НЕСПОСТЕРЕЖУВАНІ ЕКОНОМІЧНІ ПРОЦЕСИ НА ПРИКЛАДІ КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ВИКОРИСТАННЯ РОДЮЧОСТІ ҐРУНТУ У ВІТЧИЗНЯНОМУ СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

  • V. M. Semtsov
  • G. S. Kukel

Анотація

У статті проаналізовано сучасний стан, проблеми та особливості функціонування неспостережуваних економічних процесів у контексті використання родючості ґрунту у вітчизняній аграрній сфері. На конкретних прикладах представлено екологічний імператив проблеми використання та відтворення родючості сільськогосподарських земель. Відповідно показано, що відсутність належної системи оцінювання втрат родючості та управління, у зв’язку з цим характером господарських процесів, зумовлює таку неспостережувану для суспільства екологічну дисфункцію, як глобальне зменшення родючості ґрунту, що породжує майбутні катастрофічні сценарії для соціуму. У статті представлено теоретико-методологічні та методичні підходи до оцінювання та управління зазначеними процесами, вирішення проблеми на основі регулятивних моніторингових механізмів. Здійснено опис екологічної дисфункції ринкових реформ в аграрній сфері України в умовах неспостережуваних економічних процесів.

Посилання

Мороз О. В. Енергетична еволюція сільського господарства України. Київ : ІАЕ, 1997. 263 с.

Медведовський О. К., Іваненко П. І. Енергетичний аналіз інтенсивних технологій в сільськогосподарському виробництві. Київ : Урожай, 1988. 208 с.

Бацула О. О., Головачов Є. А., Дерев"янко Р. Г. Забезпечення бездефіцитного балансу гумусу в грунті / за ред. О. О. Бацули. Київ : Урожай, 1987. 127 с.

Сайко В. Ф., Малиенко А. М., Мазур Г. А. и др. Устойчивость земледелия: проблемы и пути решения / за ред. В. Ф. Сайко. Киев : Урожай. 320 с.

Moroz O. V. (1997), Enerhetychna evoliutsiia sil's'koho hospodarstva Ukrainy [Energy evolution of agriculture in Ukraine], IAE, Kyiv, Ukraine.

Medvedovs'kyj O. K. and Ivanenko P. I. (1988), Enerhetychnyj analiz intensyvnykh tekhnolohij v sil's'kohospodars'komu vyrobnytstvi [Energy analysis of intensive technologies in agricultural production], Urozhaj, Kyiv, Ukraine.

Batsula O. O., Holovachov Ye. A., Derev'ianko R. H. (1987), Zabezpechennia bezdefitsytnoho balansu humusu v hrunti [Maintenance of a deficit-free balance of humus in the soil], Urozhaj, Kyiv, Ukraine.

Sajko, V.F. Malyenko, A.M. Mazur, G.A. y dr. (1993), Ustojchyvost' zemledelyja: problemi y puty reshenyja [Sustainability of agriculture: problems and solutions], Urozhaj, Kyiv, Ukraine.

Опубліковано
2019-06-07
Номер
Розділ
Статьи