СИСТЕМА ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ

  • M. V. Maksimova
Ключові слова: цифрова економіка; система; фінансовий менеджмент; фінансовий механізм.

Анотація

В статті відзначається, що процес цифровізації охоплює всі сфери життєдіяльності суспільства. При цьому, розвиток цифрової економіки сприятиме як підвищенню конкурентоспроможності підприємств, так і потужному розвитку країни в цілому, враховуючи нові виклики та вимоги інформаційного суспільства. Визначено, що основними елементами системи фінансового менеджменту підприємства є: мета, функції, об’єкт, суб’єкт, принципи та фінансовий механізм, який включає в себе фінансові методи, важелі, інструменти та нормативно-правове, інформаційне, програмно-технічне і фінансове забезпечення. Застосування методики структурування елементів системи дозволило визначати характер взаємозв’язків між елементами системи фінансового менеджменту підприємств, завдяки побудові їх інформаційної структури. Визначено, що найбільш динамічною складовою системи фінансового менеджменту підприємства в умовах розвитку цифрової економіки має стати фінансовий механізм.

Посилання

Digitalization, Immigration and the Wefare State / Marten Blix. – UK: Edward Elgar Publishing, Inc. – 2017. – 200 p.

The World Development Report 2019: The Changing Nature of Work [Electronic source] // The World Bank. – 2019. Mode of access: http://www.worldbank.org/en/publication/wdr2019.

The World Development Report 2019: The Changing Nature of Work [Electronic source] // The World Bank. – 2019. Mode of access: http://www.worldbank.org/en/publication/wdr2019.

Андрєєва Т.Є. Теоретичні засади формування системи фінансового менеджменту підприємства / Т.Є. Андрєєва, Д.А. Терещенко // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2011. - № 34. – С. 255-260.

Бланк И. А. Основы финансового менеджмента : у 2-х т. / И.А. Бланк. – К. : Ника-Центр, 1999. – Т. 2. – 512 с.

Давиденко Н.М. Фінансовий менеджмент підприємств [Текст] / Н.М.Давиденко // Фінанси України. – 2004.  № 6. – С. 90-95.

Завадський Й.С. Менеджмент : Management : У 2-х т. / Й. С. Завадський. – [2-е вид.]. – К. : Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1998. – Т. 1. – 542 с.

Зінченко (Притула) Н.І. Побудова інформаційної моделі визначення проблем кредитно-рейтингової оцінки підприємств-емітентів / Н.І. Зінченко (Притула) // Економіка розвитку. – 2007. – № 2. – С. 60-62.

Климова, І. Г. Сутність та складова фінансово-кредитного механізму інноваційного розвитку : інновації та розвиток / І. Г. Климова // Інвестиції : практика та досвід. - 2009. - № 1. - С. 25-27.

Князь С.В. Управлінські рішення у системі фінансового менеджменту [Електронний ресурс]/ С.В. Князь, Н.Г. Георгіаді. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/19196/1/28-Kniaz-140-148.pdf.

Ковалёв В.В. Введение в финансовый менеджмент / В.В. Ковалёв. – М. : Финансы и статистика, 2006. – 768 с.

Коваленко Л.О. Фінансовий менеджмент [Текст] / Л.О.Коваленко, Л.М. Ремньова – 3-те видання, випр. і доп. – К.: Знання, 2008. – 483с.

Концепція розвитку цифрової економіки та суспільства України 2018-2020 [Електронний ресурс] // Законодавство України. – Доступно: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80. Дата звернення: 18.03.2019.

Кораблінова І.А. Інформаційне середовище компанії в умовах сучасної хвилі «цифрової трансформації» / І.А. Кораблінова // Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор». – 2018. – Вип. 2-2(45). – С.11-15.

Лямець В.І. Системний аналіз. Вступний курс./ В.І. Лямець, А.Д. Тевяшев// — 2-е вид., перероб. та допов., — Харків: ХНУРЕ, 2004. — 448 с.

Матейко С. В. Фінансова звітність як інформаційна база аналізу фінансових ресурсів та шляхи її вдосконалення / С. В. Матейко, І. В. Рудченко // Держава та регіони. – 2006. – № 3. – С. 196-199.

Пугачевська К.Й. Цифровізація економіки як фактор підвищення конкурентоспроможності країни / К.Й. Пугачевська, К.С. Пугачевська // Інфраструктура ринку. – 2018. – Вип. 25. – С. 39-44.

