ЗАХОДИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ ОЦІНКИ І СТИМУЛЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

  • O. V. Mizina
  • O. V. Amelnitskaya
  • A. I. Terefiuk
Ключові слова: оцінка персоналу; стимулювання праці; матеріальне стимулювання; моральне стимулювання грейдінгова система оплати праці; атестація персоналу.

Анотація

У статті досліджуються питання впровадження заходів щодо формування системи оцінки і стимулювання персоналу підприємства. Проведено аналіз теоретичних підходів щодо визначення сутності поняття «оцінка персоналу» на підприємстві, визначено складові системи стимулювання персоналу підприємства, визначено вазємозв’язок процесів оцінки і стимулювання персоналу підприємства. На підставі аналізу складових системи оцінки і стимулювання персоналу досліджуваного підприємства та оцінки ефективності використання його персоналу запропоновано заходи щодо формування системи оцінки і стимулювання персоналу на підприємстві.

Посилання

Балабанова, Л. В., Сардак О.В. Управління персоналом: підручн. К.: ЦУЛ, 2011. 468 с.

Завіновська, Г.Т. Економіка праці: навч. посіб. К.: КНЕУ, 2003. 300 с.

Головатий, М.Ф. Управлінські аспекти соціальної роботи: курс лекцій / М.Ф. Головатий, М.П. Лукашевич, Г.А. Дмитренко та ін. К.: МАУП, 2004. 368 с.

Колот, А.М. Мотивація персоналу: підруч. К.: КНЕУ, 2005. 337 с.

Савченко В. А. Управління розвитком персоналу: навч. посіб. К.: КНЕУ, 2002. 351 с.

Федулова Л.І. Менеджмент організацій: підруч. / Л.І. Федулова, І.В. Сокирник, В.В. Стадник, М.А. Йохна, О.С. Новикова, Є.Г. Рясних. – К.: Либідь, 2004. – 448 с.

Шекшня С. В. Управление персоналом современной организации: учебно–практическое пособие. М.: ЗАО “Бизнес–школа “Интел–Синтез”, 2002. 368 с.

Крушельницька, О. В., Мельничук Д. П. Управління персоналом: Навчальний посібник. К.: Кондор. 2007. 428 с.

Занфірова, Т.А. Теорія трудових відносин і мотивації праці / Т.А. Занфірова // Економіка та держава. 2007. Вип. 11.С. 86–88.

Balabanova, L. V. and Sardak O. V. (2011), Upravlinnia personalom [Personnel management], CUL, Kiev, Ukraine.

Zavinov’ska, G. T. (2003), Economica praci [Labor economics], KNEU, Kyiv, Ukraine.

Golovatiy, M. F. (2004), Upravlinski aspekti socialnoy roboti [Management aspects of social work], MAUP, Kyiv, Ukraine.

Kolot, A.M. (2005), Motyvatsiia personalu [Motivation of personnel], KNEU, Kyiv, Ukraine.

Savchenko, V. A. (2002), Upravlinnia rozvitkom personal [Management of personnel development], KNEU, Kyiv, Ukraine.

Fedulova, L. I. (2004), Menedgment organizaciy [Management of Organizations], Libid’, Kyiv, Ukraine.

Shekshnia, S. V. (2002), Upravleniea personalom sovremennoy organizaciy [Personnel management of a modern organization], ZAO “Biznes-shkola “Intel-Sintez”, Moscow, Russia

Krushel'nyts'ka,O.V. and Mel'nychuk, D. L. (2007), Upravlinnia personalom [Personnel management], Kondor, Kyiv, Ukraine.

Zanfirova, T. A. (2007), “Theory of Labor Relations and Motivations”, Ekonomika ta derzhava, vol. 11, pp. 86-88.

Опубліковано
2019-06-06
Номер
Розділ
Статьи