ПРОЦЕСИ ТА МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИТРАТ У СИСТЕМІ ЗАВДАНЬ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

  • T. O. Yatsenko
  • L. A. Svistun
Ключові слова: витрати підприємства; оптимізація витрат; методи оптимізації витрат; заходи оптимізації витрат; XYZ – аналіз; Just-in-time; АВС – аналіз; функціонально-вартісний аналіз.

Анотація

Статтю присвячено дослідженню теоретичних положень та методичних рекомендацій щодо управління витратами підприємства, розглянуто поняття оптимізації витрат та встановлено напрями їх оптимізації, що дозволять ліквідувати неприбуткові витрати та максимізувати прибуток підприємства. Обґрунтовано основні чинники зниження витрат виробництва і реалізації продукції підприємства. Розкрито послідовність ефективного впровадження оптимізації витрат на підприємстві. Систематизовано заходи оптимізації витрат підприємства, що є доцільними у сучасних умовах. Серед сучасних методів оптимізації витрат на основі оцінки переваг і недоліків найбільш ефективними визначено методи: функціонально-вартісний аналіз, XYZ–аналіз, Just-in-time, АВС–аналіз. Здійснено оцінку методів оптимізації витрат за такими критеріями: гнучкість методу; простота використання; надання своєчасної інформації для прийняття управлінських рішень.

Посилання

уальні проблеми економіки. – 2009. – № 9. – С. 126–131.

Котенко Т. Ю. Аналіз витрат як складова управління на підприємствах будівельної галузі / Т. Ю. Котенко // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 6. – С. 118–121.

Крапівницька С. М., Зарукевич М. В. Розвиток системи управління витратами підприємства / С. М. Крапівницька, М. В. Зарукевич // Вісник Одеського національного університету. Економіка. – 2013. – №3(1). – С. 155-157.

Карпенко О. В., Карпенко Д.В. Управлінський облік: Навч. Посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2012 — 296 с.

Волковська Я. В. Оптимізація витрат на прикладі підприємств готельно-ресторанного комплексу/ Я. В. Волковська // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2017 - №2(37) – С. 19-23.

Шумило Ю. О. Уточнення теоретичної сутності категорії витрат в управлінні підприємством / Ю. О. Шумило // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008 - № 3 – С. 117-119.

Коваленко О.М., Велінова О.П. Шляхи зниження витрат підприємства – суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності // Одеський національний політехнічний університет.[Електронний ресурс]. – Режим доступа: http://www.rusnauka.com/24_NTP_2009/Economics/50451.doc.htm.

Литвин З.Б. Функціонально-вартісний аналіз: навчальний посібник. –Тернопіль: Економічна думка, 2007 – 130 с.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999р. № 318.

Давидович I. Є. Управління витратами: Навчальний посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2008 — 320 с.

Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

Лисаченко О., Чабененко І. Оптимізація обсягу виробництва металургійного підприємства з метою зменшення суми змішаних витрат / О. Лисаченко, І. Чабаненко// Економіка. – 2011- №6(113) – С.36-40.

Волковська Я. В. Оптимізація витрат на прикладі підприємств готельно-ресторанного комплексу/ Я. В. Волковська // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2017 - №2(37) – С. 19-23.

Korinko, M. D. And Titarenko, H. B. (2009), ‘‘Conceptual bases of management of expenses of subjects of management in conditions of improvement of market relations’’, Aktualni problemy ekonomiky, vol. 9, pp. 126 – 131.

Kotenko, T. Yu. (2010), ‘‘Cost analysis as a component of management in the construction industry’’, Aktualni problemy ekonomiky, vol. 6, pp. 118 – 121.

Krapivnytska, S. M. And Zarukevych, M. V. (2013), ‘‘Development of enterprise cost management system’’, Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomika, vol. 3, no. 1, pp. 155– 157.

Karpenko, O. V. And Karpenko, D. V. (2012), Upravlins’kyj oblik [Managerial Accounting], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.

Volkovs’ka, Ya. V. (2017), ‘‘Cost optimization on the example of enterprises of the hotel and restaurant complex’’, Problemy teorii ta metodolohii bukhhalters’koho obliku, kontroliu i analizu, vol. 2, no. 37, pp. 19-23.

Shumylo, Yu. O. (2008), ‘‘Clarification of the theoretical essence of the cost category in the management of the enterprise’’, Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini, vol. 3, pp.117-119.

Kovalenko, O. M. And Velinova, O. P. (2009), ‘‘Ways of reducing costs of the enterprise – the subject of foreign economic activity’’, Odes’kyj natsional’nyj politekhnichnyj universytet, [Online], available at: http://www.rusnauka.com/24_NTP_2009/Economics/50451.doc.htm (Accessed 7 April 2019).

Lytvyn, Z.B. (2007), Funktsional’no-vartisnyj analiz [Functional-cost analysis], Ekonomichna dumka, Ternopil, Ukraine.

Polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku 16 «Vytraty», zatverdzhenyi nakazom Ministerstva finansiv Ukrainy from 31.12.1999. # 318.

Davydovych, I. Ye. (2008), Upravlinnia vytratamy [Cost management], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.

The official site of State Statistics Service of Ukraine (2017), «statistical information», available at: http://www.ukrstat.gov.ua. (Accessed 5 April 2019).

Lysachenko, O. And Chabanenko, I. (2011), ‘‘Optimization of the volume of metallurgical enterprises production in order to reduce the amount of mixed costs’’, Ekonomika, vol. 6, no. 113, pp. 36-40.

Volkovs’ka, Ya. V. (2017), ‘‘Cost optimization on the example of enterprises of the hotel and restaurant complex’’, Problemy teorii ta metodolohii bukhhalters’koho obliku, kontroliu i analizu, vol. 2, no. 37, pp. 19-23.

Опубліковано
2019-06-07
Номер
Розділ
Статьи