СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА СУЧАСНІ РЕАЛІІ РОЗВИТКУ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ

  • Valeria Zharnikova
Ключові слова: дослідження; електронна комерція; всесвітня мережа Інтернет; товар; послуга; діагностика впливу; Україна

Анотація

Стаття присвячена дослідженню трендів розвитку роздрібної торгівлі в умовах цифрової економіки в світових масштабах та тенденцій електронної комерції в економіці України. Стрімкі темпи розвитку інноваційних Інтернет технологій суттєво змінили підходи до організації роздрібної торгівлі та ведення торгівельної діяльності в умовах викликів цифрової економіки. Відтак, у сучасній економіці електронну комерцію слід розглядати як інноваційну форму роздрібної торгівлі як наслідок, управляти нею з урахуванням сучасних тенденцій. В ході досліджень проаналізовано основні світові тренди розвитку електронної комерції, виокремлено десять ключових відмінностей сучасної електронної торгівлі від традиційної концепції роздрібної торгівлі, зокрема: прозорість та екологічність, стримування повернення товарів, регіональне оподаткування, Progressive Web App (PWA), соціальні мережі, штучний інтелект, маркування QR-кодом, Інтернет-магазини - маркетплейси, сегмент покупців-автомобілістів, синдикований контент.Розкрито головні тенденції розвитку електронної торгівлі в Україні, визначено десять основних напрямків розвитку в сучасних умовах діджиталізації економіки, зокрема: технології AR і VR, розвиток cashless, безпека електронного документообігу, онлайн-сервіси перевірки надійності, послуги trade-in, мобільний пошук магазинів, сервіси зворотного зв'язку, бізнес-моделі дропшіппінгу, власні торгові марки, програми лояльності в CRM. Засвідчено статистичними даними, що за показниками Global Competitiveness Index 2018 не зважаючи на несприятливі умови політико-економічного середовища Україна має значний потенціал у розвитку індустрії електронної комерції завдяки достатньо високому рівню освіти населення, можливостей розвитку ринку, ступеню адоптації ІКТ та можливості впровадження інновацій.

Посилання

Что такое цифровая экономика [Електронний ресурс]. – Режим дoстyпy: http://www.fingramota.org/teoriya-finansov/item/2198-chto-takoe-tsifrovaya-ekonomika/. – Назва з екрану.

глобальных трендов интернет-торговли 2019 года [Електронний ресурс]. – Режим дoстyпy: https://evo.business/10-globalnyx-trendov-internet-torgovli-2019-goda/ /. – Назва з екрану.

Офіційний сайт Асоціації Ритейлерів України. [Електронний ресурс]. – Режим дoстyпy: https://rau.ua/ru/analytics/. – Назва з екрану.

глобальных трендов интернет-торговли 2019 года. [Електронний ресурс]. – Режим дoстyпy: https://10ecommercetrends.com/?result=success/. – Назва з екрану.

Точиліна І. В. Оподаткування суб’єктів малого підприємництва в умовах викликів цифрової економіки. Ефективна економіка. 2019. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7017 (дата звернення: 13.05.2019). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.4.64.

Global marketplaces to own 39% of online retail market in 2020, [Електронний ресурс]. – Режим дoстyпy: https://ecommercenews.eu/global-marketplaces-to-own-39-of-online-retail-market-in-2020/. – Назва з екрану.

How Tech Companies Own Your Day, [Електронний ресурс]. – Режим дoстyпy: https://www.bloomberg.com/graphics/2017-how-tech-owns-your-day/?utm_source=The+Bell&utm_campaign=9e88594389-EMAIL_CAMPAIGN_2017_12_21&utm_medium=email&utm_term=0_bf115e1d8f-9e88594389-73191925/. – Назва з екрану.

Каким будет e-commerce в 2019 году: многоканальные продажи, дропшиппинг и искусственный интеллект [Електронний ресурс]. – Режим дoстyпy: https://ain.ua/2019/01/25/e-commerce-v-2019-godu/. – Назва з екрану.

The Global Competitiveness Report 2018. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2018/.

Wear-Studio. Our cases, [Електронний ресурс]. – Режим дoстyпy: https://wear-studio.com/#works. – Назва з екрану.

Mastercard. Press Releases, [Електронний ресурс]. – Режим дoстyпy: https://newsroom.mastercard.com/press-releases/. – Назва з екрану.

Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua. – Назва з екрану.

Малюта І. А., Оголь А. Є. Аналіз сучасного стану та перспективи розвитку інтернет-торгівлі в Україні. Ефективна економіка. 2019. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6845 (дата звернення: 13.05.2019). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.49.

Електронна коммунікація B2B зі всіма бізнес-партнерами [Електронний ресурс]. – Режим дoстyпy: https://www.comarchedi.com.ua/. – Назва з екрану.

Проверяйте контрагентов и следите за их изменениями. YouControl — полное досье на каждую компанию Украины [Електронний ресурс]. – Режим дoстyпy: https://youcontrol.com.ua/ru//. – Назва з екрану.

Не занашивай гаджеты до дыр. Обновляйся с Цобмін [Електронний ресурс]. – Режим дoстyпy: https://www.citrus.ua/obmen. – Назва з екрану.

