ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В УМОВАХ ЗАСТОСУВАННЯ МСФЗ (IFRS) 16 «ОРЕНДА»

  • О. F. Yarmoliuk
Ключові слова: облік; оренда земель; орендар; право користування; зобов'язання з оренди; вартість; рахунки; звітність.

Анотація

Стаття присвячена дослідженню особливостей застосування підприємствами МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда» у частині проведення операцій із орендованими земельними ділянками сільськогосподарського призначення. Визначено нові підходи до відображення орендних операцій в обліку орендаря, а саме - процедуру відображення у балансі інформації про активи у формі прав користування земельними ділянками та зобов’язань з оренди. Опрацьовано та систематизовано основні положення МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда». Представлено процедуру відображення прав користування земельними ділянками орендарем в складі нематеріальних активів у системі елементів методу бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

Посилання

Моніторинг земельних відносин в Україні, 2016-2017. Статистичний щорічник. Вересень, 2018. URL: https://land.gov.ua/wp-content/uploads/2018/10/monitoring.pdf (дата звернення: 18.05.2019).

Стратегія удосконалення механізму управління в сфері використання та охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності та розпорядження ними: Постанова Кабінету Міністрів України від 7 черв. 2017 р. № 413. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/413-2017-%D0%BF (дата звернення: 18.05.2019).

Оренда сільськогосподарських земель: зберігається дворазовий розрив між платою за державні та приватні землі. Держгеокадастр : веб-сайт. URL: https://land.gov.ua/orenda-silskohospodarskykh-zemel-zberihaietsia-dvorazovyi-rozryv-mizh-platoiu-za-derzhavni-ta-pryvatni-zemli/ (дата звернення: 18.05.2019).

Вартість сільськогосподарських земель та їх оренди у країнах Європейського Союзу. Земельний вісник України. Економічний дискусійний клуб. 28 бер. 2018 р. URL: http://zemvisnuk.com.ua/page/vart-st-zemel-ta-kh-orendi (дата звернення: 18.05.2019).

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 «Оренда»: Наказ Міністерства фінансів України від 28 липня 2000 р. № 181. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0487-00 (дата звернення 18.05.2019).

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 17 «Оренда». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_018 (дата звернення: 18.05.2019).

Міжнародний стандарт фінансової звітності 16 «Оренда» (переклад українською мовою – 2018 рік) / Міністерство фінансів України. URL:https://www.minfin.gov.ua/.../IFRS16%20ukr_AH%20(1)-compressed%20(1).pdf (дата звернення: 18.05.2019).

Міжнародні стандарти фінансової звітності https://www.minfin.gov.ua/news/view/mizhnarodni-standarty-finansovoi-zvitnosti--pereklad-ukrainskoiu-movoiu---rik?category=dohidna-politika&subcategory=buhgalterskij-oblik (дата звернення 18.05.2019).

Остапчук С. М., Воляк Л. Р. Сільськогосподарське землекористування в Україні: аналіз тенденцій розвитку та облікове відображення в умовах можливого запровадження ринку прав оренди. Облік і фінанси. 2016. № 4. С. 46-59. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Oif_apk_2016_4_8 (дата звернення: 18.05.2019).

Карпачова О., Рогозний С. МСФЗ 16 «Оренда». 12 лист. 2017 р. URL: https://zakon.help/article/msfz-16-orenda/ (дата звернення: 18.05.2019).

Рогозний С. Оренда сільгоспземель: укладаємо, обліковуємо та оподатковуємо. Сергій Рогозний: блог про фінанси та бізнес. 18 черв. 2017 р. URL: http://www.rogozny.com.ua/zvitnist-za-msfz/orenda-sil-gospzemel-ukladayemo-oblikovuyemo-ta-opodatkovuyemo (дата звернення: 18.05.2019).

Рогозний С. IFRS 16 «Оренда»: Облік у орендаря. 2018. URL: https://zakon.help/files/article/10236/IFRS-16_Облік у орендаря.pdf (дата звернення: 18.05.2019).

Заноза О., Закусило О. Зміни в МСФЗ: МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда». 25 липня 2018 р. URL: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ua/Documents/webinar/IFRS%2016%20Webinar.pdf (дата звернення: 18.05.2019).

