СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

  • T. Berezianko
Ключові слова: Вища освіта; державна політика; ЄС; законодавство; конкурентоспроможність; стратегія

Анотація

Пропоновану публікацію присвячено розгляду питань адаптації політики в сфері освіти з урахуванням вимог та напрямків євроінтеграційних прагнень України. Розглядаються підходи та інструменти європейської та національної стратегії підготовки наукових кадрів та тенденції у системі вищої освіти. Увагу приділено асиметрії у підходах та меті конструювання освітньої системи, а також полярності у підходах до використання наукової конкурентоспроможності. В статті застосовано порівняльний підхід у сфері законодавчого, фінансового, стратегічного забезпечення розвитку національної наукової сфери у ЄС та Україні. Наголошено на необхідності удосконалення національного законодавства з пріоритетною адаптацією його до вимог європейської стратегії розвитку. Основний висновок полягає у наявності розбіжності між потребою наукової сфери України, вимогою жорсткої бюджетної економії МВФ та європейською політикою наукового розвитку як засобу економічної стабільності.

Посилання

Новейшая Европейская стратегия «Европа – 2020» [Електронний ресурс] - Режим доступу: https://eulaw.ru/content/novaya-evropejskaya-strategiya-evropa-2020/;

Индикаторы 2020 по образованию в рамках стратегии «Европа 2020» [Електронний ресурс] - Режим доступу: https://www.spbstu.ru/upload/inter/indicators-education-2020-Europe-strategy.pdf

Figel J. Opening Speech 25th Anniversary of Eurydice Brussels, 13 October 2005;

Figel J.. European Commissioner for Education, Training, Culture, and Multilingualism Learning for competitivene. Launch of the CLEPA White Paper on Education Brussels, 22 September 2005

Knight J. Internationalisation of Higher Education, in: Quality and Internationalisation in Higher Education (Paris, OECD, IMHE) - 1999;

Teichler U. Internationalisation as a Challenge to Higher Education in Europe, Tertiary Education and Management, 2001.

See. :Booth J., Ophuyes Т., Koleva P. Bringing International Mobility in the Arts to the Forefront. Exploring Student and Teacher Mobility in the Arts. - February 2004;

Carrera S. What Does Free Movement Mean in Theory and Practice in an Enlarged EU? Centre for European Police Studies. - CEPS Working Document. - №208. - October. - 2004;

Audeoud O. Mobility and Free Movement of People and Products in the Cultural Sector. Directorate-General for Education and Culture of the European Commission. - 2003;

Staines J. Tax and Social Security a Basic Guide for Artists and Cultural Operators in Europa. 2004.;

Солонінко К.С. Інтеграційна політика України: інституційні аспекти / Солонінко К. С. // Міжнародна економіка. – 2012 р. – Випуск №52 –С.55-65

Юрчик І.Б., Урбанович В.А. Проблеми інтеграції України в світове співтовариство [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://naukajournal.org/index.php/naukajournal/article/view/823

Левицька В. В., Смагло О. В. Інтеграція України до ЄС: проблеми та перспективи / В. В.Левицька, О. В. Смагло [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://sophus.at.ua/publ/2015_10_30_kampodilsk/sekcija_section_3_2015_10_30/integracija_ukrajini_do_es_problemi_ta_perspektivi/104-1-0-1577

Сидоренко О. О. Рішення Європейського суду з прав людини як джерело права України / О. О. Сидоренко // Проблеми законності : зб. наук. пр. – Харків, 2015. – Вип. 129. – С. 242–250.

Воскресенский А.Д. Инновации и мировая политика / А.Д.Воскресенский [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://cyberleninka.ru/article/v/innovatsii-i-mirovaya-politika

eulaw.ru (2016), “The newest European strategy "Europe - 2020”, available at: .https://eulaw.ru/content/novaya-evropejskaya-strategiya-evropa-2020/ (Accessed 10 May 2019)

Eurostat (2016), “Indicators of Education in 2020 under the "Europe 2020" strategy”, available at: https://www.spbstu.ru/upload/inter/indicators-education-2020-Europe-strategy.pdf (Accessed 10 May 2019).

Figel, J. (2005), “Opening Speech 25th Anniversary of Eurydice Brussels”, Brussels, Belgium, 13 October.

Figel, J. (2005), European Commissioner for Education, Training, Culture, and Multilingualism Learning for competitivene, Launch of the CLEPA White Paper on Education, Brussels, Belgium.

Knight, J. (1999), Internationalisation of Higher Education, in: Quality and Internationalisation in Higher Education, OECD, IMHE, Paris, France.

Teichler, U. (2001), “Internationalisation as a Challenge to Higher Education in Europe”, Tertiary Education and Management.

Booth, J. Ophuyes, Т. and Koleva, P. (2004), “Bringing International Mobility in the Arts to the Forefront”, Exploring Student and Teacher Mobility in the Arts, vol.2.

Carrera, S. (2004), “What Does Free Movement Mean in Theory and Practice in an Enlarged EU?”, Centre for European Police Studies. CEPS Working Document, vol.208.

Audeoud, O. (2003), Mobility and Free Movement of People and Products in the Cultural Sector, Directorate-General for Education and Culture of the European Commission, Brussels, Belgium.

Staines, J. (2004), Tax and Social Security a Basic Guide for Artists and Cultural Operators in Europe, Brussels, Belgium.

Soloninko, K.S. (2012), “Integration Policy of Ukraine: Institutional Aspects”, Mizhnarodna ekonomika, vol. 52, pp.55-65

Iurchyk, I.B. and Urbanovych, V.A. (2016), “Problems of Ukraine's integration into the world community”, available at: https://naukajournal.org/index.php/naukajournal/article/view/823 (Accessed 10 May 2019).

Levytska, V. V. and Smahlo, O. V. (2015), “”, available at: http://sophus.at.ua/publ/2015_10_30_kampodilsk/sekcija_section_3_2015_10_30/integracija_ukrajini_do_es_problemi_ta_perspektivi/104-1-0-1577 (Accessed 10 May 2019).

Sydorenko, O. O. (2015), “Integration of Ukraine into the EU: problems and prospects”, Problemy zakonnosti, vol. 129, pp. 242–250.

Voskresenskyi, A.D. (2013), “Decision of the European Court of Human Rights as a source of law in Ukraine”, available at: https://cyberleninka.ru/article/v/innovatsii-i-mirovaya-politika (Accessed 10 May 2019).

Опубліковано
2019-07-01
Номер
Розділ
Статьи