ВАРТІСТЬ РОБОЧОЇ СИЛИ НА РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ: ФАКТОРИ, ЧИННИКИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ

  • P. A. Shvets
  • R. B. Babych
Ключові слова: робоча сила; праця; вартість робочої сили; ринок праці; суб’єкти ринку праці; заробітна плата.

Анотація

В статті досліджено сутність вартості та класифікацію витрат на робочу силу відповідно до вітчизняного законодавства, а також проблемна відповідність даної категорії з іншими економічними поняттями. Визначено складові вартості робочої сили з позиції їх відповідності інтересам роботодавців та найманих працівників. Розглянуто проблеми максимального наближення рівня оплати праці й вартості робочої не зважаючи на те, що роботодавці, розглядаючи витрати на утримання робочої сили, як одну зі статей витрат виробництва, постійно прагнуть до мінімізації цих витрат, особливо в розрахунку на одиницю товару. Доведено, що в Україні існує диференціація вартості робочої сили за регіонами, видами економічної діяльності та масштабами підприємства. Обґрунтовуються заходи щодо підвищення ефективності використання трудових ресурсів в країні, еквівалентного співвідношення вартості та оплати праці робочої сили в Україні.

Посилання

Трактат о налогах и сборах / Петти В., Смит А., Рикардо Д. та ін.; Москва: ЭКСМО-Пресс, 2000. 896 с.

Исследование о природе и причинах богатства народов / Смит А., Петти В., Рикардо Д., Кейнс Дж. та ін.; Москва: ЭКСМО-Пресс, 2000. 896 с.

Начало политической экономии / Рикардо Д., Петти В., Смит А. та ін.; Москва: ЭКСМО-Пресс, 2000. 896 с.

Милль Дж.Ст. Основы политической экономии с некоторыми приложениями к социальной философии. Москва: ЭКСМО-Пресс, 2007. 1040 с.

Маркс К., Энгельс Ф. Заработная плата, цена и прибыль: навч. посіб. 2-ге вид., перероб. та доп. Москва, 1960. 367 с.

Гуменюк В.Я., Самолюк Н.М. Управління витратами на персонал: монографія. Рівне: НУВГП, 2012. 120 с.

Інструкція по визначенню вартості робочої сили: затверджена Наказом Міністерства статистики України від 29.05.1997 р. № 131. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0258-97 (дата звернення: 15.04.2019)ю

Самолюк Н.М., Юрчик Г.М. Формування вартості робочої сили у контексті відповідності інтересам суб’єктів ринку праці. Статистика України. 2013. №2. С. 20-28. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/su_2013_2_6 (дата звернення: 26.04.2019).

Мочерний С.В., Довбенко М.В. Економічна теорія: підручник. Київ: Академія, 2005. 856 с.

Сеник І.В. Витрати на робочу силу за 2010 рік. Державна служба статистики України. Київ: Техніка, 2011. 75 с.

Сеник І.В. Витрати на робочу силу за 2014 рік. Державна служба статистики України. Київ: Техніка, 2015. 65 с.

Куліков Г. Вартість робочої сили і витрати роботодавця на її утримання. Україна: аспекти праці. 2014. № 7. С. 26-33. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uap_2014_7_6.

Petty W., Smith A., Ricardo D. (2000). Traktat o nalogah i sborah [Treatise on taxes and fees], ECSMO-Press, Moscow, Russia.

Smith A., Petty W., Ricardo D., Keynes J. (2000). Issledovanie o prirode i prichinah bogatstva narodov [Research on the nature and causes of the wealth of nations], ECSMO-Press, Moscow, Russia.

Ricardo D., Petty W., Smith A. (2000). Nachalo politicheskoy economii [The beginning of political economy], ECSMO-Press, Moscow, Russia.

Mill J.St. (2007). Osnovy politicheskoy economii s nekotorymi prilozheniyami k sotsial’noy filosofii [Fundamentals of political economy with some applications to social philosophy], ECSMO-Press, Moscow, Russia.

Marx K. and Engels F. (1960). Zarabotnaya plata, tsena i pribyl [Wages, price and profit], Moscow, Russia.

Gumenyuk V.Ya., Samolyuk N.M. (2012). Upravlinnya vytratamy na personal [Management of personnel costs], NUWEE, Rivne, Ukraine.

Ministry of Statistics of Ukraine (1997), “On Approval of Instructions for Determining the Cost of Workforce”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0258-97 (Accessed: 15.04.2019).

Samolyuk N.M. and Yurchyk G.M. (2013). “Formation of the cost of labor in the context of compliance with the interests of the subjects of the labor market”, Statystyka Ukrainy, [Online], vol. 2, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/su_2013_2_6 (Accessed 26 Apr 2019).

Mocherny S.V. and Doybenko M.V. (2005), Economichna teoriya [Economic theory], Academiya, Kyiv, Ukraine.

Senyk I.V. (2011), Vytraty na robochy syly za 2010 rik [Labor costs for 2010], Tehnika, Kyiv, Ukraine.

Senyk I.V. (2015), Vytraty na robochy syly za 2014 rik [Labor costs for 2014], Tehnika, Kyiv, Ukraine.

Kulikov G. (2014), “Cost of labor and expenses of the employer for its maintenance”, [Online], vol. 7, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uap_2014_7_6 (Accessed 01 May 2019).

Опубліковано
2019-06-06
Номер
Розділ
Статьи