ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

  • E. V. Samotoenkova
Ключові слова: інвестиційна діяльність; іноземні інвестиції; капітальні інвестиції; динаміка; структура; перспективи.

Анотація

У статті розглянуто процеси надходження інвестицій в економіку України, висвітлено основні проблеми та чинники, що впливають на інвестиційну діяльність та інвестиційну привабливість країни. Наведено класифікацію інвестицій за різними ознаками, зокрема за об’єктами вкладення коштів, за характером участі в інвестуванні, за періодом інвестування, за формою власності інвесторів, за регіональною ознакою; окремо розглянуто види прямих іноземних інвестицій. Проведено аналіз динаміки обсягу надходження прямих іноземних інвестицій в Україну за 2002-2018 роки, який дозволив виокремити періоди найбільш значних коливань та встановити причини, що вплинули на такі зміни. Виконано порівняльний аналіз структури надходження прямих іноземних інвестицій в Україну за країнами світу станом на початок 2013, 2016 та 2019 років, охарактеризовано основні структурні зрушення. Проведено структурний аналіз прямих іноземних інвестицій за видами економічної діяльності на початок 2019 року, порівняно результати з показниками структури 2016 року, встановлено пріоритетні галузі економіки України, до яких іноземні інвестори вважають доцільним вкладати кошти. Проаналізовано динаміку та структуру загальних капітальних інвестицій в Україні. Вивчено структуру капітальних інвестицій в країні за джерелами фінансування у 2016-2018 роках, зроблено висновки щодо суттєвості змін та напряму, які відбулися за цей період, охарактеризовано позитивні та несприятливі зміни у формуванні капітальних інвестицій. Розглянуто причини скорочення інвестицій у спеціальні (вільні) економічні зони та на території пріоритетного розвитку, а також можливості та перспективи залучення інвестицій до цих зон і територій. Визначено шляхи та умови покращення інвестиційного клімату в країні, що нададуть змогу збільшити надходження прямих іноземних інвестицій та фінансування загальних капітальних інвестицій.

Посилання

Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 04. 07. 2002 року № 40-ІV. Зі змінами від 23.03.2017 р..[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.yurfact.com.ua/zminy-do-zakonodavstva-2017/zminy-vid-23-03-2017-do-zakonu-ukrainy-pro-investytsiinu-diialnist.

Положення про Національну інвестиційну раду. Затверджено Указом Президента України від 29.08.2016 р. № 365/2016. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/365/2016.

Закон України «Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон» від 13.10ю1992 року № 2673-ХІІ. [Електронний ресурс]: Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2673-12.

Самотоєнкова О. В. Економічна статистика: навч. посібник / О. В. Самотоєнкова, Ю. О. Ольвінська. – Одеса : ОДЕУ, 2010. – 182 с.

Офіційний сайт Державної служби статистики України. [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

Офіційний сайт міністерства фінансів України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.index.minfin.com.ua/index/fidi.

Прямі іноземні інвестиції в Україні. Державна служба статистики України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.insiders.com.ua/spravochnik/inostrannye-investitsii.

Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/zed.htm.

Капітальні інвестиції в Україні. Державна служба статистики України. [Електронний ресурс].– Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018.

The Verkhovna Rada of Ukraine (2017), The Law of Ukraine "On Investment Activity", available at: http: //www.yurfact.com.ua/zminy-do-zakonodavstva-2017/zminy-vid-23-03-2017-do-zakonu-ukrainy-pro-investytsiinu-diialnist (Accessed 13 May 2019).

President of Ukraine (2016), Decree "Regulations on the National Investment Council", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/365/2016 (Accessed 13 May 2019).

The Verkhovna Rada of Ukraine (2017), The Law of Ukraine "On general principles of creation and functioning of special (free) economic zones", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2673-12 (Accessed 13 May 2019).

Samotoenkova, E. V. and Olvinskaya, J. O. (2010), Ekonomichna statystyka : navchalnyi posibnyk [Economic statistics], OSEU, Odessa, Ukraine.

Official website of State Statistics Service of Ukraine (2019), “Statistical information” available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 13 May 2019).

Official website of the Ministry of Finance of Ukraine (2019), “Statistical information” available at: http://www.index.minfin.com.ua/index/fidi (Accessed 13 May 2019).

Direct foreign investment in Ukraine (2019), “Statistical information” available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 13 May 2019).

Investments of foreign economic activity of Ukraine (2019), “Statistical information” available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 13 May 2019).

Capital investment in Ukraine (2019), “Statistical information” available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 13 May 2019).

Опубліковано
2019-06-05
Номер
Розділ
Статьи