БЮДЖЕТНІ ПРИЗНАЧЕННЯ ОРГАНАМ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ У СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ЗАДЛЯ ЗРОСТАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

  • І. Voronenko
Ключові слова: інформаційний простір; органи державної влади; бюджетні призначення; бюджет; фінансування.

Анотація

Зазначено, що особливої складності формування ефективної системи державного регулювання інформаційного простору України набуває в умовах очевидної обмеженості бюджетних ресурсів, найскладнішим завданням бюджетного регулювання у цій сфері є забезпечення ефективного витрачення бюджетних коштів.Проаналізовано обсяг фінансування органів державної влади України на 2019 рік відповідно до Державного бюджету України, узагальнено обсяг бюджетних призначень головним розпорядникам коштів Державного бюджету України на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців. Зроблено висновок, що 17 органів державної влади зі 132 розпоряджаються 86,4 % бюджетних призначень. Зауважено, що аналогічно з розподілом бюджетних призначень абсолютна більша частина усіх доходів (92,1%) на 2019 рік відповіднодо Державного бюджету України покриваються 10 статтями доходів.

Посилання

Закон України “Про джерела фінансування органів державної влади” від 05 жовтня 2016 р. № 1404-VIII [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/783-14.

Тимошенко А.О. Забезпечення ефективності управління витрачанням бюджетних коштів в Україні. Електронне наукове фахове видання з економічних наук «Modern Economics». 2018. Вип. 7 [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://modecon.mnau.edu.ua/issue/7-2018/UKR/timoshenko.pdf.

Канцур І.Г. Бюджетна стратегія як елемент управління економічним ростом України в умовах євроінтеграційного курсу. Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України. 2017. Вип. 2. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.nusta.edu.ua/wp-content/uploads/2016/11/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%E2%84%96-2-2017.pdf.

Недбалюк І.Р. Моніторинг показників ефективності системи бюджетного контролю. Гроші, фінанси і кредит. 2017. Вип. 19. С. 422–427.

Смолій Л.В. Трансформація бюджетної підтримки аграрного сектору економіки України в умовах євроінтеграції. Економіка та управління національним господарством. 2016. Вип. 2. С. 188–193.

Ящук Т.А. Система вищої освіти в україні та її фінансування. Гроші, фінанси і кредит. 2016. Вип. 17. С. 784–787.

Закон України “Про Державний бюджет України на 2019 рік” від від 23.03.2019 №2696-VIII [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2629-19.

Law of Ukraine (2016), “About sources of financing of public authorities”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/783-14 (Accessed 05 October 2016).

Tymoshenko, A.O. (2018), “Ensuring effective management of spending of budget funds in Ukraine”, Modern Economics, [Online], vol. 7, available at: https://modecon.mnau.edu.ua/issue/7-2018/UKR/timoshenko.pdf (Accessed 1 March 2019).

Kantsur, I.H. (2017), “Budget strategy as an element of management of economic growth of Ukraine in the context of the European integration course ”, Zbirnyk naukovykh prats Universytetu derzhavnoi fiskalnoi sluzhby Ukrainy, [Online], vol. 2, available at: http://www.nusta.edu.ua/wp-content/uploads/2016/11/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%E2%84%96-2-2017.pdf (Accessed 1 March 2019).

Nedbaliuk, I.R. (2017), “Monitoring of indicators of efficiency of the system of budget control”, Hroshi, finansy i kredyt, vol. 19, pp. 422–427.

Smolii, L.V. (2016), “Transformation of budget support to the agrarian sector of Ukraine's economy in the context of European integration”, Ekonomika ta upravlinnia natsionalnym hospodarstvom, vol. 2, pp. 188–193.

Iashchuk, T.A. (2016), “The system of higher education in Ukraine and its financing”, Hroshi, finansy i kredyt, vol. 17, pp. 784–787.

Law of Ukraine (2016), “About the State Budget of Ukraine for 2019”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2629-19 (Accessed 23 March 2019).

Опубліковано
2019-06-07
Номер
Розділ
Статьи