АНАЛІЗ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ ТА ПЕРЕДУМОВИ НЕОБХІДНОСТІ ЇХ ЗАЛУЧЕННЯ

  • K. P. Shtepenko
  • O. Yu. Zaburaeva
Ключові слова: інвестиції; прямі іноземні інвестиції; інвестор; індекс інвестиційної привабливості; галузева та географічна структура інвестицій.

Анотація

Статтю присвячено проведенню аналізу прямих іноземних інвестицій у вітчизняній економіці та обґрунтуванню передумов необхідності їх залучення. Розкрито значення іноземного інвестування для економіки України та визначено сутнісні характеристики прямих іноземних інвестицій. З цією метою було проаналізовано сучасний стан прямих іноземних інвестицій у вітчизняну економіку й обґрунтовано передумови необхідності їх залучення. Проаналізовано надходження прямих іноземних інвестицій в економіку країни та з України за різними ознаками. За допомогою статистичних методів визначено структуру та динаміку прямих іноземних інвестицій за видами економічної діяльності та країнами-інвесторами. Встановлено, що загальний обсяг прямих іноземних інвестицій в Україну складає 2869,9 мільйонів доларів. Найбільше прямих іноземних інвестицій у приватний сектор України надійшло з Нідерландів – 951,5 млн. дол., що склало 33,2% від загальних надходжень 2018 року. Визначено, що найбільшу зацікавленість серед іноземних інвесторів у галузевому розрізі викликають фінансова та страхова діяльність (42,3%). Провідними сферами економічної діяльності, за обсягами освоєння прямих іноземних інвестицій, у 2018 році залишаються: торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів; операції з нерухомим майном; промисловість; інформація та телекомунікації; професійна, наукова та технічна діяльність. Розглянуто індекс інвестиційної привабливості України, який відображає стан бізнес-клімату за експертними оцінками членів Європейської Бізнес Асоціації. У ході дослідження було визначено низку стимулюючих факторів, які впливають на процес залучення прямих іноземних інвестицій в вітчизняну економіку. Наведено ряд умов, за допомогою яких можна вирішити проблеми недостатнього обсягу залучених прямих іноземних інвестицій, серед яких політична й економічна стабільність, зокрема, припинення конфронтації на сході країни; удосконалення національного законодавства в цілому, а особливо щодо іноземного інвестування, гарантування його стабільності; поліпшення інформаційного забезпечення потенційних інвесторів; зниження рівня корупції; тощо. З урахуванням цього сформовано передумови необхідності залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України, в контексті стимулювання та активізації вітчизняної підприємницької діяльності.

Посилання

Хорошковський В.І., Юрчишин В.В. Інвестиційна потреба лібералізації та розвитку / В.І. Хорошковський, В.В. Юрчишин // Статистика України. – 2002. – Вип. № 1. – С. 23–26.

Свистун Л.А., Мороховець І.О Перспективи іноземного інвестування в економіку України у контексті загроз її економічній безпеці / Л.А. Свистун, І.О. Мороховець // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2017. – Вип. № 18. – С. 483–489.

Офіційний сайт Міністерства фінансів України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://minfin.gov.ua.

Закон України «Про режим іноземного інвестування» від 19.03.1996 № 93/96-ВР. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/93/96-вр.

Федоров Р. Як залучати прямі іноземні інвестиції: практ. посіб. [для українських міст та районів] / Федоров Р., Осовець О. – К.: ПРООН, 2013. – С. 13–21.

Герзанич В.М. Основні недоліки та проблеми залучення іноземних інвестицій в Україні // Ефективна економіка. – 2014. – Вип. №4. – С. 43–48.

Hymer, Stephen H. (1976), The International Operations of National Firms: A Study of Direct Foreign Investment, MIT Press, Cambridge, UK.

Тесля С. М. Прямі іноземні інвестиції як економічна категорія, їх суть та класифікація / С. М. Тесля // Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.3. – С. 131–139.

Caves, R. E. (1971), “International Corporations: The Industrial Economics of Foreign Investment”, Economica, vol.43, pp. 1–27.

Dunning J.H. (1993), “Multinational Enterprises and Global Economy”, Addison – Wesley Publishing Company, Wokingham, UK.

Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

Національний Банк України. Офіційне інтернет-представництво. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=29318281.

Khoroshkovsky, V. I. and Yurchyshyn, V. V. (2002), “Investment opportunity for liberalization and development”, Statystyka Ukrainy, vol. 1, pp. 23 – 26.

Svystun, L. A. and Morokhovets, I. O. (2017), “Prospects of foreign investment in the economy of Ukraine in the context of threats to its economic security”, Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky, vol. 18, pp. 483 – 489.

Financial Portal of the Ministry of Finance of Ukraine, available at: http://minfin.com.ua (Accessed 1 February 2019).

The Verkhovna Rada of Ukraine (1996), The Law of Ukraine “On the regime of foreign investment», available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/93/96-%D0%B2%D1%80 (Accessed 1 February 2019).

Fedorov, R. and Osovets, O. (2013), “Yak zaluchaty priami inozemni investytsii” [How to attract foreign direct investment], UNDP, Symferopol, Ukraine.

Herzanych V. M. (2014), “The main drawbacks and problems of attraction of foreign investments in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, vol. 4, pp. 43–48.

Hymer, Stephen H. (1976), The International Operations of National Firms: A Study of Direct Foreign Investment, MIT Press, Cambridge, UK.

Teslia S. M. (2009), “Foreign direct investment as an economic category, their essence and classification”, Naukovyj visnyk NLTU Ukrainy, vol. 19.3, pp. 131–139.

Caves, R. E. (1971), “International Corporations: The Industrial Economics of Foreign Investment”, Economica, vol. 43, pp. 1–27.

Dunning J.H. (1993), Multinational Enterprises and Global Economy, Addison – Wesley Publishing Company, Wokingham, UK.

The official site of State Statistics Service of Ukraine (2018), "statistical information", available at: http://www.ukrstat.gov.ua. (Accessed 5 February 2019).

Опубліковано
2019-06-04
Номер
Розділ
Статьи