КЛАСИФІКАЦІЙНА СИСТЕМА ФАКТОРІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ БАНКУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

  • L. D. Pavlenko
  • D. Yu. Shkromada
  • K. Sokolenko
Ключові слова: банк; фінансова система; фінансова стійкість банку; фактори впливу на забезпечення фінансової стійкості банку; механізм забезпечення фінансової стійкості банку.

Анотація

Статтю присвячено дослідженню питань щодо забезпечення фінансової стійкості банків в умовах посилення конкурентної боротьби з урахуванням впливу інтенсифікації технологій вітчизняного банківського бізнесу. Досліджено та узагальнено підходи щодо класифікації видів фінансової стійкості банку в умовах глобалізації фінансових ринків. За результатами проведеного аналізу теоретичних положень та практичних рекомендацій аргументована доцільність розробки та структуризації багатокритеріальної класифікаційної системи факторів впливу при розробці механізму фінансової стійкості банку. Значимість отриманих результатів полягає у структуризації факторів впливу на фінансову стійкість банку, що забезпечить стабільність функціонування фінансової системи, за рахунок здатності до швидкої адаптації та ефективного реагування, дає можливість відновлювати свої позиції на ринку після негативного впливу екзогенних та ендогенних факторів, що забезпечується за рахунок стійкої рівноваги системи.

Посилання

Варцаба В.І., Проблеми забезпечення фінансової стійкості банківської системи України / В.І. Варцаба [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua/article/viewFile/130424/126039.

Бурковська А. В., Сацура О. Ф. Визначення та забезпечення фінансової стійкості комерційного банку України / А.В. Бурковська, О.Ф. Сацура [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://modecon.mnau.edu.ua/issue/3-2017/UKR/burkovska.pdf.

Бриштіна В. В. Управління антикризовою фінансовою стійкістю банків / В. В. Бриштіна, Л. А. Клюско // Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України. - 2017. - № 1. - С. 37-53. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnudps_2017_1_5.

Зверяков М. І. Управління фінансовою стійкістю банків [текст] підручник. / М. І. Звєряков, В. В. Коваленко, О. С. Сергєєва. – К.: «Центр учбової літератури», 2016. – 520 с.

Маслова А. Ю. Финансовая стабильность банка и направления ее обеспечения в современных условиях / А.Ю. Маслова [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://fkd.org.ua/article/viewFile/91485/87216.

Кочетков В. М. Організація управління фінансовою стійкістю банку в ринкових умовах: монографія / В. М. Кочетков. — К. : Вид-во Європейського університету, 2003. – 300с.

Vartsaba, V.I. (2018), “Problems of ensuring financial stability of the banking system of Ukraine”, [Online], vol. 1 (52), available at: http://visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua/article/viewFile/130424/126039/ (Accessed 30 April 2019).

Burkovs'ka, A. V. and Satsura, O. F. (2017), “Definition and maintenance of financial stability of the commercial bank of Ukraine”, [Online], vol. 3, available at: https://modecon.mnau.edu.ua/issue/3-2017/UKR/burkovska.pdf (Accessed 30 April 2019).

Bryshtina, V. V. and Kliusko, L. A. (2017), “Management of anti-crisis financial stability of banks”, [Online], vol. 1, pp. 37-53 available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnudps_2017_1_5 (Accessed 30 April 2019).

Zveriakov, M. Kovalenko, V. and Serhieie,O. (2016), Upravlinnia finansovoiu stijkistiu bankiv [Managing financial stability of banks], Odesa: Ukraina.

Maslova, A. Yu. (2018), “The financial stability of the bank and the direction of its security in modern conditions”, [Online], vol. 25, available at: http://fkd.org.ua/article/viewFile/91485/87216 (Accessed 30 April 2019).

Kochetkov V. M. (2003), Orhanizatsiia upravlinnia finansovoiu stijkistiu banku v rynkovykh umovakh [Organization of management of financial stability of the bank in market conditions], Yevropejs'koho universytetu, Kiev: Ukrain.

Опубліковано
2019-06-04
Номер
Розділ
Статьи