ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ В УКРАЇНІ

  • A. V. Rusnak
Ключові слова: споживча кооперація; кооператив; державне регулювання; державна підтримка; державне управління

Анотація

Встановлено, що державне регулювання споживчої кооперації – це система заходів законодавчого, виконавчого та контролюючого характеру. Обґрунтовано необхідність комплексного державного регулювання споживчої кооперації на всіх рівнях державного управління: загальнодержавному, регіональному, місцевому. Узагальнено основні заходи державного регулювання споживчої кооперації на кожному з рівнів державного управління. Виділено організаційні, економічні, науково-методичні, правові засоби впливу на учасників споживчої кооперації. До організаційних віднесено цільові програми, моделі та проекти створення споживчих кооперативів, організаційно-технологічні норми та правила взаємодії, виробничі бізнес-плани діяльності. Економічні засоби впливу включають податкові, кредитні, страхові пільги; субсидії та субвенції; інвестиції; державне та внутрішньогосподарське регулювання; фонди економічного стимулювання. До науково-методичних засобів впливу віднесено методики, інструкції, рекомендації щодо розвитку процесів споживчої кооперації; інформаційно-консультаційне обслуговування; підвищення кваліфікації працівників підприємств споживчої кооперації. Правові засоби впливу включають правові норми та нормативи загальнодержавного, регіонального рівнів та рівня суб’єкта господарювання щодо реалізації організаційних, економічних та науково-методичних засобів стимулювання розвитку споживчої кооперації. Узагальнено комплекс економічних важелів державного регулювання розвитку споживчої кооперації, який включає страхову систему, кредитну та зовнішньоекономічну політики, аудит, податкову систему, цінову політику, державний бюджет. Визначено основні напрями державної підтримки споживчої кооперації, зокрема правове забезпечення розвитку кооперативного сектора; диференціація податків, оптимізація ціноутворення; полегшення доступності до кредитів; реструктуризація заборгованості, відшкодування витрат, пов’язаних із виконанням кооперативами соціальних, економічних функцій, які належать державі; невтручання в господарську і соціальну діяльність кооперативів.

Посилання

Статистичний щорічник України за 2017 рік: збірник. Державна служба статистики України. К. 2018. С. 484.

Гринюк Н.А. Європейські тенденції розвитку споживчої кооперації: уроки для України. Молодий вчений. 2018. № 4 (56). С. 776-779.

Про споживчу кооперацію: Закон України №2265-ХІІ від 10.04.1992. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2265-12 (дата звернення: 20.01.2019).

Окландер М.А., Чукурна О.П., Гончаренко В.В. Стратегії розвитку підприємств споживчої кооперації України. Одеса: «Екологія». 2007. С. 68-70.

Осадчук Ю. Ефективність державного регулювання системи фінансового забезпечення розвитку споживчої кооперації. Agricultural and resource economics: international scientific e-journal. 2017. Vol. 3. № 3. С. 90-102.

State Statistics Service of Ukraine (2018), “Statistical Yearbook of Ukraine for 2017”, p. 484.

Hryniuk, N.A. (2018), “European tendencies of development of cooperation: lessons for Ukraine”, Molodyj vchenyj, № 4 (56), pp. 776-779.

The Verkhovna Rada of Ukraine (1992), The Law of Ukraine “About co-operation”, available at: URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2265-12 (Accessed 20 Jan 2019).

Oklander, M.A. Chukurna, O.P. and Honcharenko, V.V. (2007), Stratehii rozvytku pidpryiemstv spozhyvchoi kooperatsii Ukrainy [Strategies of development of partnerships of cooperation with Ukraine], Ekolohiia, Odesa, Ukraine.

Osadchuk, Yu. (2017), “The effectiveness of the sovereign regulation of the financial management system of the development of the cooperative”, Agricultural and resource economics: international scientific e-journal, vol. 3, № 3, pp. 90-102.

Опубліковано
2019-07-01
Номер
Розділ
Статьи