ІННОВАЦІЙНА СКЛАДОВА ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА

  • V. I. Piliavskyi
Ключові слова: потенціал; інноваційна складова; підприємства; агропромислове виробництво; впровадження; механізми; інструменти; критерії; стратегічне управління.

Анотація

У статті розглянуті особливості інноваційної складової потенціалу підприємств агропромислового виробництва. Визначено, що інноваційна складова потенціалу агропромислового виробництва ґрунтується на пошуку, підготовці та реалізації інновацій, які збільшують ступінь задоволення потреб суспільства у продовольчих ресурсах. Її відмінності та особливості порівняно з неінноваційним (еволюційним) типом потенціалу полягають у наступному: за інноваційного типу – новації пропонують, відбирають і впроваджують цілеспрямовано, а при неінноваційному – новації з’являються стихійно. Визначені проблеми й тенденції розвитку, чинники, переваги й ризики її впровадження. Обґрунтовані джерела, види й механізми здійснення інновацій. Розроблені форми їх представлення й інструменти поширення в агропромисловому виробництві. Розглянуті принципи й засоби управління їх розвитком на основі критеріїв результативності. Визначені стратегії й структурні ланки стратегічного управління як запоруки конкурентоспроможності агропромислових підприємств, продовольчої продукції на аграрних ринках в умовах глобальних впливів.

Посилання

Головатюк В.М. Проблеми вимірювання й оцінки інноваційного потенціалу соціально-економічного середовища. Наука та наукознавство. 2010. № 3 (69). С. 24-26.

Ігнатенко М.М. Стратегії та механізми управління розвитком соціальної відповідальності суб’єктів господарювання аграрної сфери економіки: монографія. Херсон: Айлант, 2015. 470 с.

Федулова Л. Інноваційний розвиток: еволюція поглядів та проблеми сучасного усвідомлення. Економічна теорія. 2013. № 2. С. 28-35.

Романюк І.А. Особливості відтворювального процесу в аграрному сектор. Агросвіт. № 11. 2016. С. 12-15.

Шубравська О.В., Прокопенко К.О. Розвиток агроінноваційної діяльності в Україні. Економіка АПК. 2013. № 4. С. 77-81.

Мармуль Л.О., Петренко В.С. Стратегічне позиціонування підприємств з іноземними інвестиціями в аграрній сфері економіки. Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2017. № 4 (40). С. 43-48.

Данько М. Інноваційний потенціал у промисловості України. Економіст. 1999. № 10. С. 26-32.

Дементьєв В.В., Вишневський В.П. Чому Україна не інноваційна держава: інституційний аналіз. Економічна теорія. 2011. № 3. С. 5-20.

Тивончук С.О., Тивончук Я.О. Формування організаційних форм трансферу технологій в агропромисловому виробництві. Економіка АПК. 2013. № 2. С. 93-100.

Holovatyuk, V.M. (2010), “Problems of measuring and assessing the innovative potential of the socio-economic environment”, Nauka ta naukoznavstvo, vol. 3 (69), рр. 24-26.

Ihnatenko, M.M. (2015), Stratehiyi ta mekhanizmy upravlinnya rozvytkom sotsial'noyi vidpovidal'nosti sub'yektiv hospodaryuvannya ahrarnoyi sfery ekonomiky [Strategies and mechanisms for managing the development of social responsibility of economic entities of the agrarian sector of the economy]. Kherson: Aylant, Ukraine.

Fedulova, L. (2013), “Innovative development: evolution of views and problems of modern awareness”, Ekonomichna teoriya, vol. 2, рр. 28-35.

Romanyuk, I.A. (2016), “Features of the reproduction process in the agrarian sector”, Ahrosvit, vol. 11, рр. 12-15.

Shubravs'ka, O.V. and Prokopenko, K.O. (2013), “Development of agro-innovative activity in Ukraine”, Ekonomika APK, vol. 4, рр. 77-81.

Marmul', L.O. and Petrenko, V.S. (2017), “Strategic positioning of enterprises with foreign investments in the agrarian sector of the economy”, Visnyk Berdyans'koho universytetu menedzhmentu i biznesu, vol. 4 (40), рр. 43-48.

Dan'ko, M. (1999), “Innovation Potential in the Industry of Ukraine”, Ekonomist, vol. 10, рр. 26-32.

Dement'yev, V.V. and Vyshnevs'kyy, V.P. (2011), “Why Ukraine is not an Innovative State: Institutional Analysis”, Ekonomichna teoriya, vol. 3, рр. 5-20.

Tyvonchuk, S.O. and Tyvonchuk, YA.O. (2013), “Formation of organizational forms of technology transfer in agroindustrial production”, Ekonomika APK, vol. 2, рр. 93-100.

Опубліковано
2019-06-05
Номер
Розділ
Статьи