МАРКЕТИНГОВЕ ІННОВАЦІЙНЕ І ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ОНЛАЙН ОСВІТИ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

  • S. Ya. Kasian
  • G. T. Kuroyan
Ключові слова: онлайн освіта; маркетинг; інновації; технологічне забезпечення; освітні технології.

Анотація

У роботі висвітлено теоретичний зміст та науково-методичне забезпечення інноваційного розвитку онлайн освіти та проаналізовано рівень затребуваності онлайн освіти в Україні та світі. Підтверджено, що у 2020 році Інтернет-освіта опиратиметься на все більше нових інформаційно-освітніх технологій: ігрові програми, відеоматеріали, елементи доповненої або віртуальної реальності. У центрі уваги маркетингових інноваційних освітніх технологій будуть, звичайно, залишатися люди. Визначено основні причини, які заважають навчатися із використанням дистанційних методів Світ став настільки швидким, що маркетингова інноваційна освіта має надавати тільки чіткі відповіді на короткі запитання. Розробка інструментів діагностики психологічного стану, когнітивних поведінкових особливостей – один із важливих напрямків в адаптивному онлайновому навчанні. Тому для цього сучасній освіченій людині потрібна буде належна мотивація та терплячість для щоденної роботи.

Посилання

European Commission. Eurostat. Data. Database. – [Digital source]. – Access, 14.04.2019: https://ec.europa.eu/eurostat/data/database.

Геворкян Кристина. Тренди в онлайн-навчанні: тухлі та справжні. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу, 14.03.2019 р.: https://vc.ru/future/48437-trendy-v-onlayn-obuchenii-tuhlye-i-nastoyashchie.

Касян С. Я. Якісні детермінанти та міждисциплінарні пріоритети підготовки фахівців з економічних спеціальностей у ВНЗ України / C. Я. Касян // Збірник тез доповідей Всеукр. наук.-метод. конф. «Управління якістю підготовки фахівців». – (Одеса, 21-22 лютого 2017 р.) / Одеський державний екологічний університет. – Одеса : Одеський державний екологічний університет, ТЕС, 2017. – С. 35–36.

Касян С. Я. Якість інтердисциплінарних навчальних програм в українських та польських ВНЗ. Розділ 3. Якість освіти – стратегічний пріоритет реформування вищої школи України / С. Я. Касян. Інноваційний університет і лідерство: проект і мікропроекти : колект. моногр. / Відповідальні редактори Т. Фініков, Р. Сухарскі. Факультет Artes Liberales Варшавського університету (Польща), Міжнародний фонд досліджень освітньої політики (Україна). – Варшава : Fundacja „Instytut Artes Liberales”, 2016. – 388 с. (С. 306–314).

Молчанова Наталія. Віталій Зубков, викладач, методолог проекту Lingva.Skills. Заговорити іноземною мовою може будь-хто. Для цього потрібна лише зухвалість. УКРІНФОРМ: Мультимедійна платформа іномовлення України. Розділ: Суспільство. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу, 28.03.2019 р.: https://www.ukrinform.ru/rubric-society/2343343-vitalij-zubkov-prepodavatel-metodolog-proekta-lingvaskills.html.

Онлайн-освіта: сім ключових трендів 2018 року. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу, 20.02.2019 р.: https://geniusmarketing.me/lab/onlajn-obrazovanie-7-klyuchevyx-trendov-2018-goda.

Онлайн-освіта: тренди та перспективи. Accel. Акселератор онлайн-шкіл. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу, 12.02.2019 р.: https://the-accel.ru/onlayn-obrazovanie-trendyi-i-perspektivyi.

Сундалов Максим. Чого очікувати від українського ринку онлайн-освіти у 2018 році / Максим Сундалов – [Електронний ресурс]. – Режим доступу, 23.02.2019 р.: https://delo.ua/lifestyle/chego-zhdat-ot-ukrainskogo-rynka-onlajn-obrazovanija-v-2018-godu-338483.

Топ-8 трендів онлайн-освіти у 2019 році. EdMarket. Проект «Методології-груп». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу, 02.04.2019 р.: https://edmarket.ru/blog/top-trends-for-elearning.

