ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА АЛЬТЕРНАТИВНОГО ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

  • V. V. Kryvitska
  • L. M. Nesen
Ключові слова: конкуренція; конкурентоспроможність підприємства; оцінка конкурентоспроможності; методи оцінювання конкурентоспроможності підприємства; інтегральна оцінка; ринок мінеральних вод.

Анотація

У статті відзначено, що конкуренція є найголовнішою ланкою всієї системи ринкового господарства, яка виражає сутність ринкових відносин. Визначено, що спроможність до конкуренції є конкурентоспроможністю та запропоновано визначення даного поняття. Обґрунтовано необхідність здійснення суб’єктами господарювання оцінки їх конкурентоспроможності. Доведено, що оцінка конкурентоспроможності є важливою та невід’ємною складовою діяльності будь-якого суб’єкта господарювання. Виявлено, що оцінювання рівня конкурентоспроможності підприємства надає йому змогу прийняти певні управлінські рішення; сформувати управлінські завдання; розробити заходи, які спрямовані на розвиток та підтримку конкурентних переваг. Розглянуто основні методи оцінювання рівня конкурентоспроможності підприємств, а також визначено їх переваги, недоліки та можливості застосування. Визначено, що ринок мінеральних вод на сьогоднішній день є досить привабливим для інвесторів, але рівень конкуренції тут значно високий. Здійснено оцінку конкурентоспроможності підприємства ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар»» за 2016-2017 роки із застосуванням методу, який заснований на теорії ефективної конкуренції. Наведено алгоритм розрахунку коефіцієнта конкурентоспроможності, який складається із трьох послідовних етапів. В процесі проведення оцінки, розраховано ефективність виробничої діяльності підприємства, його фінансовий стан, ефективність управління збутом та просуванням товару на ринок, а також якість продукції. Виявлено, що на якість продукції підприємства впливають такі показники, як: сировина; технологія виробництва; тара і пакувальні матеріали та охарактеризовано їх. Визначено коефіцієнт конкурентоспроможності ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар»». Представлено динаміку зміни інтегрального показника конкурентоспроможності впродовж 2016-2017 років.

Посилання

Цілі сталого розвитку 2016-2030 // UNU. – 2016. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-tysiacholittia/tsili-staloho-rozvytku.

Кузьмін О. Є. Управління конкурентоспроможністю підприємства (організації): навчальний посібник / О. Є. Кузьмін. – Л. : Видавництво Національного університету Львівська політехніка, 2004. – 188 с.

Портер М. Стратегія конкуренції: методика аналізу галузей і діяльності конкурентів: навчальний посібник / М. Портер − К.: Основи, 1998. − 390 с.

Яцковий Д. В. Сучасні методики оцінки конкурентоспроможності підприємства / Д. В. Яцковий // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2013. – №4 (51). – С. 183-188.

Гросул В. А. Методичний інструментарій оцінки конкурентоспроможності бізнес-моделі торговельного підприємства / В. А. Гросул, С. О. Зубков // Бізнес-інформ. – 2017. – №10. – С. 252-258.

Управління конкурентоспроможністю підприємства: навчальний посібник / С. М. Клименко, Т. В. Омельяненко, Д. О. Барабась, О. С. Дуброва, А. В. Вакуленко. – К.: КНЕУ, 2008. – 520 с.

Ільїн В. Ю. Конкурентоспроможність аграрних підприємств на інвестиційно-інноваційних засадах в умовах глобалізації: [монографія] / В. Ю. Ільїн, О. В. Ільїна – К.: ННЦ „ІАЕ”, 2016. – 497 с.

Швед Т. В. Оцінка конкурентоспроможності підприємства / Т. В. Швед, І. С. Біла // Економіка і суспільство. – 2017. - №8. – С. 405-410.

Кобєлєв В. М. Оцінка конкурентоспроможності підприємства та фактори її підвищення / В. М. Кобєлєв, В. І. Болтенко // Вісник НТУ «ХПІ». – 2015. - №60. – С. 60-64.

UNU (2016), “Sustainable Development Goals 2016-2030”, available at: http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-tysiacholittia/tsili-staloho-rozvytku (Accessed 30 April 2019).

Kuzmin, O. E. (2004), Upravlinnia konkurentospromozhnistiu pidpryiemstva (orhanizatsii) [Office of competitiveness of the enterprise (organization)], National University of Lviv Polytechnic, Lviv, Ukraine.

Porter, M. (1998), Stratehiia konkurentsii: metodyka analizu haluzei i diial’nosti konkurentiv [Competition Strategy: methodology for analyzing the industries and activities of competitors], Osnovy, Kiev, Ukraine.

Yatskovyj, D. V. (2013), “Modern methods of assessing the competitiveness of the enterprise”, Visnyk sotsial'no-ekonomichnykh doslidzhen', vol. 4 (51), pp. 183-188.

Hrosul, V. A. and Zubkov, S. O. (2017), “Methodical tool for assessing the competitiveness of a business model of a trading company”, Bіznes-іnform, vol. 10, pp. 252-258.

Klymenko, S. M. Omel’ianenko, T. V. Barabas’, D. O. Dubrova, O. S. Vakulenko, A. V. (2008), Upravlinnia konkurentospromozhnistiu pidpryiemstva [Managing the competitiveness of the enterprise], KNEU, Kiev, Ukraine.

Il’in, V. Yu. and Il'ina, O. V. (2016), Konkurentospromozhnist' ahrarnykh pidpryiemstv na investytsijno-innovatsijnykh zasadakh v umovakh hlobalizatsii [Competitiveness of agrarian enterprises on the investment-innovation basis in the conditions of globalization], NNTs “IAE”, Kiev, Ukraine.

Shved, T. V. and Bila, I. S. (2017), “Assessment of competitiveness of the enterprise”, Ekonomika i suspil'stvo, vol. 8, pp. 405-410.

Kobieliev, V. M. and Boltenko, V. I. (2015) “Assessment of competitiveness of the enterprise and the factors of its increase”, Visnyk NTU “HPI”, vol. 60, pp. 60-64.

Опубліковано
2019-06-07
Номер
Розділ
Статьи