СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ ТА ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ БАНКУ В УМОВАХ ВЗАЄМОДІЇ З ЧИННИКАМИ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

  • H. M. Chepeliuk
Ключові слова: банк; планування; фінансове планування банку; стратегічний аналіз.

Анотація

У статті обґрунтовано необхідність якісної розробки конкурентної стратегії комерційного банку. Фінансова стратегія займає важливе місце в рамках стратегічного планування, оскільки впливає на подальшу конкурентоспроможність комерційного банку. Фінансові стратегії ґрунтуються на різних підходах, але головною їх метою залишається збільшення фінансових ресурсів в коротко- та довгостроковому періодах. Обґрунтовано необхідність застосування технології управління фінансами на основі системи збалансованих показників, конкретизовано основні недоліки сучасного фінансового планування в банку та визначено напрями його вдосконалення – використання фінансового аналізу в банку з метою підвищення ефективності рівня фінансового планування. Розглянуто підходи науковців до трактування поняття стратегічного аналізу. Уточнено суть стратегічного аналізу. Визначено його місце серед інших видів економічного аналізу та значення для управління банком.

Посилання

Бочкарев С.В., Почиковская Е.А. Формирование конкурентоспособной стратегии универсального банка. Евразийский международный научно-аналитический журнал: Проблемы современной экономики. 2009. Вып. 3 (31) URL: http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=2738 (дата звернення: 02.05.2019).

Дж. Синки мл. «Управление финансами в коммерческих банках»: пер. с англ. 4-го переработанного изд. / под ред. Р.Я. Левиты, Б.С. Пинскера. Москва: Catallaxy, 1994. 820 с.

Козьменко С.М., Шпиг Ф.І., Волошко І.В. Стратегічний менеджмент банку: навчальний посібник. Суми: ВТД «Університетська книга», 2003. 734 с.

Куницына Н.Н. Бизнес-планирование в коммерческом банке: учебник. Москва: Финансы и статистика, 2002. 304 с.

Парасій-Вергуненко І.М. Стратегічний аналіз у банках: теорія, методологія, практика: монографія. Київ: КНЕУ, 2007. 360с.

Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент у банку: підручник - 3-тє вид., допов. і переробл. Київ: КНЕУ, 2012. 338 с.

Bochkarev, S.V. and (2009), "Formation of a competitive strategy for a universal bank", Evrazijskij mezhdunarodnyj nauchno-analiticheskij zhurnal: Problemy sovremennoj jekonomiki, vol. 3 (31), [Online], available at: URL: http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=2738 (Accessed 02 May 2019).

Dzh. Sinki ml. (1994), Upravlenie finansami v kommercheskih bankah [Financial management in commercial banks], 4th ed., Catallaxy, Moscow, Russia, P. 820.

Kozmenko, S.M. Shpyh, F.I. and Voloshko, I.V. (2003), Stratehichnyi menedzhment banku: navchalnyi posibnyk [Strategic management of the bank: a tutorial], VTD «Universytetska knyha», Sumy, Ukraine, P. 734.

Kunicyna, N.N.(2002), Biznes-planirovanie v kommercheskom banke: uchebnik [Business planning in a commercial bank: a textbook], Finansy i statistika, Moscow, Russia, P.304.

Parasii-Verhunenko, I.M. (2007), Stratehichnyi analiz u bankakh: teoriia, metodolohiia, praktyka [Strategic analysis of banks: theory, methodology, practice], KNEU, Kyiv, P.360.

Prymostka, L.O. (2012), Finansovyi menedzhment u banku: pidruchnyk [Financial management at the bank: a textbook], 3rd ed., KNEU, Kyiv, Ukraine, P. 338.

Опубліковано
2019-06-06
Номер
Розділ
Статьи