КОНЦЕПТ ПОЄДНАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК РЕЗУЛЬТАТ СТРАТЕГІЧНОГО КОНТРОЛІНГУ

  • O. Kyzenko
Ключові слова: стратегічний контролінг; контролінг; управлінські технології; результат; поєднання управлінських технологій.

Анотація

Метою статті є аналіз теоретико-методичних та прикладних засад формування, актуалізації та поєднання управлінських технологій, що використовуються на підприємствах, в контексті результативності стратегічного контролінгу. Практичне значення мають пропозиції щодо генерування знань на підприємстві відповідно до конфігурації і аналітики інформаційних просторів в певний період часу відносно базових характеристик його бізнес-моделі та взаємовідносин із зовнішнім середовищем. Цінність наукових результатів полягає в можливості врахування компліментарності інформаційних технологій, що забезпечується в середовищі стратегічного контролінгу, через аналіз кінцевих множин знань щодо продукту, технології, партнерів, споживачів і ресурсів в поточній бізнес-моделі компанії. В дослідженні використано математичний інструментарій і запропоновано спосіб формалізації знань щодо ключових елементів бізнес-моделі компанії як перетин відповідних множин вищеперерахованих інформаційних просторів. У дослідженні сконцентровано увагу на концептуальній характеристиці принципів поєднання функціональних інформаційних просторів підприємства в контексті створення та управління знаннями як цінністю системи підтримки прийняття управлінських рішень, тому подальших розробок потребують питання прикладних методик та технічного забезпечення компліментарності управлінських технологій різних інформаційних сфер бізнесу, зважаючи на їх тісний взаємозв’язок та розвиток інформаційних і когнітивних технологій.

Посилання

Almasan A., Circa C., Zarzycka E., Dobroszek J. Management accounting information from the perspective of managers: the case of Poland and Romania. Selected findings of a survey research. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. 2016. 90 (146), P. 41–64.

Dobroszek J., Kalinowska K. System rachunku kosztów w działalności logistycznej i zarządzaniu łańcuchem dostaw, [in:] J. Chluska, S. Kowalska (ed.), Zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa w wa-runkach ryzyka. Aspekty praktyczne, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Często-chowskiej, Częstochowa 2014, pp. 85–94.

Goretzki L., Strauss E., Weber J. An institutional perspective on the changes in management accountants' professional role. Management Accounting Research. 2013 Vol. 24, Iss. 1. P. 41-63.

Мессенбек Р., Морие И., Рехзе О., Твестен М. Упражнение в совершенствовании. Создание стоимости с помощью разумных и простых функций поддержки. / BCG Review. Обозрение Июль 2015. Електронне видання http://image-src.bcg.com/Images/BCG%20Review%20July%202015_tcm27-158429.pdf.

Третьякова Е.П. генезис представлений о сущности технологий управления. Современные исследования социальных проблем (электронный научный журнал), №4(12), 2012 URL: www.sisp.nkras.ru.

Чмутова І.М., Андрійченко Ж.О., Довгопола Ю.С. Еволюція та сучасні тенденції розвитку технологій управління фінансово-економічними процесами / Економіка і суспільство. Вип. 11, 2007. С.322-329.

Чмутова І.М. Сутність технології управління та її ключові ознаки. Науковий вісник Чернівецького університету. 2014. Випуск 710-711. Економіка. С.70-75.

П’ятницька Г., Найдюк В., Ракша Н., Трансфер технологій управління. Вісник КНТЕУ. 2012. № 5. С.27-43.

Пальчук О.В., Гуцалюк О.М. Підходи до визначння поняття «технологія управління» діяльністю підприємства / Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки, 2011, вип. 19. С.349-355.

Гудзь О.Є., Прокопенко Н.С. Трансформація парадигми управління підприємств на основі інформаційно-комунікаційних технологій / Науковий вісник Полісся № 2 (14), ч. 2, 2018. С.16-24.

Шадрина Л. Ю. Технологии управления социальными объектами / Научные записки НГУЭУ (электронное научное издание), 2009, №3 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://nsuem.ru/science/publications/science_notes/2009_3/12.pdf.

Шацька З.Я. Управлінські інновації в системі підприємства / Актуальні проблеми економіки №1((127)), 2012. С.176-182.

Almasan A., Circa C., Zarzycka E., Dobroszek J. Management accounting information from the perspective of managers: the case of Poland and Romania. Selected findings of a survey research. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. 2016. 90 (146), P. 41–64.

Dobroszek J., Kalinowska K. System rachunku kosztów w działalności logistycznej i zarządzaniu łańcuchem dostaw, [in:] J. Chluska, S. Kowalska (ed.), Zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa w wa-runkach ryzyka. Aspekty praktyczne, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Często-chowskiej, Częstochowa 2014, pp. 85–94.

Goretzki L., Strauss E., Weber J. An institutional perspective on the changes in management accountants professional role. Management Accounting Research. 2013 Vol. 24, Iss. 1. P. 41-63.

Messenbek, R. Morie, I. Rehze, O. and Tvesten, M. (2015), "Exercise to improve. Value creation with intelligent and simple support functions", BCG Review. Review July 2015, [Online], available at: http://image-src.bcg.com/Images/BCG%20Review%20July%202015_tcm27-158429.pdf (Accessed 10 May 2019).

Tret'jakova, E.P. (2012), "The genesis of ideas about the essence of management technology", Sovremennye issledovanija social'nyh problem, vol. 4(12), [Online], available at: www.sisp.nkras.ru (Accessed 10 May 2019).

Chmutova, I.M. Andriichenko, Zh.O. and Dovhopola, Yu.S. (2007), "Evolution and modern trends in the development of technology management in financial and economic processes", Ekonomika i suspilstvo, vol. 11, pp.322-329.

Chmutova, I.M. (2014), "The essence of management technology and its key features", Naukovyi visnyk Chernivetskoho universytetu. Ekonomika, vol. 710-711, pp.70-75.

Piatnytska, H. Naidiuk, V. and Raksha, N. (2012), "Transfer technology management", Visnyk KNTEU, vol. 5, pp. 27-43.

Palchuk, O.V. and Hutsaliuk, O.M. (2011), "Approaches to the definition of the concept of "technology management" by the activity of the enterprise", Naukovi pratsi Kirovohradskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu. Ekonomichni nauky, vol. 19, pp. 349-355.

Hudz, O.Ye. and Prokopenko, N.S. (2018), "Transformation of enterprise management paradigm on the basis of information and communication technologies", Naukovyi visnyk Polissia, vol. 2 (14), part. 2, pp.16-24.

Shadrina, L. Ju. (2009), "Technologies of management of social objects", Nauchnye zapiski NGUJeU (jelektronnoe nauchnoe izdanie), vol. 3, [Online], available at: https://nsuem.ru/science/publications/science_notes/2009_3/12.pdf (Accessed 10 May 2019).

Shatska, Z.Ya. (2012), "Management Innovations in the System of the Enterprise", Aktualni problemy ekonomiky, vol. 1(127), pp.176-182.

Опубліковано
2019-06-05
Номер
Розділ
Статьи