СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ ТА ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ

  • O. I. Danyliuk
Ключові слова: соціальний захист; соціальне страхування; соціальна допомога; фінансове забезпечення соціального захисту; фінансове забезпечення.

Анотація

У науковій праці розглянуто основні напрями фінансування соціальної сфери. Розглянуто теоретичні основи щодо форм та джерел фінансування і фінансового забезпечення системи соціального захисту. Визначено особливості фінансування соціальних трансфертів через основні форми соціального захисту – соціальне забезпечення, соціальне страхування та соціальну допомогу. Охарактеризовані особливості формування централізованих та децентралізованих фондів фінансових ресурсів соціального захисту.Досліджено фінансовий механізм реалізації соціального захисту населення шляхом виділення в ньому: джерел, форм, методів та напрямів фінансування.

Посилання

Баранник Л.Б. Фінансове забезпечення системи соціального захисту населення: теоретичний аспект / Л.Б. Баранник // Вісник ДДФА. Економічні науки. – 2014. – № 1. – С. 8-15.

Васечко Л.І. Фінансовий механізм соціального страхування в Україні: автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» / Л.І. Васечко. – Ірпінь. – 2010. – 23 с.

Івашова Л. М. Фінансові механізми реалізації соціальної політики держави: пільги та субсидії для населення / Л. М. Івашова, М. Ф Івашов – 2012 – №4. – C. 56-61.

Мальований М.І. Фінансові аспекти функціонування системи соціального захисту населення в Україні: Монографія / М.І. Мальований – Умань: СПД Сочінський, 2016. – 496 с.

Мальований М. Теоретичні основи забезпечення соціального захисту / М. Мальований // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 5/1(132). – С. 174-185.

Огінська А.Ю. Соціальний захист населення та фінансовий механізм його реалізації: теоретико-концептуальний зріз // Економіка та держава: науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; ТОВ «Ред. журн. «Економіка та держава»; редкол.: Федоренко В.Г., Кучеренко Г.Б., Амоша О.І. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 4, квітень. – C. 131-136.

Barannik, L. B. (2014), “Financial provision of the system of social protection of the population: the theoretical aspect”, Visnyk DDFA. Ekonomichni nauky, Vol. 1, pp. 8-15.

Vasechko, L.I. (2010), Finansovyi mekhanizm sotsialnoho strakhuvannia v Ukraini [The fnancial mechanism of social insurance in Ukraine]. Thesis 08.00.08. Irpin, Ukraine.

Ivashova, L. M. (2012), “Financial mechanisms for the implementation of social policy of the state: benefits and subsidies for the population”, Publichne upravlinnia ta mytne administruvannia, Vol. 4, pp. 56-61.

Malovaniy, M.I. (2016), Finansovi aspekty funktsionuvannia systemy sotsialnoho zakhystu naselennia v Ukraini [Financial aspects of the functioning of the social protection system in Ukraine], SPD Sochinskyi, Uman, Ukraine.

Malovaniy, M.I. (2012), “Theoretical foundations of social protection”, Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini, Vol. 5/1(132), pp. 174-185.

Oginskaya, A.Yu. (2018), “Social protection of the population and the financial mechanism of its implementation: theoretical and conceptual section”, Ekonomika ta derzhava: naukovo-praktychnyi zhurnal, Vol. 4 (April 2018), pp. 131-136.

Опубліковано
2019-06-05
Номер
Розділ
Статьи