ШЛЯХИ АКТИВІЗАЦІЇ ВІТЧИЗНЯНОГО ГАСТРОТУРИЗМУ НА МІЖНАРОДНОМУ ТУРИСТИЧНОМУ РИНКУ

  • V. A. Slivenko
  • A. I. Dolghier
  • K. A. Khrulkova
Ключові слова: гастрономічний туризм; розвиток; гастрономія; туризм.

Анотація

У статті розглянуто дослідження сучасного стану розвитку гастрономічного туризму в Україні та в світі, можливі перспективи та тенденції подальшого розвитку гастрономічного туризму в нашій країні та його позитивний вплив на такі провідні галузі як соціальна, транспортна, інформаційна, виробнича, інфраструктурна. Проаналізовані наявні в Україні різновиди та кількість гастрономічних фестивалів і турів за провідними областями країни. Виокремлені чинники та фактори розвитку гастрономічного туризму в кожному регіоні та причини їх нерівномірного застосування. Виділені переваги та унікальність української кухні у порівнянні з іншими провідними кухнями світу. Також представлені методи і шляхи активізації гастротуризму в Україні задля створення перспективного та конкурентоспроможного продукту на міжнародному ринку туристичних послуг.

Посилання

Антоненко В.Г. Міжнародний туризм як чинник взаємодії та взаємозбагачення культур.// Філософські нариси туризму. За ред. проф. Пазенка В.С. — К., 2005. — С. 223—233.

Aргументум [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://argumentua.com/stati/vnutrennii-turizm-v-ukraine-prepyatstviya-i-perspektivy.

Вишневська Г.Г. Потенціал кулінарних турів у контексті спеціалізованого туризму / Г.Г. Вишневська // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури. – К., Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2013. – Вип. 31. – С. 112–118.

Воробьева Э. В. Мировые фестивали / Э. Воробьева // Туризм и отдых. – 2007. – № 37. – С.3-4.

Гастрономічні фестивалі українців [Електронний ресурс] // Виставковий центр ЛІЕТ «Тури та туристичні продукти для львів’ян та гостей міста», 2016 –.– Режим доступу: http://.liet.lviv.ua/filemanager/files/file.php?file=2374.

Інноваційний розвиток гастрономічного туризму в Україні / Д. І. Басюк // Наукові праці Національного університету харчових технологій. - 2012. - № 45. - С. 128-132.

Календарний план гастрономічних фестивалів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://agvt.nuft.edu.ua/kalendarnyj-plan-gastronomichnyh-festyvaliv-ukrayiny/.

Комарніцький І.О. Кулінарний туризм в Україні: стан і перспективи регіонального розвитку в контексті підготовки до ЄВРО 2012. // Географія та туризм: Наук. зб./ Ред. кол. Я.Б.Олійник та ін.. — К.: Альтерпрес, 2011. — Вип. 14. — С.101—106.11.

Корнілова В. В. Сучасні тенденції розвитку гастрономічного туризму / В. В. Корнілова // Ефективна економіка № 2, 2018 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:www.economy.nayka.com.ua.

Кукліна Т. С. Гастрономічний туризм на туристичному ринку України / Т.С. Кукліна // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.sworld.com.ua/konfer30/682.pdf.

Найвідоміші кулінарні школи світу [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://harchi.info/blogs/san-ayt-j/nayvidomishi-kulinarni-shkoly-svitu.

Послуги трансферу аеропортів. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.aeroport-transfer-muenchen.com/novosti/oktoberfest-vazhnaya-sostavlyayushhaya-pribyli-ekonomiki-nemeckoj-zemli-bavariya.html.

Семченко О. А. Іміджева політика України.// Зовнішньополітичний імідж україни: позитивні і негативні складники. Серія «Монограф» – 2014. – С. 258.

Сливенко В.А. Класичні та сучасні бізнес стратегії туристичних підприємств / В.А. Сливенко, А.О. Єрмакова, // Ефективна економіка, № 11, 2018. (2019, квітень 18).

Antonenko, V.G. (2005), Mizhnarodnyj turyzm iak chynnyk vzaiemodii ta vzaiemozbahachennia kul'tur [International tourism as a factor of interaction and mutual enrichment of cultures], Filosofs'ki narysy turyzmu, Kyiv, Ukraine.

Argumentum (2019), “Domestic tourism in Ukraine: obstacles and prospects”, available at: http://argumentua.com/stati/vnutrennii-turizm-v-ukraine-prepyatstviya-i-perspektivy. (Accessed 17 April 2019).

Vishnevskaya, G.G. (2013), “Potential of culinary tours in the context of specialized tourism”, Aktual'ni problemy istorii, teorii ta praktyky khudozhn'oi kul'tury, vol. 31, pp. 112-118.

Vorobyeva, E. V. (2007), “World Festivals”, Turyzm y otdykh, vol. 31, pp. 3-4.

Lviv Institute of Economy and Tourism (2016), “Gastronomic festivals of Ukrainians”, available at: http://liet.lviv.ua/filemanager/files/file.php?file=2374 (Accessed 17 April 2016).

Basyuk, D. I. (2012), “Innovative development of gastronomic tourism in Ukraine”, Naukovi pratsi Natsional'noho universytetu kharchovykh tekhnolohij, vol. 45, pp. 128-132.

Asotsiatsiia spryiannia rozvytku hastronomichnoho ta vynnoho turyzmu (2017), “Calendar schedule of gastronomic festivals in Ukraine”, available at: http://agvt.nuft.edu.ua/kalendarnyj-plan-gastronomichnyh-festyvaliv-ukrayiny/ (Accessed 4 April 2017).

Komarinitsky, I.O. (2011), “Culinary tourism in Ukraine: the state and prospects of regional development in the context of preparation for EURO 2012”, Heohrafiia ta turyzm, vol. 14, pp. 101-106.11.

Kornilova, V.V. (2018), “Modern Trends in the Development of Gastronomic Tourism”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol . 2, available at: www.economy.nayka.com.ua. (Accessed 16 May 2019).

Kuklina, T. S. (2013), “Gastronomic tourism in the tourist market of Ukraine”, Modern directions of theoretical and applied researches, [Online], available at: http://www.sworld.com.ua/konfer30/682.pdf. (Accessed 13 March 2013).

Kharchi.info (2017), “The most famous culinary schools in the ”, available at: http://harchi.info/blogs/san-ayt-j/nayvidomishi-kuinlini-shkoly-svitu (Accessed 7 April 2017).

Airport Transfer Service (2018), “Oktoberfest - an important component of the profit of the economy of the German state of Bavaria”, available at: https://www.aeroport-transfer-muenchen.com/novosti/oktoberfest-vazhnaya-sostavlyayushhaya-pribyli-ekonomiki-nemeckoj-zemli-bavariya.html (Accessed 27 September 2018).

Semchenko, O. A. (2014), “The image policy of Ukraine”, Zovnishn'opolitychnyj imidzh ukrainy: pozytyvni i nehatyvni skladnyky [Foreign policy image of Ukraine: positive and negative components], Akademiia, Kyiv, Ukraine.

Slyvenko, V. and Yermakova, A. (2018), “Classic and modern business strategies for tourism companies”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6705 (Accessed 16 May 2019). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.

Опубліковано
2019-06-05
Номер
Розділ
Статьи