Тренди в онлайн-освіті: 2019. EdMarket. Проект «Методології-груп». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу, 02.04.2019 р.: https://edmarket.ru/blog/e-learning-trends.

Тренди онлайн-освіти: досвід TED, LinguaLeo, Knewton та інших. Skillbox. Онлайн-університет професій майбутнього. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу, 14.03.2019 р.: https://habr.com/ru/company/skillbox/blog/359002.

European Commission (2019), “Eurostat. Data. Database”, [online], available at: https://ec.europa.eu/eurostat/data/database (Accessed 14 April 2019).

Gevorkian, K. (2018), “Trends in the on-line education: rotten and real”, Blog VC, [online], available at: https://vc.ru/future/48437-trendy-v-onlayn-obuchenii-tuhlye-i-nastoyashchie (Accessed 14 March 2019).

Kasian, S. Y. (2017), “Qualitative determinants and interdisciplinary priorities of specialists education on economic specialties in higher education institutions of Ukraine”, Zbirnyk tez dopovidej Vseukr. nauk.-metod. konf. Upravlinnia iakistiu pidhotovky fakhivtsiv [Conference Proceedings of the All Ukrainian Scientific & Methodic Conference. Quality Management of Specialists Education], Odesa State Ecological University, Odesa, Ukraine, pp. 35–36.

Kasian, S. Y. (2016), Yakist' interdystsyplinarnykh navchal'nykh prohram v ukrains'kykh ta pol's'kykh VNZ. Rozdil 3. Yakist' osvity – stratehichnyj priorytet reformuvannia vyschoi shkoly Ukrainy [Quality of interdisciplinary training programs in the Ukrainian and Polish higher education institutions. Section 3. Quality of education – strategic priorities of reforming of the higher school of Ukraine], Innovatsijnyj universytet i liderstvo: proekt i mikroproekty, Fakul'tet Artes Liberales Varshavs'koho universytetu (Pol'scha), Mizhnarodnyj fond doslidzhen' osvitn'oi polityky (Ukraina), Fundacja „Instytut Artes Liberales”, Warszawa, Poland.

Molchanova, N. (2017), “Vitalii Zubkov, teacher, methodologist of the Lingva.Skills project. Someone can start talking a foreign language. Only the impudence is for this purpose necessary”, UKRINFORM: Mul'tymedijna platforma inomovlennia Ukrainy. Rozdil: Suspil'stvo, [online], available at: https://www.ukrinform.ru/rubric-society/2343343-vitalij-zubkov-prepodavatel-metodolog-proekta-lingvaskills.html (Accessed 28 March 2019).

Platform Genius Marketing (2018), “Online education: seven key trends of 2018”, [online], available at: https://geniusmarketing.me/lab/onlajn-obrazovanie-7-klyuchevyx-trendov-2018-goda (Accessed 20 Feb 2019).

Accel. Akselerator onlain-shkil (2018), “Online education: trends and prospects”, [online], available at: https://the-accel.ru/onlayn-obrazovanie-trendyi-i-perspektivyi (Accessed 12 Feb 2019).

Sundalov, M. (2018), “What to expect from the Ukrainian market education online in 2018”, Online wydania Delo.ua, [online], available at: https://delo.ua/lifestyle/chego-zhdat-ot-ukrainskogo-rynka-onlajn-obrazovanija-v-2018-godu-338483 (Accessed 23 Feb 2019).

EdMarket. Proekt Metodolohii-hrup (2019), “Top-8 trends education online in 2019”, [online], available at: https://edmarket.ru/blog/top-trends-for-elearning (Accessed 02 April 2019).

EdMarket. Proekt Metodolohii-hrup (2019), “Trend in online education: 2019”, [online], available at: https://edmarket.ru/blog/e-learning-trends (Accessed 02 April 2019).

Skillbox. Onlain-universytet profesij majbutn'oho (2018), “Trend in online education: experience TED, LinguaLeo, Knewton and other”,. [online], available at: https://habr.com/ru/company/skillbox/blog/359002 (Accessed 14 March 2019).

Опубліковано
2019-06-07
Номер
Розділ
Статьи