СТОХАСТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ СИСТЕМИ GERT

  • I. Horbas’
  • M. Linnik
Ключові слова: організаційне проектування; фази організаційного проектування; алгоритм проектування підприємства; стохастичне моделювання; сіткова модель; GERT-система; програмний пакет «Mathematica».

Анотація

У статті проаналізовано підходи до визначення послідовності етапів організаційного проектування підприємства. Представлено теоретико-методичні рекомендації щодо формування системи організаційного проектування господарюючого суб’єкта. Запропоновано авторський алгоритм організаційного проектування, що включає три послідовні фази розробки та впровадження управлінських рішень. Досліджено можливість проведення організаційних змін із застосуванням сіткових моделей зі стохастичною структурою на основі використання системи GERT. Обчислено ймовірності вдалого завершення процесу організаційного проектування (можливості затвердження організаційного проекту та його невідкладної реалізації без суттєвих доопрацювань), математичне сподівання та дисперсії (середньоквадратичне відхилення) тривалості виконання кожного з виділених шляхів моделі за допомогою програмного пакету «Mathematica». Висвітлено основні вигоди від застосування стохастичного моделювання GERT-сіток при здійсненні науково обґрунтованого організаційного перепроектування функціонуючого підприємства.

Посилання

Балан В. Г., Черваньов Д. М. Сіткові моделі у менеджменті: навч. посіб. К.: Нічлава, 2003. 160 с.

Виханский О. С, Наумов А. И. Менеджмент: Учебник. М.: Гардарики, 2003. 528 с.

Гриньова В. М., Салун М. М. Організація виробництва: Підручник. К., 2009. 582 с.

Гуменник В. І., Копчак Ю. С., Кондур О. С. Менеджмент організацій: навч. посіб. К.: Знання, 2012. 503 с.

Мильнер Б. З. Теория организаций [2-е изд., перераб. и доп.]. М.: ИНФРА-М, 2000. 480 с.

Монастирський Г. Л. Теорія організації: підруч. Тернопіль: ТНЕУ, 2014. 288 с.

Парахина В. Н. Теория организации: учебное пособие по специальности «Государственное и муниципальное управление». М: КноРус, 2008. 295 с.

Петренко С. А. Порівняльний аналіз моделей організаційних структур підприємства. Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму. 2010. № 1(3). Т. 2. С. 245-252.

Шлійко А. В. Конспект лекцій з дисципліни «Теорія організації». Тернопіль, ТНЕУ, 2012. 152 с.

Mintzberg H. The Structuring of Organizations: A Synthesis of the Research. Prentice-Hall, 1979. 512 p.

Balan, V. G., Chervanov, D. M. (2003), Sitkovi modeli v menedzhmenti: navch. posib. [Network models in management: Tutorial], K.: Nichlava.

Vihanskiy, O. S, Naumov, A. I. (2003), Menedzhment: uchebnik [Management: textbook], M.: Gardariki.

Grinova, V. M., Salun, M. M. (2009), Organizatsiya vyrobnytstva: pidruchnyk [Organization of production: textbook], K., Znannya.

Gumennik, V. I., Kopchak, Yu. S., Kondur, O. S., (2012), Menedzhment organizatsiy: navch. posib. [Management of organizations: tutorial], K.: Znannya.

Milner, B. Z., (2000), Teoriya organizatsiy [Theory of organizations], M.: INFRA-M.

Monastirskiy, G. L., (2014), Teoriya organizatsii: pidruch. [Theory of an organization: textbook], Ternopil: TNEU.

Parahina, V. N., (2008), Teoriya organizatsii: uchebnoe posobie po spetsialnosti «Gosudarstvennoe i munitsipalnoe upravlenie» [Organization Theory: a textbook on the specialty “State and Municipal Administration”], M: KnoRus.

Petrenko, S. A., (2010), “Comparative analysis of an enterprise organizational structure models”. Byuleten Mizhnarodnogo Nobelivskogo ekonomichnogo forumu. no 1(3). vol. 2. pp. 245-252.

Shliyko, A. V., (2012), Konspekt lektsiy z distsiplini «Teoriya organizatsiyi» [Lecture notes on discipline “Theory of organizations”], Ternopil, TNEU.

Mintzberg, H., (1979), The Structuring of Organizations: A Synthesis of the Research. Prentice-Hall.

Опубліковано
2019-06-05
Номер
Розділ
Статьи