ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ПОСИЛЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПОЗИЦІЙ УКРАЇНИ НА ЄВРОПЕЙСЬКИХ ТА СВІТОВИХ РИНКАХ

  • Svitlana Turchina
  • Lyudmila Dashutina
Ключові слова: глобалізація; міжнародна конкурентоспроможність; європейський конкурентний простір; фактори конкурентоспроможності; зовнішня торгівля; торговельний потенціал; євроінтеграція; ЄС.

Анотація

Обґрунтовано актуальність розвитку конкурентоспроможності економіки України в контексті закріплення її позицій на європейських та світових ринках. Наведено оцінку України за міжнародними рейтингами, яка свідчить про невисокий рівень її конкурентоспроможності. Проаналізовано (в динаміці) масштаби зовнішньоекономічної торгівлі України за обсягами експорту та імпорту товарів і послуг. Проведено аналіз структури товарного експорту України за характером технологічності як передумови покращення її конкурентних позицій на міжнародних ринках. Досліджено структуру експорту в розрізі спрямування товарів і послуг за три останні роки, встановлено суттєве зменшення експортних поставок до країн СНД та глобальну переорієнтацію вітчизняних експортерів на ринки країн ЄС. Обгрунтовано основні напрями посилення конкурентних позицій України на європейських та світових ринках.

Посилання

Індекс глобальної конкурентоспроможності [Електронний ресурс]. URL: http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index 2018/introduction/ (дата звернення 10.04.2019).

Офіційний сайт Державної служби статистики України. Статистична інформація. Веб сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення 15.04.2019)

Портер М. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов: книга. Москва: Альпина Паблишер, 2011. 454 с.

Власюк Т.О. Зовнішньоторговельна безпека України: тенденції, виклики та напрями забезпечення: монографія. Запоріжжя: ФОП Макашанов В.В., 2018. 340 с.

Федулова Л. Концептуальна модель інноваційної стратегії України. Економіка і прогнозування. 2012. № 1. С. 87-100.

Global R&D Funding Forecast 2017. Industrial Research Institute. URL: http://digital.rdmag.com/ researchanddevelopment/2017_global_r_d_funding_forecast?pg=1#pg1 (дата звернення 21.01.2019).

Dutta S. The Global Innovation Index 2018: Energizing the World with Innovation [Електронний ресурс] / S. Dutta, B. Lanvin, S. Wunsch-Vincent. 2018. URL: http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2018.pdf (дата звернення 22.03.2019).

Марченко І.С. Потенціал зовнішньої торгівлі країн ЄС та України та його вплив на глобальну конкурентоспроможність країн // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 2015. №12, С.30-33.

Стратегія розвитку високотехнологічних галузей до 2025 року [Електронний ресурс]. URL: http://www.me.gov.ua/Documents/Download?id=07a5487c-4c8a-42f8-9d76-051080b211f0 (дата звернення 01.05.2019)

Global Competitiveness Index (2018), Available at: http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index2018/introduction/(accessed 01 May 2019).

Official site of the State Statistics Service of Ukraine (2019), Available at: http://www.ukrstat.gov.ua (accessed 01 May 2019).

Porter, M. (2011), Konkurentnaia stratehyia: Metodyka analyza otraslej y konkurentov [Competitive strategy: An analysis of industries and competitors], Al'pyna Pablysher, Moscow, Russia.

Vlasiuk, T.O. (2018), Zovnishn'otorhovel'na bezpeka Ukrainy: tendentsii, vyklyky ta napriamy zabezpechennia [Foreign Trade Security of Ukraine: Trends, Challenges and Directions of Provision], FOP Makashanov V.V., Zaporizhzhia, Ukraine.

Fedulova, L. (2012), “The Conceptual Model of Ukraine's Innovation Strategy”, Ekonomika i prohnozuvannia, vol. 1, pp. 87-100.

Global R&D Funding Forecast (2017), “Industrial Research Institute”, Available at: http://digital.rdmag.com (accessed 01 May 2019).

Dutta, S. Lanvin, B. and Wunsch-Vincent, S. (2018), “The Global Innovation Index 2018: Energizing the World with Innovation”, Available at: http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2018.pdf (accessed 01 May 2019).

Marchenko, I.S. (2015), “The potential of foreign trade between the EU and Ukraine and its impact on the global competitiveness of countries”, Naukovyj visnyk Khersons'koho derzhavnoho universytetu Seriia «Ekonomichni nauky», vol. 12, pp. 30-33.

Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine (2015), “Strategy for the development of high-tech industries by 2025”, Available at: http://www.me.gov.ua/Documents/Download?id=07a5487c-4c8a-42f8-9d76-051080b211f0 (accessed 01 May 2019).

Опубліковано
2019-06-07
Номер
Розділ
Статьи