ОРГАНІЗАЦІЯ ПОДАТКОВОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ В СИСТЕМІ ПОДАТКОВОГО АДМІНІСТРУВАННЯ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ

  • Y. V. Ponura

Анотація

Анотація У науковій праці узагальнено положення про економічний зміст податкового адміністрування, а також вказано на важливий елемент податкового адміністрування – податке консультування. Вказано, що повноту та своєчасність податкових надходжень визначають процеси, обумовлені лише не рішеннями, діями чи бездіяльністю людей, а суто організаційно-адміністративними та техніко-технологічними факторами, у тому числі одним із таких факторів виступає результативність та ефективність податкового консультування. Податкове консультування визначено як процес надання уповноваженими податковими органами консультацій платникам податків з різних питань податкового законодавства та оподаткування. Проаналізовано окремі положення законодавства України з питань податкового консультування. Зазначено, що податкові консультації можуть надаватися не лише в індивідуальному порядку (тобто, містити конкретні відповіді на запит конкретного платника), але і невизначеному колу платників. Відмічається, що податкове консультування може також надаватися під час розгляду скарг платників податків. Слід розуміти, що скарга платників податків – це основний спосіб реагування платника податків на порушення його прав та інтересів, по суті звернення до уповноваженого державного органу з вимогою відновлення справедливості. Навіть якщо скарга у процесі її розгляду буде визнана необгрунтованою, сам факт її подання свідчить, щонайменше, про нерозуміння платником податків вимог податкового законодавства, обсягу своїх прав та обов’язків, а отже, є своєрідним “сигналом” про існування деформацій (викривлень) відносин між податковими органами та платником, оскільки останній не розуміє юридичного змісту цих відносин. Обгрунтовано, що податкове консультування є важливим інструментом податкової роботи, зокрема при адмініструванні податкового боргу. Вказано, що у подальшому мають бути виконані розвідки з питань розробки понять результативності та ефективності податкового консультування, а також обґрунтування відповідних показників.

Посилання

Андрущенко В. Л. Фіскально-соціологічний напрям західної фінансової науки / В. Л. Андрущенко // Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право). – 2010. – №4 (51). – С. 67–75.

Буркова Л.А. Дослідження теоретичних аспектів податкового менеджменту та прийняття рішення щодо необхідності його удосконалення / Л.А.Буркова // Фінансовий простір. – 2016. - № 3 (23). – С. 35-45.

Захарін С.В. Фінансові інструменти активізації інвестиційної та інноваційної діяльності / С.В.Захарін // Економіка України. – 2010. - № 12. – С. 48-54.

Захарін С.В. Вплив оподаткування на заощадження та інвестиції / С.В.Захарін // Фінанси України. – 2005. - № 10. – С. 83-90.

Крисоватий А. І. Теоретико-організаційні домінанти та практика реалізації податкової політики в Україні : монографія / А. І. Крисоватий. – Тернопіль : Карт-Бланш, 2005. – 371 с.

Крисоватий А. І. Адміністрування податків в Україні : організація та напрями трансформації : монографія / А. І. Крисоватий, Т. Л. Томнюк. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012. – 212 с.

Податковий кодекс України № 2755-VІ (зі змінами та доповненнями). – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.

Пузирьова П.В. Характеристика податкового менеджменту та ознаки його ефективності в сучасних умовах / П. В. Пузирьова, Ю. Г. Ковальська // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – №2. – С. 36–39.

Лісовий А. В. Податковий менеджмент: проблеми та перспективи розвитку / А. В. Лісовий, Т. А. Лісова // Сталий розвиток економіки. – 2013. – №2. – С. 267–269.

Сіденко Б.В. Модернізація податкової служби / Сіденко Б.В., Мелентьєва О.В.// Zbiór raportów naukowych „Postępy w nauce w ostatnich latach. Nowych rozwiązań”. - Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2012. – С. 6-9.

Cусіденко В.Т. Сучасна сутність і архітектоніка податкового регулювання розвитку суспільства / В.Т.Сусіденко, А.О.Нікітішин // Актуальні проблеми економіки. – 2012. - № 1. – С. 234-242.

Сучасний словник іншомовних слів / НАН України. Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. Уклад. О. І. Скопненко, Т. В. Цимбалюк. — Київ : «Довіра», 2006. — 789 с.

Andruschenko, V. L. (2010), “Fiscal and sociological direction of Western financial science”, Naukovyj visnyk Natsional'noho universytetu derzhavnoi podatkovoi sluzhby Ukrainy (ekonomika, pravo), vol. 4 (51), pp. 67–75.

Burkova, L.A. (2016), “Research of theoretical aspects of tax management and decision on the necessity of its improvement”, Finansovyj prostir, vol.3 (23), pp. 35-45.

Zakharin, S.V. (2010), “Financial instruments for stimulating investment and innovation activities”, Ekonomika Ukrainy, vol. 12, pp. 48-54.

Zakharin, S.V. (2005), “The Impact of Taxation on Savings and Investments”, Finansy Ukrainy, vol. 10, pp. 83-90.

Krysovatyj, A. I. (2005), Teoretyko-orhanizatsijni dominanty ta praktyka realizatsii podatkovoi polityky v Ukraini [Theoretical and organizational dominants and practice of implementation of tax policy in Ukraine], Kart-Blansh, Ternopil', Ukraine.

Krysovatyj, A. I. and Tomniuk, T. L. (2012), Administruvannia podatkiv v Ukraini : orhanizatsiia ta napriamy transformatsii [Administration of Taxes in Ukraine: Organization and Directions of Transformation], Ekonomichna dumka TNEU, Ternopil', Ukraine.

The Verkhovna Rada of Ukraine (2010), “Tax Code of Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (Accessed 15 May 2019).

Puzyr'ova, P.V. (2012), “Characteristics of tax management and signs of its efficiency in modern conditions”, Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini, vol. 2, pp. 36–39.

Lisovyj, A. V. and Lisova, T. A. (2013), “Tax Management: Problems and Prospects”, Stalyj rozvytok ekonomiky, vol. 2, pp. 267–269.

Sidenko, B.V. and Melent`eva, O.V. (2012), “Tax Service Modernization”, Zbiór raportóv naukovych „Postępy v nautse v ostatnich latach. Novych rozviązań, Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», Warszawa, Poland, pp. 6-9.

Susidenko, V.T. and Nikitishyn, A.O. (2012), “Modern essence and architectonics of tax regulation of the development of society”, Aktual'ni problemy ekonomiky, vol. 1, pp. 234-242.

Modern dictionary of foreign words (2006) [Suchasnyj slovnyk inshomovnykh sliv] / О.Potebnia Institute of Linguistics, NAS of Ukraine, «Dovira», Kyiv, Ukraine.

Опубліковано
2019-06-05
Номер
Розділ
Статьи