ПРОБЛЕМИ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

  • L. O. Bobko
  • А. W. Mazjar
Ключові слова: корпоративна соціальна відповідальність; соціальна відповідальність бізнесу; бізнес-кейси; ділова репутація; корпорації; соціальні інвестиції.

Анотація

У статті визначено сутність та особливості корпоративної соціальної відповідальності бізнесу в Україні. Проаналізовано основні шляхи та напрями реалізації вітчизняних практик цієї стратегії, окреслено вигоди від їх реалізації. Зосереджено увагу на прикладах соціальної поведінки провідних компаній нашої держави та проілюстровано практичний досвід реалізації соціально орієнтованих програм у різних галузях господарської діяльності; окреслено позитивні фактори впровадження корпоративної соціальної відповідальності. Встановлено основні причини обмеженого поширення та гальмування впровадження належного рівня КСВ у практики вітчизняних підприємств, визначено проблеми позитивного та гідного сприйняття бізнес-структурами усіх аспектів ведення цієї прогресивної стратегії. Запропоновано дієві інструменти та державні заходи щодо підвищення рівня зацікавленості бізнесу в упровадженні корпоративної соціальної відповідальності.

Посилання

Міжнародний стандарт ISO/FDIS 26000 “Керівництво з соціальної відповідальності” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ksovok.com/doc/iso_fdis_26000_rus.pdf.

Бобко Л. О. Сучасний стан та перспективи розвитку корпоративної соціальної відповідальності в Україні / Л. О. Бобко // Ефективність державного управління. – 2016. – № 1 (2). – С. 41-47. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2016_1-2(2)__7.

Зінченко А. Розвиток КСВ в Україні: 2010–2018 / А. Зінченко, М. Саприкіна // Київ: Юстон, 2017. – 52 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://csr-ua.info/csr-ukraine/wp-content/uploads/2018/10/CSR_2017_reserch-1.pdf.

Центр “Розвиток КСВ” нагородив кращі кейси з корпоративної відповідальності. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sdg.org.ua/ua/novyny/329-2018-04-27-16-09-45.

Грішнова О. А. Соціальні інновації у трудовій сфері: сутність, види, особливості реалізації в Україні / О. А. Грішнова, Г. Ю. Міщук // Демографія та соціальна економіка. – 2013. – № 2 (20). – С. 167-178.

Колот А.М. Корпоративна соціальна відповідальність і проблеми її сприймання суспільством / А.М. Колот // Соціально-трудові відносини : теорія та практика. – 2013. – № 2 (6). – С. 6-16.

International Standard ISO / FDIS 26000 "Manual on Social Responsibility", [Online], available at: http://www.ksovok.com/doc/iso_fdis_26000_rus.pdf (Accessed 6 May 2019).

Bobko, L. O. (2016), "Current Situation and Prospects for the Development of Corporate Social Responsibility in Ukraine", Efektyvnist derzhavnoho upravlinnia, vol. 1 (2), pp. 41-47, [Online], available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2016_1-2(2)__7 (Accessed 6 May 2019).

Zinchenko, A. and Saprykina, M. (2017), Rozvytok KSV v Ukraini: 2010–2018 [CSR Development in Ukraine: 2010-2018], Yuston, Kyiv, Ukraine, P. 52, [Online], available at: http://csr-ua.info/csr-ukraine/wp-content/uploads/2018/10/CSR_2017_reserch-1.pdf (Accessed 6 May 2019).

Center for CSR Development has awarded the best corporate responsibility cases, [Online], available at: http://sdg.org.ua/ua/novyny/329-2018-04-27-16-09-45 (Accessed 6 May 2019).

Hrishnova, O. A. and Mishchuk, H. Yu. (2013), "Social innovations in the labor sphere: essence, types, peculiarities of realization in Ukraine", Demohrafiia ta sotsialna ekonomika, vol. 2 (20), pp. 167-178.

Kolot, A.M. (2013), "Corporate Social Responsibility and the Problems of Its Perception by Society", Sotsialno-trudovi vidnosyny: teoriia ta praktyka, vol. 2 (6), pp. 6-16.

Опубліковано
2019-06-05
Номер
Розділ
Статьи