МЕХАНІЗМ АДАПТИВНОГО РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ НА ЗАСАДАХ СЕСТЕЙНОВОСТІ

  • V. Khalina
  • V. Bugai

Анотація

Функціонування екосистем у динамічному середовищі вимагає сьогодні не лише економічних, але й управлінських, партнерських, конкурентних та інших комунікативних перетворень, задля досягнення переваг на ринку, побудови міцного перспективного плацдарму та запобігання ризиків, які оточують бізнес-структури. Швидкість цих змін потребує дії на випередження, оскільки найменша затримка може відкинути успішне підприємство далеко назад. Для ефективного функціонування суб’єктам господарювання необхідна вчасна адекватна адаптація. Тому, доцільно будувати діяльність на засадах адаптивного розвитку, який буде враховувати останні тенденції та перспективні напрямки, сучасні тренди європейського та світового ентерпрайзингу. Узагальнено ці напрями представлені концепцією сестейновості.

Посилання

Економічні розрахунки в природоохоронній діяльності. Навчальний посібник / Рижков С.С., Літвак С.М., Літвак О.А., Гурець Н.В.; під загальною редакцією професора С.С. Рижкова. – Миколаїв: НУК, 2012 – 274 с.

Мельник Л.Г. Триалектические основы управления развитием экономических систем: монография / Л.Г. Мельник. – Сумы: Универсальная книга, 2015. – 445 с.

Хенс Л. Методы оценки показателей устойчивого развития / Л. Хенс, Флаэминк К. // Социально-устойчивый потенциал устойчивого развития : учебник / под ред. Л.Г. Мельника, Л. Хенса. – Сумы: Универси-тетская книга, 2007. – С. 231–257.

Поліщук В. Г. Понятійно-категоріальний апарат політики стимулювання сталого розвитку регіону / В. Г. Поліщук // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 11. – С. 168 – 173.

Пояснювальна записка до проекту Концепції переходу України до сталого розвитку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gska2.rada.gov.ua.

Новый рекорд Германии: 50,6% энергии за сутки получено от солнечных батарей. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://geektimes.ru.

Третья промышленная революция – рецепт против кризиса. Интервью. – март 2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.novpol.ru.

Перелет Р.А. «Зеленая» экономика в ЕС: Политика и практика [Електронний ресурс]. – Режим доступу: wecoop-project.org.

Офіційний сайт корпорації «Форд» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: corporate.ford.com.

Ryzhkov, S.S. Litvak, S.M. Litvak ,O.A. and Hurets', N.V. (2012), Ekonomichni rozrakhunky v pryrodookhoronnij diial'nosti [Economic calculations in environmental activities], NUK, Mykolaiv, Ukraine.

Mel'nyk, L.H. (2015), Tryalektycheskye osnovy upravlenyia razvytyem ekonomycheskykh system [Trialectic basis for managing the development of economic systems], Unyversal'naia knyha, Sumy, Ukraine.

Khens, L. and Flaemynk, K. (2007), “Methods for assessing indicators of sustainable development”, Sotsyal'no-ustojchyvyj potentsyal ustojchyvoho razvytyia [Social and sustainable potential for sustainable development], Unyversy-tetskaia knyha, Sumy, Ukraine, pp. 231–257.

Polischuk, V. H. (2009), “Conceptually-categorical apparatus of the policy of stimulation of sustainable development of the region”, Aktual'ni problemy ekonomiky, vol. 11, pp. 168 – 173.

Verkhovna Rada of Ukraine (2004), “Explanatory note to the draft Concept on the transition of Ukraine to sustainable development”, available at: http://gska2.rada.gov.ua (Accessed 10 May 2019).

geektimes.ru (2014), “New record of Germany: 50.6% of energy per day obtained from solar panels”, available at: http://geektimes.ru (Accessed 10 May 2019).

novpol.ru (2012), “The third industrial revolution - a recipe against the crisis”, available at: http://www.novpol.ru (Accessed 10 May 2019).

Perelet, R.A. (2012), “Green Economy in the EU: Policy and Practice”, available at: (Accessed 10 May 2019).

Ford Motor Company (2019), available at: corporate.ford.com (Accessed 10 May 2019).

Опубліковано
2019-06-07
Номер
Розділ
Статьи