ПЕРЕДУМОВИ СЕГМЕНТАЦІЇ ПОДАТКОВИХ БОРЖНИКІВ ЗА КРИТЕРІЄМ ВАРТОСТІ В УКРАЇНІ

  • Olena Tymchenko
  • Yuliia Sybirianska
Ключові слова: податки; податковий борг. податковий боржник; адміністрування податкового боргу; сегментація податкових боржників.

Анотація

Анотація У статті проаналізована інформаційна база суб’єктів господарювання, що мають податковий борг в Україні, з метою виявлення можливостей сегментації податкових боржників на основі вартості податкового боргу. Наявну інформацію про податковий борг структуровано за статусом платника податку (юридичні особи та фізичні особи-підприємці), видами бюджетів, територіальною ознакою, формою власності боржника. Виокремлено групи боржників за величиною податкового боргу. Встановлено, шо податковий борг в Україні характеризується наявністю великої кількості боржників, переважно фізичних осіб-підприємців. Велика кількість боржників має борг, який не перевищує 5-10 тис. грн, борг 1% боржників становить 85% податкового боргу по Україні загалом. Для реалізації вартісного критерію сегментації необхідна додаткова інформація, якої бракує у проаналізованій базі.

Посилання

Державна фіскальна служба України. Стратегічні ініціативи розвитку ДФС до 2020 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sfs.gov.ua/data/files/218923.pdf.

OECD. 2013. Working smarter in tax debt management [online]. OECD. Forum On Tax Administration. Available at: https://search.oecd.org/tax/forum-on-tax-administration/publications-and-products/FTA_TOR_TaxDebtManagement.pdf.

OECD. 2014. Working smarter in tax debt management [online]. OECD Publishing, Paris. Available at: http://www.oecd.org/ctp/administration/working-smarter-in-tax-debt-management-9789264223257-en.htm.

OECD. 2017. Tax Administration 2017: comparative information on OECD and other advanced and emerging economies [online]. OECD Publishing, Paris. Available at: https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/tax-administration-2017_tax_admin-2017-en#page3.

IOTA. 2016. Risk Analysis In Tax Debt Management. Published by IOTA, 2016, Budapest • Address: Wesselényi utca 16., H-1077, Budapest, Hungary Available from Internet: https://www.iota-tax.org/system/files/ag-dm-tt3_0.pdf.

Dohrmann, T.; Pinshaw, G. (2009). The road to improve compliance. A McKinsey benchmarking study of tax administrations – 2008–2009. McKinsey&Company, Washington. Available at: https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/dotcom/client_service/public%20sector/pdfs/road_improved_compliance.ashx.

Волощук Р.Є. Зарубіжний досвід управління податковим боргом та його адаптація в Україні. Економіка і суспільство. 2017. № 9. С. 961 – 967 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/9_ukr/166.pdf.

Чудак Л.А. Динаміка податкової заборгованості в Україні та напрями вдосконалення процесу погашення боргу. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2019. Вип.1 (18). С. 264 – 272 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/18_2019/44.pdf.

Юр’єва О. І. Напрями вдосконалення організаційної складової механізму державного управління податковим боргом в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 2. С.108 – 112 272 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2017_2_22.

Яренко Г. Структура та організація роботи податкових органів у зарубіжних країнах. Вісник КНTЕУ. 2009. № 2. С. 114–126.

Офіційний сайт державної фіскальної служби України. Відриті дані. Інформація про суб’єктів господарювання, що мають податковій борг [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://sfs.gov.ua/priymalnya-gromadyan/dostup-do-publichnoi-inform/vidkriti-dani/informatsiya-pro-subektiv-gospodaryuva.

State Fiscal Service of Ukraine (2019), “Strategic initiatives of the SFS development by 2019”, available at: http://sfs.gov.ua/data/files/218923.pdf (Accessed 20 June 2019).

OECD (2013), “Working smarter in tax debt management”,[online], OECD. Forum On Tax Administration, Available at: https://search.oecd.org/tax/forum-on-tax-administration/publications-and-products/FTA_TOR_TaxDebtManagement.pdf (Accessed 20 June 2019).

OECD (2014), “Working smarter in tax debt management”,[online], OECD Publishing, Paris, Available at: http://www.oecd.org/ctp/administration/working-smarter-in-tax-debt-management-9789264223257-en.htm (Accessed 20 June 2019).

OECD (2017), “Tax Administration 2017: comparative information on OECD and other advanced and emerging economies”,[online], OECD Publishing, Paris, Available at: https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/tax-administration-2017_tax_admin-2017-en#page3 (Accessed 20 June 2019).

IOTA (2016), “Risk Analysis In Tax Debt Management”,Published by IOTA, Budapest, Hungary Available at: https://www.iota-tax.org/system/files/ag-dm-tt3_0.pdf (Accessed 20 June 2019).

Dohrmann, T. and Pinshaw, G. (2009), “The road to improve compliance. A McKinsey benchmarking study of tax administrations – 2008–2009”, McKinsey&Company, Washington, Available at: https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/dotcom/client_service/public%20sector/pdfs/road_improved_compliance.ashx (Accessed 20 June 2019).

Voloschuk, R.Ye. (2017), “Foreign experience of tax debt management and its adaptation in Ukraine”, Ekonomika i suspil'stvo, vol.9, pp. 961 – 967, Available at: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/9_ukr/166.pdf (Accessed 20 June 2019).

Chudak, L.A. (2019), “Dynamics of tax liability in Ukraine and the directions of improvement of debt repayment process”, Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnia, vol. 1(18), pp.264-272, Available at: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/18_2019/44.pdf (Accessed 20 June 2019).

Yur'ieva, O. I. (2017), “Improvements directions of organizational component of mechanism of tax debt management in Ukraine”, Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 2, pp. 108 – 112, Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2017_2_22 (Accessed 20 June 2019).

Yarenko, H. (2009), “The structure and organization of the tax authorities in foreign countries”, Visnyk KNTEU, vol. 2, pp. 114—126.

State Fiscal Service of Ukraine (2019), “Information on economic entities that have tax debt”, available at: http://sfs.gov.ua/priymalnya-gromadyan/dostup-do-publichnoi-inform/vidkriti-dani/informatsiya-pro-subektiv-gospodaryuva/ (Accessed 20 June 2019).

Опубліковано
2019-08-27
Номер
Розділ
Статьи