ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ

  • L. Koval
Ключові слова: облікова політика; підприємство; управління; елементи облікової політики; облік.

Анотація

В статті розглянуто питання формування облікової політики та визначено її роль в управлінні підприємством. Наведено визначення облікової політики відповідно до чинного законодавства та міжнародної практики. Здійснено порівняння понятійного апарату. Встановлено, що головне призначення облікової політики зводиться до визначення найоптимальніших методів ведення обліку для конкретного підприємства. Окреслено зв’язки між категоріями облікової політики.

Посилання

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 № 996-XIV: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/996-14.

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та фінансової звітності [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.minfin.gov.ua/news/view/mizhnarodni-standarty-finansovoi-zvitnosti--pereklad-ukrainskoiu-movoiu---rik?category=dohidna-politika&subcategory= buhgalterskij-oblik.

Пархоменко В.М. Реформування бухгалтерського обліку в Україні: Плани рахунків: загальний та спрощений. Регістри бухгалтерського обліку / В.М. Пархоменко, П.П. Баранцев. – Луганськ: “ Футура” ДСД “ Лугань”, 2001. – 464 с.

Войтенко Т.В. Облікова політика – 2010: головне / Т.В. Войтенко // Податки і бухгалтерський облік. – 2010. –№ ½. – С. 16-22.

Радіонова Н. Облікова політика як методологічна основа управління підприємством / Н. Радіонова // Бухгалтерський облік і аудит. – 2015. – №2-3. – С.53-60.

Про облікову політику : лист Міністерства фінансів України від 21.12.2005 за №31-34000-10-527793. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v2779201-05/sp:java-:max20.

Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://buhgalter911.com/normativnaya-baza/instr-plan-rah/standart-buhgalterskogo/.

Методичні рекомендації щодо облікової політики підприємства: наказ Міністерства фінансів України від 27.06.2013 за № 635. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0635201-13?lang=ru.

Черній М.Я. Формування облікової політики підприємств на основі організаційно-технологічних особливостей діяльності/ М. Я. Черній// Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. –2012. – Вип. 2 (23). – С. 381–388.

Євдокимов В.В. Облікова політика підприємства як чинник управління величиною фінансових результатів / В.В. Євдокимов // Вісник ЖДТУ. – 2008. – №3 (45). – С. 77- 87.

Податковий кодекс України, від 02.12.2010 № 2755 – VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/2755-17.

The Verkhovna Rada of Ukraine (1999), The Law of Ukraine "On Accounting and Financial Reporting in Ukraine", available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/996-14 (Accessed 7 May 2019).

Council on International Accounting Standards (2018) “International accounting standards and financial reporting”, available at: https://www.minfin.gov.ua/news/view/mizhnarodni-standarty-finansovoi-zvitnosti--pereklad-ukrainskoiu-movoiu---rik?category=dohidna-politika&subcategory= buhgalterskij-oblik (Accessed 5 May 2019).

Parkhomenko V.M. and Barantsev P.P. (2001) Reformuvannia bukhhalters'koho obliku v Ukraini: Plany rakhunkiv: zahal'nyj ta sproschenyj. Rehistry bukhhalters'koho obliku [Accounting reform in Ukraine: Accounts plans: general and simplified. Registers of accounting], Luhans'k: “ Futura” DSD “ Luhan' ”, Lugansk, Ukraine.

Vojtenko T.V. (2010), “Accounting Policy – 2010: The Most Important”, Podatky i bukhhalters'kyj oblik, vol. ½, pp.6-22.

Radionova N. (2015), “Accounting policy as a methodological basis of enterprise management”, Bukhhalters'kyj oblik i audyt, vol. 2-3, pp.53-60.

Ministry of finance of Ukraine (2005), “Order of the Ministry of finance of Ukraine “About accounting policy””, available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v2779201-05/sp:java-:max20 (Accessed 6 May 2019).

Ministry of finance of Ukraine (2016), “National provisions (standards) of accounting”, available at: https://buhgalter911.com/normativnaya-baza/instr-plan-rah/standart-buhgalterskogo/ (Accessed 7 May 2019).

Ministry of finance of Ukraine (2013), “Order of the Ministry of finance of Ukraine “Methodical recommendations on enterprise accounting policy” ”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0635201-13?lang=ru (Accessed 7 May 2019).

Chernij M.Ya. (2012), “Formation of accounting policy of enterprises on the basis of organizational and technological peculiarities of activity”, Problemy teorii ta metodolohii bukhhalters'koho obliku, kontroliu i analizu, vol. 2 (23), pp. 381–388.

Yevdokymov V.V. (2008) “Accounting policy of the company as a factor in managing the magnitude of financial results”, Visnyk ZhDTU, vol. 3 (45), pp. 77- 87.

The Verkhovna Rada of Ukraine (2012), “Tax Code of Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (Accessed 6 May 2019).

Опубліковано
2019-06-05
Номер
Розділ
Статьи