ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

  • V. I. Tkachuk
  • M. I. Yaremova
Ключові слова: економічна безпека; сільськогосподарські підприємства; складові; загрози; превентивні заходи

Анотація

У статті розкрито сутність економічної безпеки підприємства. Охарактеризовано процес формування економічної безпеки із врахуванням галузевих особливостей таких як сезонність виробництва, обмеженість земельних ресурсів, недостатня розвиненість інфраструктури аграрних ринків, значна залежність від природно-кліматичних умов виробництва сільськогосподарської продукції. Запропоновано авторське бачення трактування економічної безпеки сільськогосподарських підприємств. Розглянуто системні складові економічної безпеки, а саме кадрову, енергетичну, ринкову, інформаційну, правову, екологічну, виробничу, фінансову та техніко-технологічну. Рекомендовано проводити комплексний моніторинг економічної безпеки задля вчасної нейтралізації наслідків внутрішніх та зовнішніх загроз або мінімізації їх прояву на будь-яку із зазначених складових. Визначено стримуючі чинники розвитку сільськогосподарських підприємств за окремими складовими економічної безпеки. Розроблено превентивні заходи зміцнення економічної безпеки на сільськогосподарському підприємстві.

Посилання

Акімова Л. М. Механізми державного управління економічною безпекою України: аналіз чинників впливу систематизованих за окремими сферами її розвитку. Аспекти публічного управління. Дніпро, 2018. Т. 6. № 6-7. С. 5–11.

Живко З. Б. Економічна безпека підприємства: сутність, механізми забезпечення, управління : монографія. Львів : Ліга-Прес, 2012. С. 240–256.

Зуб Г. І. Фінансова підтримка аграрного сектору в Держбюджеті на 2007 рік. Облік і фінанси АПК. 2006. № 11 С. 34–35.

Кавун С В. Система економічної безпеки: методологічні та методичні засади : монографія. Харків : ХНЕУ, 2009. 303 с.

Козаченко Г. В., Пономарьов В. П., Ляшенко О. М. Економічна безпека підприємства: сутність та механізм забезпечення : монографія. Київ : Лібра, 2003. 280 с.

Козловський С. В., Жураківський Є.С. Теоретико-методологічні підходи до визначення категорії «економічна безпека» та складових економічної безпеки України. Економіка та держава. 2015. № 6. С. 37–42.

Логінова Н. І. Місце кадрової безпеки в економічній безпеці підприємства. Коммунальное хазяйство городов : научно-технический сборник. 2009. № 87. С. 371–376.

Моделювання економічної безпеки: держава, регіон, підприємство : монографія / В. М. Геєць, М. О. Кизим, Т. С. Клебанова, О. І. Черняк ; за ред. В. М. Гейця. Х. : ВД «ІНЖЕК», 2006. 240 с.

Ортинський В. Л., Керницький І. С. Економічна безпека підприємств, організацій та установ : навч. посіб. Київ : Правова єдність, 2009. 544 с.

Прус Н. В. Система економічної безпеки підприємства. Поняття, сутність, принципи. Глобальні та національні проблеми економіки. 2014. Вип. 2. С. 675–679.

Фінансово-економічна безпека підприємств України: стратегія та механізми забезпечення : монографія / Т. Г. Васильців, В. І. Волошин, О. Р. Бойкевич, В. В. Каркавчук ; за ред. Т. Г. Васильціва. Львів, 2012. 386 с.

Akimova, L. M. (2018), “Mechanisms of the state management of economic security of Ukraine: analysis of influence factors systematized in certain spheres of its development”, Aspekty publichnoho upravlinnia, vol. 6-7, pp. 5–11.

Zhyvko, Z. B. (2012), Ekonomichna bezpeka pidpryiemstva: sutnist', mekhanizmy zabezpechennia, upravlinnia [Economic security of an enterprise: the essence, mechanisms of provision, management], Liha-Pres, L'viv, Ukraine.

Zub, H. I. (2006), “Financial support of the agrarian sector in the State Budget for 2007”, Oblik i finansy APK, vol. 11, pp. 34–35.

Kavun, S V. (2009), Systema ekonomichnoi bezpeky: metodolohichni ta metodychni zasady [System of economic security: methodological and methodical principles], KhNEU, Kharkiv, Ukraine.

Kozachenko, H. V. Ponomar'ov, V. P. and Liashenko, O. M. (2003), Ekonomichna bezpeka pidpryiemstva: sutnist' ta mekhanizm zabezpechennia [Economic security of an enterprise: the essence and mechanism of provision], Libra, Kyiv, Ukraine.

Kozlovs'kyj, S. V. and Zhurakivs'kyj, Ye.S. (2015), “Theoretical and methodological approaches to the definition of the category “economic security” and components of economic security of Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 6, pp. 37–42.

Lohinova, N. I. (2009), “The place of personnel security in the economic security of the enterprise”, Kommunal'noe khaziajstvo horodov, vol. 87, pp. 371–376.

Heiets', V. M. Kyzym, M. O. Klebanova, T. S. and Cherniak, O. I. (2006), Modeliuvannia ekonomichnoi bezpeky: derzhava, rehion, pidpryiemstvo [Modeling economic security: state, region, enterprise], VD “INZhEK”, Kharkiv, Ukraine.

Ortyns'kyj, V. L. and Kernyts'kyj I. S. (2009), Ekonomichna bezpeka pidpryiemstv, orhanizatsij ta ustanov [Economic security of enterprises, organizations and institutions], Pravova iednist', Kyiv, Ukraine.

Prus, N. V. (2014), “The system of economic security of the enterprise. Concept, essence, principles”, Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky, Vol. 2, pp. 675–679.

Vasyl'tsiv, T. H. Voloshyn, V. I. Bojkevych, O. R. and Karkavchuk V. V. (2012), Finansovo-ekonomichna bezpeka pidpryiemstv Ukrainy: stratehiia ta mekhanizmy zabezpechennia [Financial and economic security of Ukrainian enterprises: strategy and mechanisms of provision], L'viv, Ukraine.

Опубліковано
2019-07-01
Номер
Розділ
Статьи