Названы агрохолдинги с самым устойчивым зембанком — исследование. 6 авг. 2018 г. Latifundist.com - главный сайт об агробизнесе: веб-сайт. URL: https://latifundist.com/novosti/40999-nazvany-agroholdingi-s-samym-ustojchivym-zembankom--issledovanie (дата звернення: 18.05.2019).

AGROGENERATION. Rapport semestriel d’activité Clôture au 30 Juin 2018. URL: http://www.agrogeneration.com/files/reports/regular/AGG-Rapport_d%27activit%C3%A9_semestriel_2018.pdf (дата звернення: 18.05.2019).

"Monitoring of land relations in Ukraine, 2016-2017", Statystychnyi shchorichnyk, [Online], available at: https://land.gov.ua/wp-content/uploads/2018/10/monitoring.pdf (Accessed 18 May 2019).

Cabinet of Ministers of Ukraine (2017), Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "Strategy of improvement of the mechanism of management in the field of use and protection of agricultural land of state ownership and their disposal", [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/413-2017-%D0%BF (Accessed 18 May 2019).

Derzhheokadastr, "Lease of agricultural land: there is a double gap between the payment for public and private land", [Online], available at: https://land.gov.ua/orenda-silskohospodarskykh-zemel-zberihaietsia-dvorazovyi-rozryv-mizh-platoiu-za-derzhavni-ta-pryvatni-zemli/ (Accessed 18 May 2019).

"The cost of agricultural land and their lease in the countries of the European Union", Zemelnyi visnyk Ukrainy. Ekonomichnyi dyskusiinyi klub, [Online], available at: http://zemvisnuk.com.ua/page/vart-st-zemel-ta-kh-orendi (data zvernennia: 18.05.2019).

Ministry of Finance of Ukraine (2000), Order of the Ministry of Finance of Ukraine "Regulation (standard) of accounting 14 "Lease"", available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0487-00 (Accessed 18 May 2019).

Ministry of Finance of Ukraine, "International Accounting Standard 17 "Lease"", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_018 (Accessed 18 May 2019).

Ministry of Finance of Ukraine, "International Financial Reporting Standard 16 "Lease"", available at: https://www.minfin.gov.ua/.../IFRS16%20ukr_AH%20(1)-compressed%20(1).pdf (Accessed 18 May 2019).

Ministry of Finance of Ukraine, "International Financial Reporting Standards", [Online], available at: https://www.minfin.gov.ua/news/view/mizhnarodni-standarty-finansovoi-zvitnosti--pereklad-ukrainskoiu-movoiu---rik?category=dohidna-politika&subcategory=buhgalterskij-oblik (Accessed 18 May 2019).

Ostapchuk, S. M. and Voliak, L. R. (2016), "Agricultural land use in Ukraine: analysis of development trends and accounting reflection in the context of the possible introduction of rental rights market", Oblik i finansy, vol. 4, pp. 46-59, [Online], available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Oif_apk_2016_4_8 (Accessed 18 May 2019).

Karpachova, O. and Rohoznyi, S. "International Financial Reporting Standard 16 "Lease"", [Online], available at: https://zakon.help/article/msfz-16-orenda/ (Accessed 18 May 2019).

Rohoznyi, S. (2017), "Rent agricultural land: stack, book and tax", [Online], available at: http://www.rogozny.com.ua/zvitnist-za-msfz/orenda-sil-gospzemel-ukladayemo-oblikovuyemo-ta-opodatkovuyemo (Accessed 18 May 2019).

Rohoznyi, S. (2018), "IFRS 16 "Leases": Accounting from the lessee", [Online], available at: https://zakon.help/files/article/10236/IFRS-16_Oblik u orendaria.pdf (Accessed 18 May 2019).

Zanoza, O. and Zakusylo, O. (2018), "Changes to IFRS: IFRS 16 "Leases"",[Online], available at: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ua/Documents/webinar/IFRS%2016%20Webinar.pdf (Accessed 18 May 2019).

"Agricultural holdings with the most sustainable land bank are named research", [Online], available at: https://latifundist.com/novosti/40999-nazvany-agroholdingi-s-samym-ustojchivym-zembankom--issledovanie (Accessed 18 May 2019).

AGROGENERATION. Rapport semestriel dactivité Clôture au 30 Juin 2018. [Online], available at: http://www.agrogeneration.com/files/reports/regular/AGG-Rapport_d%27activit%C3%A9_semestriel_2018.pdf (Accessed 18 May 2019).

Опубліковано
2019-06-07
Номер
Розділ
Статьи