МІЖНАРОДНА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА МІГРАЦІЯ: СВІТОВІ ТРЕНДИ ТА ПРОБЛЕМИ УКРАЇНИ

  • I. Ostrovskyi
Ключові слова: інтелектуальна міграція; економіка; заснована на знаннях; «відплив мізків»; освітня міграція; міграційний капітал.

Анотація

Розглянуто сутність і особливості сучасної інтелектуальної міграції в умовах економіки, заснованої на знаннях. Виявлено головні сучасні тенденції світової інтелектуальної міграції. Визначено основні напрямки регулювання зазначених міграційних потоків, зокрема, проаналізовано сучасні теорії міграції висококваліфікованих працівників. Досліджено суперечності та перспективи регулювання інтелектуальної міграції в Україні. Окремо зазначено суперечливий вплив міграційних процесів на економіку країни-донора. Підкреслено роль міграційного капіталу як макроекономічного феномену сучасного розвитку. Водночас надано взаємозв’язок динаміки міграційних процесів і ВВП країни. Розглянуто специфіку освітнього складника інтелектуальної міграції. Узагальнено головні освітні напрямки реалізації Стратегії «Європа-2020». Підкреслено перспективні напрямки освітньої імміграції, насамперед. майбутніх технічних фахівців. Зазначено середньо- і довгострокові ризики зростаючої еміграції висококваліфікованих фахівців.

Посилання

Антонюк В. Головні напрями зміцнення соціально-економічних основ формування людського капіталу в Україні / В. Антонюк // Економіка і прогнозування. — 2007. — № 3. — С. 39-43

Барвінська Є. Особливості формування персоналу підприємства в умовах розвитку міжнародного підприємництва [Електронний ресурс] / Є. Барвінська, Н. Георгіаді, Г. Лучко // Ефективна економіка. − 2018. − № 4. − Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6226.

Бузько І. Розвиток ринку освітніх послуг в Україні в умовах глобалізації // Економіст. – 2007. – №8. – С. 28–33.

Малиновська О. А. Міграційна політика: глобальний контекст та українські реалії : монографія / О. А. Малиновська. —. Київ: НІСД, 2018. — 472 с.

Синиціна Ю. П. Управління витратами на персонал на основі системного підходу / Ю. П. Синиціна. С. М. Дунайчук, І. А. Алєксеенко // Економіка і суспільство. – 2017. – Випуск 9. – С. 636-641.

Спільний документ, підготовлений МОП, ОЕСР і Всесвітнім Банком для міністрів праці й зайнятості країн G20 до саміту в Анкарі 3-4 вересня 2015 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_398078.pdf (дата звернення: 19.05.2019).

The world at work: jobs, pay, and skills for 3,5 billion people. / The McKinsey Global Institute (MGI) June 2012. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.mckinsey.com/global-themes/employment-and-growth/the-world-at-work (дата звернення: 19.05.2019)

World Economic and Social Survey 2004: International Migration. // UN. Department of Economic and Social Aff air. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.un.org/en/development/desa/policy/wess/wess_archive/2004wess_part2_eng.pdf (дата звернення: 19.05.2019).

Глущенко Г. Транснационализм мигрантов и перспективы глобального развития / Г. Глущенко // Мировая экономика и международные отношения. — 2005. — №12. — C. 50–57.

Щербакова Е. Уровень образования в ЕС-28 повышается от поколения к поколению / Е. Щербакова [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://demoscope.ru/weekly/2016/0669/barom01.php#_ftn2.

Лілія Гриневич: Харківська область – лідер за кількістю іноземних студентів в Україні. Це не лише визнання, а й відповідальність / Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/news/liliya-grinevich-harkivska-oblast-lider-za-kilkistyu-inozemnih-studentiv-v-ukrayini-ce-ne-lishe-viznannya-j-vidpovidalnist/.

Antoniuk, V. (2007), “The main directions of strengthening the socio-economic foundations of human capital formation in Ukraine”, Ekonomika i prohnozuvannia, vol. 4, pp. 39-43.

Barvinska, Ye. Heorhiadi, H. and Luchko, Y. (2018), “Features of an enterprise personnel formation in conditions of an international enterprise development”, Efektyvna ekonomika, vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6226 (Accessed 18 May 2019).

Buz’ko, I. (2007), “Development of the market of educational services in Ukraine in the conditions of globalization”, Ekonomist, vol 8, pp. 28-33.

Malynovs'ka, O. A (2018), Mihratsijna polityka: hlobal'nyj kontekst ta ukrains'ki realii [Migration Policy: Global Context and Ukrainian Realities], NISD, Kyiv, Ukraine.

Synytsina, Yu. Dunaychuk, S. and Alekseyenko, I. (2017), “Personnel cost management on the basis of system approach”, Ekonomika i suspilstvo, vol. 8, pp. 636-641.

The International Labour Organisation, Organisation for Economic Co-operation and Development, World Bank Group (2015), “Joint document for ministers of labor and employment of G20 countries before the summit in Ankara, 3-4 September 2015”, available at: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_398078.pdf (Accessed 18 May 2019).

The McKinsey Global Institute (MGI), (2012), “The world at work: jobs, pay, and skills for 3,5 billion people”, June, available at: http://www.mckinsey.com/global-themes/employment-and-growth/the-world-at-work (Accessed 19 May 2019).

UN. Department of Economic and Social Aff air (2004), “World Economic and Social Survey 2004: International Migration”, available at: http://www.un.org/en/development/desa/policy/wess/wess_archive/2004wess_part2_eng.pdf (Accessed 19 May 2019).

Glushhenko, G (2007), “Migrant transnationalism and global development prospects”, Mirovaja jekonomika i mezhdunarodnye otnoshenija., vol. 12, pp. 50-57.

Shcherbakova, E. (2017), “The level of education in the EU-28 increases from generation to generation”, [Online], available at: http://demoscope.ru/weekly/2016/0669/barom01.php#_ftn2 (Accessed 18 May 2019).

Ministry of Education and Science of Ukraine (2018), “Lilia Hrynevych: Kharkiv region is the leader in the number of foreign students in Ukraine. This is not only recognition but also responsibility”, available at: https://mon.gov.ua/ua/news/liliya-grinevich-harkivska-oblast-lider-za-kilkistyu-inozemnih-studentiv-v-ukrayini-ce-ne-lishe-viznannya-j-vidpovidalnist/ (Accessed 19 Маy 2019).

Опубліковано
2019-06-07
Номер
Розділ
Статьи