

Prudka, N. (2017), “How much are a heart attack and a stroke? The government gives 200 million to a medical experiment”, Hlavkom, available at: https://glavcom.ua/publications/skilki-koshtuje-infarkt-ta-insult-uryad-daje-200-mlnna-medichniy-eksperiment-422528.html (Accessed 10 July 2019).

Sudakova, N. and Mehedeniuk, M. (2016), “Why does a diploma not help to find a job?”, STUDWAY, available at: http://studway.com.ua/diplom-ne-dopomagaie. (Accessed 10 July 2019).

Semenko, A. (2018), “Financing of universities in 2018”, available at: https://uteka.ua/ua/publication/Finansirovanie-vuzov-v-2018-godu. (Accessed 10 July 2019).

Lozovyi, V. (2015), “Problem of training of scientific personnel for innovation sphere in Ukraine”, NISD, available at: http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/nauka_kadru-e5da6.pdf (Accessed 10 July 2019).

Popovych, O. (2017), “What Ukrainian science can hope for in the future”, Ukrainska pravda, available at: https://life.pravda.com.ua/columns/2017/03/17/223188 (Accessed 10 July 2019).

Bohdan, T. (2018), “ Destruction of Ukrainian science as a result of the clan-oligarchic system”, ZN.ua, available at: https://zn.ua/SCIENCE/razrushenie-ukrainskoy-nauki-kak-sledstvie-klanovo-oligarhicheskogo-stroya-280531_.html. (Accessed 10 July 2019).

U 21 (2017), “Ranking of national higher education systems 2017”, available at: http://www.universitas21.com/article/projects/?parentID=152 (Accessed 10 July 2019).

EaP|Easten Partnership (2019), “20 Deliverables for 2020: Bringing tangible results for citizens”, available at: https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/20_deliverables_for_2020.pdf (Accessed 10 July 2019).

UNESCO (2016), “Education 2030”, available at: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245656 (Accessed 10 July 2019).

European Union (2014), “Association Agreement between the EU and Ukraine. Association Agreement Short Guide”, available at: http://eeas.europa.eu/archives/delegations/ukraine/documents/association_agreement/guide.pdf (Accessed 10 July 2019).

State Statistics Service of Ukraine (2019), “Higher Homesteads”, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/osv_rik/osv_u/vuz_u.html (Accessed 10 July 2019).

CEDOS (2019), “Report on the results of the CEDOS Analytical Center in 2018”, available at: https://cedos.org.ua/uk/pages/zvit-za-2018-rik (Accessed 10 July 2019).

President of Ukraine (2002), Decree “ About the National Doctrine of Education Development ”, available at: https://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/347/2002 (Accessed 10 July 2019).

Euroosvita (2013), “FRU presented the current state of the system of professional qualifications in Ukraine”, available at: http://www.euroosvita.net/prog/print.php/prog/print.php?id=3729〈=ukr&/ (Accessed 10 July 2019).

Опубліковано
2019-08-27
Номер
Розділ
Статьи