ПРЕМІЇ З ЯКОСТІ ЯК МЕТОД ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ

  • Yuliia Grudtsyna
Ключові слова: якість; регулювання якості; премія з якості; стимулювання; конкурс якості.

Анотація

У статті досліджено премії з якості як метод державного регулювання якості, шляхом аналізу закордонного досвіду. Для стимулювання підприємств, що добилися значних успіхів в області якості продукції, робіт та послуг, а також впроваджували сучасні методи управління якістю держави різних країн світу проводять конкурси на здобуття премій за досягнення в області якості. В статті розглянуті найвагоміші в світі конкурси на здобуття премій з якості, а саме: Японська премія Демінга, Американська премія Болдриджа, Європейська нагорода за якість. Відзначено доцільність розробки механізму проведення конкурсів з якості та запровадження премії з якості на національному рівні з метою стимулювання підприємств щодо впровадження сучасних методів та інструментів управління якістю.

Посилання

Державне регулювання економіки: [Підручник] / Михасюк І., Мельник А., Крупка М., Залога З. – Львівський національний університет ім. І.Франка. – Друге видання, виправлене і доповнене. – К.: „Атіка”, „Ельга-Н”, 2002. – 592 с.

Чемерис А.О. Оцінка інституційної ефективності державного управління: управлінський аспект // Ефективність державного управління: Збірник наукових праць – Л. ЛРІДУ НАДУ, 2004. – Вип. 5. – с.17-31.

Райсберг Б.А. Государственное управление экономическими и социальными процессами: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2005. – 384 с.

Атаманчук Г.В. Государственное управление (организационно-функциональные вопросы): Учеб. пособие. – М.: Экономика, 2002. – 392 с.

Ніколенко Ю. В. Політична економія: Підручник – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 632 с.

Державне регулювання економіки: [Навч. посібник] / Чистов С.М., Никифоров А.Є., Куценко Т.Ф.— К.: КНЕУ, 2000. — 316 с.

Маслов Д.Сравнительный анализ мировых премий по качеству[Текст]/ Д. Маслов, Э. Белокоровин// М.: Стандарты и Качество. — 2005. — No5. — С. 43—49.

Гусаков Ю.А. Мировые премии в области качества: признание успеха [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.asms.ru/upload/iblock/5e2/5e2310afe4c408e58b40648505423a9d.pdf.

Апенько С. Н. Участие в конкурсе на соискание премии качества как элемент маркетинговых коммуникаций компании / С. Н. Апенько, О. В. Попова, Г. Е. Чернобаева // Известия Иркутской государственной экономической академии. — 2015. — Т. 25, № 4. — С. 607–612. — DOI : 10.17150/1993-3541.2015.25(4).607-612.

Бондаренко С. М. Використання концепції загального управління якістю (TQM) в органах місцевого самоврядування [Електронний ресурс] / С. М. Бондаренко, А. О. Касич // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2017. – № 2. – Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1029.

Экономический анализ премий качества : монография [ Корж А.В., Герасимов Б.И., Сизикин А.Ю.]. – Тамбов.: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2006. – 80 с.

Mykhasiuk, I. Melnyk, A. Krupka M. and Zaloha, Z. (2002), Derzhavne rehuliuvannia ekonomiky [State regulation of the economy], 2nd ed., Atika”, „Elha-N”, Kyiv, Ukraine, P. 592.

Chemerys, A.O. (2004), "Assessment of Institutional Efficiency of Public Administration", Efektyvnist derzhavnoho upravlinnia: Zbirnyk naukovykh prats, vol. 5, pp.17-31.

Rajsberg, B.A. (2005), Gosudarstvennoe upravlenie jekonomicheskimi i social'nymi processami [State management of economic and social processes], INFRA-M, Moscow, Russia, P. 384.

Atamanchuk, G.V. (2002), Gosudarstvennoe upravlenie (organizacionno-funkcional'nye voprosy) [Public administration (organizational and functional issues)], Jekonomika, Moscow, Russia, P. 392.

Nikolenko, Yu. V. (2009), Politychna ekonomiia [Political Economy], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine, P. 632.

Chystov, S.M. Nykyforov, A.Ye. and Kutsenko, T.F. (2000), Derzhavne rehuliuvannia ekonomiky [State regulation of the economy], KNEU, Kyiv, Ukraine, P. 316.

Maslov, D. and Belokorovin, Je. (2005), "Comparative analysis of world quality awards", Standarty i Kachestvo, vol. 5, pp. 43—49.

Gusakov, Ju.A. "World Quality Awards: Recognizing Success", [Online], available at: http://www.asms.ru/upload/iblock/5e2/5e2310afe4c408e58b40648505423a9d.pdf.

Apen'ko, S. N. Popova, O. V. and Chernobaeva, G. E. (2015), "Participation in the competition for the quality award as an element of the company's marketing communications", Izvestija Irkutskoj gosudarstvennoj jekonomicheskoj akademii, vol. 25, issue 4, pp. 607–612, DOI : 10.17150/1993-3541.2015.25(4).607-612.

Bondarenko, S. M. and Kasych, A. O. (2017), "Using the concept of total quality management (TQM) in local self-government agencies", Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok, vol. 2, [Online], available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1029 (Accessed 4 May 2019).

Korzh, A.V. Gerasimov, B.I. and Sizikin, A.Ju. (2006), Jekonomicheskij analiz premij kachestva [Economic analysis of quality prizes], Izd-vo Tamb. gos. tehn. un-ta, Tambov, Russia, P. 80.

Опубліковано
2019-06-05
Номер
Розділ
Статьи