How Mobile Search Connects Consumers to Stores, [Електронний ресурс]. – Режим дoстyпy: https://www.thinkwithgoogle.com/consumer-insights/mobile-search-trends-consumers-to-stores/. – Назва з екрану.

Узнай о проблемах раньше чем Facebook. EXPIRENZA - платформа для удержания и возврата клиентов + сервис обратной связи для вашего бизнеса [Електронний ресурс]. – Режим дoстyпy: https://expirenza.com/. – Назва з екрану.

Дворецкий, Д. Ю., Жарникова, В. В., Соболева-Терещенко Е. А. Особенности программ лояльности сегмента В2В на рынке высокотехнологичных товаров. Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences, 2019, р. 14-18 URL: http://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/hum_vii_192_32.pdf.

Соболєва-Терещенко О.А., Жарнікова В. В. Особливості бухгалтерського обліку розрахунків з покупцями в умовах застосування програм лояльності / О.А.Соболєва-Терещенко, В. В. Жарнікова //Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка. – 2017. - № . 2(50). - С. 325–332. URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/18221 (дата звернення: 10.05.2019).

Емердже́нтність суспільного розвитку: фінансові та правові аспекти: монографія / [ за ред. Пасічник Ю.]. - Agenda Publishing House, Ковентрі, Велика Британія, 2019. - 737c.

fingramota.org (2017), “What is digital economy?”, available at: http://www.fingramota.org/teoriya-finansov/item/2198-chto-takoe-tsifrovaya-ekonomika/ (Accessed 10 May 2019).

evo.business (2018), “10 global trends of online trading in 2019”, available at: https://evo.business/10-globalnyx-trendov-internet-torgovli-2019-goda/ (Accessed 10 May 2019).

Official site of the Association of Retailers of Ukraine (2019), available at: https://rau.ua/ru/analytics/. (Accessed 10 May 2019).

Absolutnet (2019), “10 Ecommerce Trends”, available at: https://10ecommercetrends.com/?result=success/ (Accessed 10 May 2019).

Tochylina, І. (2019), “Taxation of small businesses in the face of the challenges of the digital economy”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7017 (Accessed 13 May 2019). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.4.64.

Ecommerce News (2015), “Global marketplaces to own 39% of online retail market in 2020”, available at: https://ecommercenews.eu/global-marketplaces-to-own-39-of-online-retail-market-in-2020// (Accessed 10 May 2019).

Keller, M. and Webb, A. (2017), “How Tech Companies Own Your Day”, available at: https://www.bloomberg.com/graphics/2017-how-tech-owns-your-day/?utm_source=The+Bell&utm_campaign=9e88594389-EMAIL_CAMPAIGN_2017_12_21&utm_medium=email&utm_term=0_bf115e1d8f-9e88594389-73191925/ (Accessed 10 May 2019).

Cud, V. (2019), “What will e-commerce be in 2019: multichannel sales, dropshipping and artificial intelligence”, available at: https://ain.ua/2019/01/25/e-commerce-v-2019-godu/ (Accessed 10 May 2019).

World Economic Forum (2019), “The Global Competitiveness Report 2018”, available at: http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2018/ (May 10, 2019).

Wear-Studio (2019), “Our cases”, available at: https://wear-studio.com/#works/. (Accessed 10 May 2019).

Mastercard (2019), “Press Releases”,at: https://newsroom.mastercard.com/press-releases /. (Accessed 10 May 2019).

The official website of the State Statistics Service of Ukraine (2019), available at: http://www.ukrstat.gov.ua. (Accessed 10 May 2019).

Malyuta, I. A. and Ogol, A. E. (2019), “Analysis of the current state and prospects of internet commerce development in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6845 (Accessed 13 May 2019). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.49.

Comarch Group (2019), “Electronic B2B communication with all business partners”, available at: https://www.comarchedi.com.ua (Accessed 10 May 2019).

YouControl (2019), “Check the contractors and keep track of their changes. YouControl is a complete dossier for every company in Ukraine”, available at: https://youcontrol.com.ua/ru/. (Accessed 10 May 2019).

citrus.ua (2019), “Do not wear gadgets to holes. Update with Tsobmin”, available at: https://www.citrus.ua/obmen/ (Accessed 10 May 2019).

Google (2016), “How Mobile Search Connects Consumers to Stores”, available at: https://www.thinkwithgoogle.com/consumer-insights/mobile-search-trends-consumers-to-stores/ (Accessed 10 May 2019).

Expirenza (2019), “Learn about problems before Facebook. EXPIRENZA - a platform for customer retention and return + feedback service for your business”, available at: https://expirenza.com/ (Accessed 10 May 2019).

Dvoretskiy, D. Zharnikova, V. and Sobolieva-Tereshchenko, O. (2019), Features of loyalty programs B2B segment in the market of high-tech products.. Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences, 2019, р. 14-18 URL: http://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/hum_vii_192_32.pdf.

Sobolieva-Tereshchenko, O.A. and Zharnikova, V. V. (2017), “Features of accounting settlements with customers in conditions of application of loyalty programs”, Naukovyy visnyk Uzhhorodskoho universytetu, vol. 2 (50), pp. 325–332.

Pasichnyk, Yu (2019), Emergence of public development: financial and legal aspects: monograph, Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom.

Опубліковано
2019-06-07
Номер
Розділ
Статьи