ЕФЕКТИВНІСТЬ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ МІСТА ПОЛТАВИ

  • Vitaliia Viacheslavivna Skryl
  • Tetiana Oleksandrivna Berezhetska
Ключові слова: міський електротранспорт; ефективність функціонування; пасажирські перевезення; фінансування.

Анотація

Визначено економічне та соціальне значення ефективної діяльності міського електричного транспорту. Виходячи з відомих підходів та враховуючи специфічні показники функціонування міського електротранспорту, розраховано комплекс показників. Проаналізовано діяльність електротранспорту міста Полтави, оцінено стан та ефективність використання основних фондів КП «Полтаваелектроавтотранс». Досліджено обсяг надання послуг з перевезення пасажирів міським електричним транспортом. Проаналізовано обсяги та співвідношення доходів і витрат пов’язаних з функціонуванням електротранспорту в місті Полтава. Визначено загальні тенденції, актуальні проблеми та перспективні напрямки розвитку. Запропоновано комплекс заходів, спрямований на стабілізацію та покращення роботи підприємства міського електротранспорту міста Полтави.

Посилання

Амоша О.І. Європейський досвід забезпечення ефективного функціонування підприємств міського пасажирського транспорту [Текст] / О.І. Амоша, О.С. Філіппова // Економіка будівництва і міського господарства. – 2010. – № 4. – С. 179-189.

Бекетов Ю. А. Стратегия формирования «концепции развития транспортной системы г. Харькова на 2010-2012 гг.» / Бекетов Ю. А.//Транспортные системы мегаполисов и крупных городов. Концепция перспективного развития транспортной системы г. Харькова: Всеукр. конфер.; матер. конф.– Х., ХНАГХ, 2010. – С. 16-20.

Величко В.В. Сучасні підходи до формування моделі функціонування підприємств транспортної інфраструктури міста / В.В. Величко // Экономические проблемы и перспективы развития жилищно-комунального хозяйства на современном этапе: матер. конф. – Х.: ХНАГХ, 2010. – С. 106-111.

Димченко В.В. Соціально-орієнтоване управління організаційно-економічною стійкістю підприємств міського електричного транспорту в умовах формування ринкових відносин: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. економічних наук спец. 08.10.01 «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка» / В.В. Димченко. – Х., 2003. – 20 с.

Вірченко В. Стан та основні напрямки удосконалення роботи міського електричного транспорту в сучасних умовах / В. Вірченко // Устойчивое развитие городов. Электрический транспорт – перспективы развития и кадровое обеспечение: Всеукр. конференц.; матер. конф. – Х., ХНАГХ, 2009. – С. 36-39.

Понкратов Д. П. Напрямки підвищення ефективності функціонування міської транспортної системи/ Понкратов Д. П.// Транспортные проблемы крупнейших городов: Всеукр. научн. Конф..; матер. конф. – Х., ХНАГХ, 2012. – С. 78-80.

Тітяєв В. Економіка підприємств електротранспорту: конспект лекцій / В. Тітяєв, С. Телятник. – Х.: ХНАМГ, 2007. – 180 с.

Юр’єва Т. Якість надання послуг міським електротранспортом / Т. Юр’єва // Устойчивое развитие городов .Электрический транспорт – перспективы развития и кадровое обеспечение; матер. конфе. – Х.: ХНАМГ, 2009. – С. 52-54.

Закон України «Про міський електричний транспорт», від 05.01.2013 №5502–VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1914-15/ed20130105#o2

Корпорація «Укрелектротранс» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://korpmet.org.ua.

Amosha, O.I. and Philipova, O.S. (2010), “European experience in ensuring the efficient functioning of urban passenger transport”, Ekonomika budivnytstva i miskoho hospodarstva, vol. 4, pp. 179-189.

Beketov, A.Y. (2010), “Formation Strategy of the concept of development Kharkov transport system in 2010-2012 gg.”, Transportnyie sistemyi megapolisov i krupnyih gorodov. Kontseptsiya perspektivnogo razvitiya transportnoy sistemyi g. Harkova [Transport systems of megacities and large cities. Concept of perspective development of the transport system of Kharkov], Vseukrainska konferensia [Ukrainian conference], Kharkiv, Ukraine, pp. 16-20.

Velychko, V.V. (2010), “Modern approaches to the formation of a model of functioning of transport infrastructure enterprises of the city”, Ekonomicheskie problemyi i perspektivyi razvitiya zhilischno-komunalnogo hozyaystva na sovremennom etape [ Economic problems and prospects of development of housing and communal services for now], Kharkiv, Ukraine, pp. 106-111.

Dymchenko, V.V. (2003), “Socially-oriented management of organizational and economic stability of enterprises of urban electric transport in conditions of formation of market relations”, Ph.D. Thesis, Global economy, Kharkiv, Ukraine.

Virchenko, V. (2009), “Conditions and basic directions of improvement of urban electric transport nowadays”, Ustoychivoe razvitie gorodov. Elektricheskiy transport – perspektivyi razvitiya i kadrovoe obespechenie [Sustainable development of cities. Electric transport - development prospects and staffing], Vseukrainska konferensia [Ukrainian conference], Kharkiv, Ukraine, pp. 36-39.

Ponkratov, D.P. (2012) “Directions of improving the efficiency of urban transport systems”, Transportnyie problemyi krupneyshih gorodov [Transport problems of the largest cities], Vseukrainska konferensia [Ukrainian conference], Kharkiv, Ukraine, pp. 78-80.

Titiaev, B. and Telyatnik, S. (2007), Ekonomika pidpryiemstv elektrotransportu [The Economics of Electric Transport Companies], Kharkiv, Ukraine.

Yurieva, T. (2009), “Quality of urban electric transport services”, Ustoychivoe razvitie gorodov. Elektricheskiy transport – perspektivyi razvitiya i kadrovoe obespechenie [Sustainable development of cities. Electric transport - development prospects and staffing], Vseukrainska konferensia [Ukrainian conference], Kharkiv, Ukraine, pp. 52-54.

The Verkhovna Rada of Ukraine (2013), The Law of Ukraine “On Urban Electric Transport”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1914-15/ed20130105#o2 (Accessed 9 Mai 2019).

Corporation “Ukrelectrotrans” available at: http://korpmet.org.ua (Accessed 9 Mai 2019).

Опубліковано
2019-06-05
Номер
Розділ
Статьи