КЛАСТЕР ЯК МЕХАНІЗМ МОДЕРНІЗАЦІЇ РЕКРЕАЦІЙНОЇ СФЕРИ РЕГІОНУ

  • L. Vasilieva
  • N. Datsii
Ключові слова: механізми; інфраструктура; кластери; модернізація; рекреаційна сфера

Анотація

Узагальнено теоретичні підходи до розгляду кластеру як механізму модернізації рекреаційної сфери регіону. Визначено, що характерною ознакою сутності туристично-рекреаційного кластера є об’єднання окремих елементів і компонентів в єдине ціле для виконання у взаємодії певної функції або реалізації певної мети. Визначено мету та переваги застосування кластерного підходу в розвитку рекреаційної сфери. Сформульовано передумови заснування рекреаційного кластеру. Використовуючи кластерний підхід для розвитку і регулювання рекреаційної сфери в регіоні, доведено головні висновки, зроблені Портером, - чим більше розвинені рекреаційні кластери, тим вище рівень життя населення і конкурентоспроможність регіону в цілому

Посилання

Безпарточний М. Г. Кластерна модель забезпечення конкурентоспроможності суб’єктів господарювання у контексті регіонального функціонування. Экономические инновации. 2007. № 30. С. 24-32.

Васільєва Л. М. Кластеризація як інструмент модернізації регіональної економіки. Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. 2015. № 1. С. 172-175.

Гонтаржевська Л. Г. Ринок туристичних послуг в Україні : навчальний посібник. Донецьк: Східний видавничий дім, 2008. 180 с.

Кальченко О. М. Кластеризація в туристичній галузі. Вісник Чернігівського державного технологічного університету. 2009. № 39. С. 186-195.

Соколенко С.І. Проблеми і перспективи посилення конкурентоздатності економіки України на основі кластерів. Соц.-екон. пробл. сучас. періоду України. 2008. Вип. 3. С. 18-30.

Туризм і місто: досвід, проблеми та перспективи : монографія / за заг. ред. І. М. Писаревського; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. Х. : ХНАМГ, 2011. 284 с.

Bezoportozhny, M.G. (2007), “Cluster model for ensuring the competitiveness of economic entities in the context of regional functioning”, Ékonomycheskye ynnovatsyy, vol. 30, pp. 24–32.

Vasileva, L. M. (2015), “Clusterization as an instrument for the modernization of the regional economy”, Visnyk Dnipropetrovsʹkoho derzhavnoho ahrarno-ekonomichnoho universytetu, vol. 1, pp. 172-175.

Gontarzhevskaya, L.G. (2008), Rynok turystychnykh posluh v Ukrayini : navchalʹnyy posibnyk Efektyvne upravlinnia [Market of tourist services in Ukraine: a manual], Skhidnyy vydavnychyy dim, Donetsʹk, Ukraine.

Kalchenko, O.M. (2009), “Clusterization in the tourism industry”, Visnyk Chernihivsʹkoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu, vol. 39, pp. 186-195172-175.

Sokolenko, S.I. (2008), “Problems and prospects of strengthening the competitiveness of the Ukrainian economy on the basis of clusters”, Sots.-ekon. probl. suchas. periodu Ukrayiny, vol. 3, pp. 18-195172-30.

Pisarevsky, I.M. (2011), Turyzm i misto: dosvid, problemy ta perspektyvy [Tourism and the city: experience, problems and perspectives], Khark. nats. akad. misʹk. hosp-va. Kharkiv, Ukraine.

Опубліковано
2019-07-01
Номер
Розділ
Статьи