АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ВІТЧИЗНЯНИМИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ: СУЧАСНИЙ СТАН, ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

  • Oleksandr Starynets
Ключові слова: телекомунікаційні підприємства; система управління; механізм антикризового управління; конкурентоспроможність телекомунікаційних підприємств; системне та превентивне антикризове управління.

Анотація

У статті висвітлено актуальні питання антикризового управління вітчизняними підприємствами, запропоновано інноваційну систему зменшення витрат і підвищення продуктивності праці, що забезпечує підвищення конкурентоспроможності телекомунікаційних підприємств та активізує їх розвиток. Наведено приклад дієвого механізму антикризового управління телекомунікаційним підприємством, у якому превентивний інструментарій спрямований на виявлення та нейтралізацію руйнівних або кризових чинників. Запропонований підхід має на меті посилити контроль за бізнес-процесами з боку керівництва телекомунікаційним підприємством, а також здійснювати постійний моніторинг у контексті реалізації превентивних заходів. Проведена порівняльна оцінка інструментарію антикризового управління вітчизняними підприємствами ПАТ “Укртелеком”, ПрАТ “Київстар” та ТОВ “Інтелектуальні комунікації” дала змогу встановити, що масштаб підприємства зумовлює активність використання і різноманіття інструментів антикризового управління у сфері телекомунікацій. Зокрема, встановлено, що кореляційна залежність між рентабельністю діяльності та показниками продуктивності праці співробітників і чисельністю абонентів телекомунікаційних підприємств є достатньо тісною, за винятком залежності між рентабельністю діяльності ПрАТ “Київстар” та чисельністю їх абонентів.

Посилання

Ансофф И. Стратегическое управление / И. Ансофф ; пер. с англ. под ред. Л.И. Евенко. – М. : Экономика, 1989. – 519 с.

Bacon T. R. (2016) What People Want: A Manager's Guide to Building Relationships That Work. 264 p.

Гельрід Ф. Кризи на підприємстві: як з ними боротися // Фінансовий бізнес. – 2008. – № 9. – С. 50 – 56.

Євтушенко В. А., Ляшевська В. І., Соколова В. В. Покращення ефективності нормування інтелектуальної праці як фактор вдосконалення антикризового управління ЗЕД українських компаній. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. № 17. Режим доступу: http://global-national.in.ua (05.07.2019).

Терещенко О. О. Антикризове фінансове управління на підприємстві: Mонографія / О. О. Терещенко. – К. : КНЕУ, 2006. – 268 с.

Внукова Н. Н., Сыпко К. В., Худокормова Ю. В. Финансово-кредитные методы антикризисного управления предприятием. Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2009. – № 3. – C. 79 –86.

Штангрет А. М. Копилюк О.І. Антикризове управління підприємством. К.: Знання, 2007. 335 с.

Старинець О. Г. Антикризове управління телекомунікаційними підприємствами: стан та перспективи розвитку : монографія. К. : Талком, 2018. 320 с.

Ansoff I. Strategicheskoe upravlenie. M. : Ekonomika, 1989. 519 p.

Bacon, T. R. (2016), What People Want: A Manager's Guide to Building Relationships That Work. 264 p.

Gelride, F. (2008), “Crisis in the enterprise: how to deal with them”, Finansovyj biznes, vol. 9, pp. 50 – 56.

Yevtushenko, V. A. Lyashevskaya, V. I. Sokolova, V. V. (2017), “Improvement of the Efficiency of Rationalization of Intellectual Labor as a Factor for Improving the Anti-crisis Management of Foreign Companies of Ukrainian Companies”, Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky [Online], vol. 17, available at: http://global-national.in.ua (Accessed 05.07.2019).

Tereshchenko, O. O. (2006) Antykryzove finansove upravlinnia na pidpryiemstvi [Anti-crisis financial management in the enterprise], KNEU, Kyiv, Ukraine.

Vnukova, N. N. Sypko, K. V. Hudokormova Ju. V. (2009), “Financial and credit methods of crisis management of the enterprise”, Problemy i perspektyvy rozvytku bankivs'koi systemy Ukrainy, vol. 3, pp. 79 – 86.

Shtangret, A. M. (2007), Antikrizove upravlinnya pidpriemstvom [Crisis management by the entity], Znannya, Kyiv, Ukraine.

Starynets, O. G. (2018), Antikrizove upravlinnya telekomunіkatсijnymi pidpriemstvami: stan ta perspektivi rozvitku [Crisis management of telecommunication enterprises: the state and prospects of development], Talcom, Kyiv. 320 p.

Опубліковано
2019-08-27
Номер
Розділ
Статьи