ГЕНДЕРНЕ БЮДЖЕТУВАННЯ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ

  • V. P. Bykhovchenko
Ключові слова: бюджет; бюджетування; гендерна політика; бюджетна політика; програмно-цільовий метод; управлінські технології.

Анотація

Досліджено проблематику гендерного бюджетування як інструменту підвищення ефективності використання бюджетних коштів, забезпечення гендерної рівності та справедливого розподілу бюджетних видатків за статевою ознакою. Визначено, що гендерний аналіз є інструментом для вивчення соціально-економічних відмінностей між жінками та чоловіками. Зазначено основні кроки проведення гендерного бюджетного аналізу. Обґрунтовано, що гендерно-орієнтоване бюджетування, як інструмент управлінської технології, дозволяє оцінити, як і якою мірою державна політика у сфері розподілу видатків бюджету впливає на чоловіків і жінок як споживачів послуг, користувачів інфраструктури та платників податків. Встановлено, що гендерне бюджетування торкається як дохідної так і видаткової частини бюджету; означає бюджетування у центрі якого люди; спонукає до більш ретельного вивчення результатів виконання бюджету; закликає до участі ширше коло зацікавлених осіб, а отже вкорінює демократичні процеси.

Посилання

Асоціація міст України: Програмно-цільовий метод як складова бюджетної децентралізації – Режим доступу: https://www.auc.org.ua/novyna/vidbuvsya-finansovo-ekonomichnyy-forum-programno-cilove-byudzhetuvannya-stanovlennya-ta.

Васильєва Н. В., Гринчук Н. М., Дерун Т. М., Куйбіда В. С., Ткачук А. Ф. Місцевий бюджет і фінансове забезпечення об’єднаної територіальної громади: навч. посіб. / [Н. В. Васильєва, Н. М. Гринчук, Т. М. Дерун, В. С. Куйбіда, А. Ф. Ткачук] – К.: – 2017. – 119 с.

Про схвалення Концепції застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі від 14 вересня 2002 р. N 538-р КМУ - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/538-2002-%D1%80.

Саблук Г. І. Гендерні проблеми жіноцтва в житті сільського населення / Г. І. Саблук // Економіка АПК. - 2017. - № 2. - С. 33-38. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/E_apk_2017_2_6.

Сучасна бюджетна система: правила та процедури: Навчальний посібник / [За заг. ред. В. В. Зубенка]; ІБСЕД, Проект «Зміцнення місцевої фінансової ініціативи (ЗМФІ-ІІ) впровадження». – К., 2017. – 184 c.

Association of Ukrainian Cities, "Program-Target Method as a Component of Budget Decentralization", available at: https://www.auc.org.ua/novyna/vidbuvsya-finansovo-ekonomichnyy-forum-programno-cilove-byudzhetuvannya-stanovlennya-ta (Accessed 5 May 2019).

Vasylieva, N. V. Hrynchuk, N. M. Derun, T. M. Kuibida, V. S. and Tkachuk, A. F. (2017), Mistsevyi biudzhet i finansove zabezpechennia obiednanoi terytorialnoi hromady [Local budget and financial support of the united territorial community], Kyiv, Ukraine, P. 119.

Cabinet of Ministers of Ukraine, "On approval of the Concept of application of the program-target method in the budget process", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/538-2002-%D1%80 (Accessed 5 May 2019).

Sabluk, H. I. (2017), "Gender Problems of Women in the Life of the Rural Population", Ekonomika APK, vol. 2, pp. 33-38 [Onlint], available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/E_apk_2017_2_6 (Accessed 5 May 2019).

Zubenko, V. V. (2017), Suchasna biudzhetna systema: pravyla ta protsedury [Modern Budget System: Rules and Procedures], IBSED, Proekt «Zmitsnennia mistsevoi finansovoi initsiatyvy (ZMFI-II) vprovadzhennia», Kyiv, Ukraine, P. 184.

Опубліковано
2019-06-04
Номер
Розділ
Статьи