ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ ЗБАЛАНСОВАНОЇ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА

  • K. V. Kovalska
  • A. V. Prykhodko
Ключові слова: Стратегія управління персоналом; інноваційне підприємство; збалансована система показників; управління персоналом; фінансова перспектива; клієнтська перспектива; перспектива внутрішніх HR-процесів; перспектива навчання та розвитку.

Анотація

У статті обґрунтовано важливість розробки збалансованої системи показників для реалізації стратегії управління персоналом інноваційного підприємства. Зазначено, що розробка та реалізація стратегічного управління людськими ресурсами має особливу роль та забезпечує основу для досягнення стратегічних цілей інноваційними підприємствами. Адже саме співробітники інноваційних підприємствами володіють унікальними компетенціями, що дозволяють їм розробляти інноваційні товари та послуги, нестандартні рішення та генерувати креативні ідеї. Визначено, що для отримання конкурентних переваг та експоненціального зростання прибутку компанії необхідно залучати і утримувати креативних та кваліфікованих працівників. Для досягнення цієї задачі пропонується застосовувати інструмент моніторингу реалізації стратегічного управління людськими ресурсами – збалансовану систему показників. Обґрунтовано, що для застосування збалансованої системи показників з метою реалізації та оцінювання рівня досягнення стратегічних цілей управління персоналом необхідно змінити підхід до людських ресурсів організації: розглядати їх не в якості витратної частини, а як найважливіший актив компанії – людський капітал. Зазначено, що зосередження уваги лише на фінансових показниках обмежує корисність збалансованої системи показників для реалізації стратегії управління персоналом інноваційного підприємства. Визначено спільні та відмінні особливості розробки збалансованої системи показників на рівні загальноорганізаційної та кадрової стратегії. Для реалізації стратегії управління персоналом було адаптовано компоненти збалансованої системи показників: фінанси, клієнти, внутрішні процеси, розвиток і навчання. Таким чином, клієнтами виступають відділи та їхні керівники, а під внутрішніми процесами досліджуються процеси, пов’язані з формуванням та утриманням персоналу. Визначено, що розроблена збалансована система показників балансує фінансові та не фінансові параметри, що дозволяє зосередилися на довгострокових факторах ефективності та організаційної стійкості.

Посилання

Семенькова А. В. Інтегральна оцінка ефективності стратегічного управління персоналом промислових підприємств / А. В. Семенькова // Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. – №3. – С. 196–199.

Кабанов В. Н. Внедрение сбалансированной системы показателей в систему мотивации персонала промышленной организации / В. Н. Кабанов // Управление персоналом. – 2008. – №3. – С. 49–51.

Becker B. The HR scorecard: linking people, strategy and performance / B. Becker, M. Huselid, D. Ulrich. – Boston: Harvard Business School Press, 2001. – 320 с.

Kaplan R. The strategy – focused organization: how balanced scorecard companies thrive in the new business environment / R. Kaplan, D. Norton. – Boston: Harvard Business School Publishing Corporation, 2000. – 416 с.

Paul R. N. Balanced scorecard step-by-step: Maximizing Performance and Maintaining Results / R. N. Paul. – Hoboken: John Wiley & Sons, Inc., 2002. – 320 с. – (2).

Schuler R. Strategic human resource management: linking рeople with the strategic needs of the business / R. Schuler // Organizational Dynamics. – 1992. – №1. – С. 18–32.

Semen'kova, A.V. (2010), “Integral assessment of the effectiveness of strategic management of personnel of industrial enterprises”, Visnyk Khmel'nyts'koho natsional'noho universytetu, vol. 3, pp. 196–199.

Kabanov, V.N. (2008), “The introduction of a balanced scorecard in the system of motivation of personnel of an industrial organization”, Upravlenie personalom, vol. 3, pp. 49–51.

Becker, B. Huselid, M. and Ulrich, D. (2001), The HR scorecard: linking people, strategy and performance, Harvard Business School Press, Boston, USA.

Kaplan, R. and Norton, D. (2000), The strategy – focused organization: how balanced scorecard companies thrive in the new business environment, Harvard Business School Publishing Corporation, Boston, USA.

Paul, R. Niven (2002), Balanced scorecard step-by-step: Maximizing Performance and Maintaining Results, 2nd ed, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, USA.

Schuler, R. (1992), “Strategic human resource management: linking рeoplewith the strategic needs of the business”, Organizational Dynamics, vol. 21(1), pp. 18–32.

Опубліковано
2019-06-05
Номер
Розділ
Статьи