ПРОМИСЛОВЕ ШПИГУНСТВО В КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ

  • H. H. Malitska
Ключові слова: економічна злочинність; промислове шпигунство; конкурентна розвідка; агентурні та технічні методи промислового шпигуснтва; інсайдерські загрози.

Анотація

У статті досліджується поняття економічної злочинності та промислового шпигунства. Виділено три основні визначення поняття «економічна злочинність»: економічна злочинність як всі види злочинів, що зазіхають на економіку; економічна злочинність як злочини проти власності; економічна злочинність як господарські злочини. Зазначено ознаки економічних злочинів. Досліджено наявність економічної злочинності серед українських організацій та підприємств. Виділено п’ятірку найбільш поширених економічних злочинів та шахрайства протягом останніх двох років, серед яких: незаконне привласнення майна, шахрайство у сфері закупівель, хабарництво та корупція, шахрайство у сфері управління персоналом та кіберзлочини. Розглянуто поняття промислового шпигунства. Наведено порівняльну характеристику промислового шпигунства та конкурентної розвідки шляхом співставлення методів їх здійснення. Виділено основні типи інсайдерських загроз в контексті промислового шпигунства. Розглянуто основні групи методів, які використовуються промисловими шпигунами. А також зазначено основні кроки компанії, які допоможуть вирішити проблему промислового шпигунства.

Посилання

Богданович В. Ю. Конкурентна розвідка та промислвое шпигунство / В. Ю. Богданович, В. В. Бадрак. // Сучасний захист інформації. – 2014. – №1. – С. 16–22.

Виштикалюк М. П. Методи промислового шпигунства в сучасних умовах технологічного розвитку [Текст] / М. П. Виштикалюк // «Перспективи розвитку сучасної науки» (м. Львів, 02-03 грудня 2016 р.). — Херсон : Видавничий дім "Гельветика", 2016. – С. 54-58.

Всесвітнє дослідження економічних злочинів та шахрайства 2018 року: результати опитування українських організацій. Виведення шахрайства з тіні [Електронний ресурс] / PWC. — Режим доступу: https://www.pwc.com/ua/uk/survey/2018/economic-crime-survey.html.

Дацюк В. Б. Співвідношення економічних злосинів та злочинів у сфері економіки / В. Б. Дацюк// Часопис Київського університету права. – 2011. – №1. – С. 359–363.

Зянько В. В. Раціоналізація бізнесової поведінки підприємств України шляхом аналізу переваг та небезпек конкурентної розвідки та промислового шпигунства / В. В. Зянько, В. С. Ревенко // Причорноморські економічні студії. - 2016. - Вип. 6. - С. 187-191.

Мельник В. Конкурентна розвідка та промислове шпигунство як засоби конкурентної боротьби / Вікторія Мельник, Ірина Кисельова, Марина Пучкова // Інноваційне підприємництво: стан та перспективи розвитку [Електронний ресурс] : зб. матеріалів ІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 29–30 берез. 2017 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» [та ін.] ; оргком.: Г. О. Швиданенко (голова) [та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2017. – С. 84–87. – Назва з титул. екрану.

Ожеван М. А. Національна конкурентна розвідка у глобалізованому світі: нові виклики та загрози на тлі «Казусу Сноудена» /М.А. Ожеван // Стратегічні пріоритети. – Київ:НІСД, 2013, № 4 (29). – С.131-139.

Скакун Т. О. Економічні злочини: сутнісні ознаки та криміналістичний аналіз їх вчинення [Електронний ресурс]/ – Режим Т.О. Скакун// Ефективна економіка. – 2018. – №3. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6195.

Якубівська Ю. Є. Вплив промислового шпигунства на сферу інтелектуальної власності / Ю. Є. Якубівська // Зовнішня торгівля: право та економіка. Науковий журнал. - № 3(43). 2013. - С.158-162.

Bohdanovych, V. Yu. and Badrak, V. V. (2014), "Competitive intelligence and industrial espionage", Suchasnyi zakhyst informatsii, vol. 1, pp. 16–22.

Vyshtykaliuk, M. P. (2016), "Methods of Industrial Espionage in the Modern Conditions of Technological Development", Zbirka dopovidej konferentsii [Conference Proceedings], Perspektyvy rozvytku suchasnoi nauky [Prospects for the Development of Modern Science], Lviv, Ukraine 02-03 Dec 2016, pp. 54-58.

PwC Ukraine (2018), Worldwide Survey of Economic Crimes and Fraud in 2018: Results of a Survey of Ukrainian Organizations. Outbreak of Shadow Fraud, [Online], available at: https://www.pwc.com/ua/uk/survey/2018/economic-crime-survey.html (Accessed 4 May 2013).

Datsiuk, V. B. (2011), "The ratio of economic crimes and crimes in the economy", Chasopys Kyivskoho universytetu prava, vol.1, pp. 359–363.

Zianko, V. V. and Revenko, V. S. (2016), "Rationalization of Business Behavior of Ukrainian Enterprises by Analyzing the Advantages and Dangers of Competitive Intelligence and Industrial Espionage", Prychornomorski ekonomichni studii, vol. 6, pp. 187-191.

Melnyk, V. Kyselova, I. and Puchkova, M. (2017), "Competitive intelligence and industrial espionage as a means of competition", Zb. materialiv II Vseukr. nauk.-prakt. konf., 29–30 berez. 2017 [Collection of materials of the 2nd All-Ukrainian Scientific and Practical Conference, 29-30 March. 2017], Innovatsiine pidpryiemnytstvo: stan ta perspektyvy rozvytku [Innovative entrepreneurship: the state and prospects of development], KNEU, Kyiv, Ukraine, pp. 84–87..

Ozhevan, M. A. (2013), "National Competitive Exploration in a Globalized World: New Challenges and Threats Against the Background of the "Casu Snowden"", Stratehichni priorytety, vol. 4 (29), NISD, Kyiv, Ukraine, pp.131-139.

Skakun, T. O. (2018), "Economic crimes intrinsic features and forensic analysis of their commission", Efektyvna ekonomika, vol. 3, [Online], available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6195 (Accessed 4 May 2013).

Yakubivska, Yu. Ye. (2013), "Impact of Industrial Espionage on the Sphere of Intellectual Property", Zovnishnia torhivlia: pravo ta ekonomika. Naukovyi zhurnal, vol. 3(43), pp.158-162.

Опубліковано
2019-06-05
Номер
Розділ
Статьи