Пуценейло П.Р. Цифрова економіка як новітній вектор реконструкції традиційної економіки / П.Р. Пуцентейло, О.О. Гуменюк // Інноваційна економіка. – 2018. - № 5-6. – С. 131-143.

Стеців Л.П. Теоретико-методичні основи побудови ефективної системи фінансового менеджменту підприємства / Л.П. Стеців // Наукові записки. – 2013. №4(45). – С. 39 – 45.

Черкасова Т.О. Синтез системи фінансового менеджменту територіальнорозподіленого виробничого підприємства: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.02.03 [Текст] / Т.О. Черкасова. - Донецьк, 2004. - 20 с.

Digitalization, Immigration and the Wefare State / Marten Blix. – UK: Edward Elgar Publishing, Inc. – 2017. – 200 p.

The World Development Report 2019: The Changing Nature of Work [Electronic source] // The World Bank. – 2019. Mode of access: http://www.worldbank.org/en/publication/wdr2019.

The World Development Report 2019: The Changing Nature of Work [Electronic source] // The World Bank. – 2019. Mode of access: http://www.worldbank.org/en/publication/wdr2019.

Andrieieva, T.Ye. and Tereshchenko, D.A. (2011), "Theoretical principles of forming a system of financial management of the enterprise", Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, vol. 34, pp. 255-260.

Blank, I. A.(1999), Osnovy finansovogo menedzhmenta [Fundamentals of financial management], vol. 2, Nika-Centr, Kyiv, Ukraine, P. 512.

Davydenko, N.M. (2004), "Financial Management of Enterprises", Finansy Ukrainy, vol. 6, pp. 90-95.

Zavadskyi, Y.S. (1998), Menedzhment [Management], 2nd ed., vol. 1, Ukrainsko-finskyi instytut menedzhmentu i biznesu, Kyiv, Ukraine, P.542.

Zinchenko (Prytula), N.I. (2007), "Construction of an informational model for determining the problems of credit rating assessment of issuing companies", Ekonomika rozvytku, vol. 2, pp. 60-62.

Klymova, I. H. (2009), " Essence and component of the financial and credit mechanism of innovation development: innovation and development", Investytsii : praktyka ta dosvid, vol.1, pp. 25-27.

Kniaz, S.V. and Heorhiadi, N.H. "Management decisions in the system of financial management", [Online], available at: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/19196/1/28-Kniaz-140-148.pdf (Accessed 4 May 2019).

Kovaljov, V.V. (2006), Vvedenie v finansovyj menedzhment [Introduction to financial management], Finansy i statistika, Moscow, Russia, P. 768.

Kovalenko, L.O. and Remnova, L.M. (2008), Finansovyi menedzhment [Financial management], 3rd ed., Znannia, Kyiv, Ukraine, P.483.

Cabinet of Ministers of Ukraine (2018), Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine " The Concept of the Development of the Digital Economy and Society of Ukraine 2018-2020", [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80. (Accessed 4 May 2019).

Korablinova, I.A. (2018), "Information environment of the company in the conditions of the modern wave of "digital transformation"", Naukovo-vyrobnychyi zhurnal «Biznes-navihator», vol.. 2-2(45), pp.11-15.

Liamets, V.I. and Teviashev, A.D. (2004), Systemnyi analiz. Vstupnyi kurs [System analysis. Introductory course], 2nd ed., KhNURE, Kharkiv, P. 448.

Mateiko, S. V. and Rudchenko, I. V. (2006), "Financial reporting as an information base for the analysis of financial resources and ways of its improvement", Derzhava ta rehiony, vol. 3, pp. 196-199.

Puhachevska, K.Y. and Puhachevska, K.S. (2018), "Digitization of the economy as a factor of increasing the competitiveness of the country", Infrastruktura rynku, vol. 25, pp. 39-44.

Putseneilo, P.R. amd Humeniuk, O.O. (2018), "Digital economy as the new vector of reconstruction of the traditional economy", Innovatsiina ekonomika, vol. 5-6, pp. 131-143.

Stetsiv, L.P. (2013), "Theoretical and methodical foundations of building an effective system of financial management of the enterprise", Naukovi zapysky, vol. 4(45), pp. 39 – 45.

Cherkasova, T.O. (2004), "Synthesis of financial management system of territorially distributed production enterprise", Ph.D. Thesis, 08.02.03, Donetsk, Ukraine, P.20.

Опубліковано
2019-06-06
Номер
Розділ
Статьи