ЗАСТОСУВАННЯ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ДЛЯ АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

  • S. Shcherbinina
  • O. Klymko
  • T. Marochko
Ключові слова: економіко-математична модель; кореляційний аналіз; множинна лінійна регресія; коефіцієнт кореляції; довірчий інтервал; критерії адекватності моделі

Анотація

В статті досліджується актуальна для сучасної економіки проблема – можливість застосування економіко-математичного моделювання для обґрунтування перспектив розвитку підприємства, підвищення рівня ефективності його управління та оцінки здатності підприємства до сталого функціонування. На прикладі статистичних даних промислового підприємства з 2012 р. по 2017 р., розроблено дві моделі лінійної множинної регресії:– залежності чистого прибутку від собівартості реалізованої продукції, основних засобів та оборотних активів,– залежності собівартості реалізованої продукції від матеріальних затрат, інших операційних витрат та витрат на оплату праці. Для побудови та реалізації економіко-математичної моделі використано пакет прикладної програми STATISTICA 10.0 – це універсальна інтегрована система, призначена для статистичного аналізу та обробки даних.

Посилання

Сухоруков, А.І. Моделювання та прогнозування соціально-економічного розвитку регіонів України: монографія / А.І. Сухоруков, Ю.М. Харазішвілі.– К.: НІСД, 2012. – 368 с.

Грабовецький, Б.Є. Планування та економічне прогнозування: навчальний посібник / Б.Є. Грабовецький. – Вінниця: ВНТУ, 2013. – 66 с.

Лисогор В.М. Застосування методів прогнозування в процесі моделювання економічної діяльності підприємства / В. М. Лисогор, С. А. Яремко, О. В. Ольшевська // Вісник Хмельницького національного університету 2011. № 2, T. 1–25 с.

Вітлінський, В.В. Моделювання та управління розвитком малого підприємництва /В.В. Вітлінський, О.В. Піскунова // Вчені записки: зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана»; відп. ред. А. Ф. Павленко. – 2012. – Вип. 14. Ч. 1.– С. 261 – 268.

Квик, М.Я. Моделювання та прогнозування динаміки розвитку малих підприємств у регіонах України / М. Я. Квик, Г. Г. Цегелик // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. пр. – Львів: НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.1. – 308 с.

Васюта, В Б. Розвиток малого підприємництва в Україні у 2004 р. / В.Б Васюта// Економіка і регіон . – 2005. – № 4(7). – С. 93 – 96.

Черевик, Н.В. Оптимізація випуску продукції малого підприємства з використанням економіко-математичного моделювання / Н.В Черевик, В. С. Дубина // Електронне наукове фахове видання ДДАУ України «Ефективна економіка». – Дніпропетровськ: ДДАУ України – 2011. – № 5. [Ел. р.] – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua.

Халафян А. А. STATISTICA 6. Статистический анализ данных / А.А. Халафян. – Бином-Пресс ISBN 978-5-9518-0215-6. 2007. 512 с.

Щербініна С.А. Економіко-математичне моделювання основних економічних показників діяльності ПАТ «Укртелеком» / С.А. Щербініна, І.В. Геращенко // Радіоелектроніка та інформатика. 2013. №03. С. 51-54.

Щербініна С.А. Застосування методів екстраполяції для аналізу діяльності підприємства / С.А. Щербініна, К.М. Дорошина // Економіка і регіон. №6 – Полтава: ПНТУ, 2013. – C.101-107.

Щербініна С.А. Застосування методів прогнозування для аналізу діяльності підприємства / С.А. Щербініна, О.Г. Климко // Економічний простір: зб. наук. пр. − Дніпропетровськ: ПДАБА, 2017. − №120. – C. 206-215.

Sukhorukov, А.І. and Kharazishvili, Yu.M. (2012), Modeliuvannia та prognozuvannia sotsialno-ekonomichnogo pozvytku regionovв Ukrainy [Modeling and forecasting of socio-economic development of regions of Ukraine ], NISD, Кyiv, Ukraine.

Grabovetskyi, B.Ye. (2013), Planuvannia ta ekonomichne prognozuvannia [Planning and Economic Forecasting], VNTU, Vinnitsa, Ukraine.

Lisogor, V.M. (2011), “Application of forecasting methods in the process of modeling the economic activity of the enterprise”, Visnyk Khmelnitskogo natsionalnogo universitetu - Bulletin of the Khmelnytsky National University, Vol. 2,1, pp.25.

Vitlinskyi, V.V. (2012), “Modeling and managing the development of small business”, Vcheni zapyski: zbirnyk naukovykh prat, Vol. 14, pp.261-268.

Kvyk, M.Ya. and Chegelik. G.G. (2009), “Modeling and forecasting of dynamics of development of small enterprises in the regions of Ukraine”, Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy: zbirnyk naukovykh prats, Vol. 19.1, pp.308.

Vasiuta, V.B. (2005), “Development of Small Entrepreneurship in Ukraine in 2004”, Ekonomika i region, vol. 4, pp.93-96.

Cherevyk, N.V. (2011), “Optimization of production of small enterprise using economic-mathematical modeling”, Effektivna ekonomika, available at: http://www.economy.nayka.com.ua (Accessed 10 June 2019).

Khalafian, A.A. (2007), Statistika 6. Statisticheskii analiz dannykh. [STATISTICA 6. Statistical analysis of data], Binom-Press, Moscow, Russia.

Shcherbinina, S.A. & Gerashchenko, I.V. (2013), “Economic-mathematical modeling of the main economic indicators’s activity PJC “Ukrtelekom”, Radioelektronika ta informatika, vol.3, pp.51-54.

Shcherbinina, S.A. and Doroshina, K.M. (2013), “Application of extrapolation methods for enterprise activity analysis”, Ekonomika i region, vol. 6, pp. 101-107.

Shcherbinina, S.A. and Klymko, O.G. (2017), “Application of forecasting methods for the analysis of enterprise activity”, Ekonomichnyi prostir, vol. 120, pp. 206-215.

Опубліковано
2019-07-01
Номер
Розділ
Статьи