ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ НА ПРИКЛАДІ ПРОВІДНИХ КРАЇН СВІТУ

  • Victoria Samoilenko
Ключові слова: бюджетування; фінансове планування; управління; бюджет; технологія бюджетування; бюджетний процесс; розвиток; кадрова політика; підвищення кваліфікації; підготовка; перепідготовка; професійне навчання; безперервна освіта.

Анотація

У статті проаналізовано сучасний досвід професійного навчання персоналу підприємств на прикладі світових економік США, Японії та Франції, Німеччини, Данії та інших європейських країн. Розкрито особливості систем професійного навчання у зазначених країнах, витрати підприємств на навчання персоналу та притаманні розвитку персоналу тенденції. Здійснено дослідження діяльності в цьому напрямі як в Україні, так і в розвинутих країнах світу (США, Японії, Ізраїлі, Німеччині, Великобританії). За результатами дослідження можна зробити висновок про те, що на вітчизняних підприємствах необхідно змінювати систему навчання та підвищення кваліфікації персоналу. Цей просес має бути безперервний продовж усього терміну трудової діяльності. Визачено, що для більшості професій необхідно час від часу підвищувати кваліфікацію, а саме: одержувати нові спеціальні знання і навички, застосувати отримані знання і навички, що не використовувалися раніше, поліпшувати якісні і кількісні показники виконаної роботи, адаптуватися до змін робочого процесу.Дослідження показали, що на практиці не існує однієї універсальної форми професійного навчання. Кожна форма має свої переваги та недоліки. В цьому зв’язку навчальні програми поєднують різні способи подання навчального матеріалу: лекції, семінари, практичні заняття, відео фільми, ділові ігри, навчальні ситуації, моделювання тощо. Працівники служби управління персоналом повинні враховувати сильні і слабкі сторони кожної з форм навчання при розробці відповідних планів і програм.

Посилання

Богиня Д.П. Науково-практичні основи визначення конкурентоспроможності робочої сили на ринку праці/ Розд. з монографії “Соціально-економічний механізм регулювання ринку праці та заробітної плати”.- К: ІЕ НАНУ , 2017.- 300с.

Власова А., Левицькі Ж. Еволюція концепції управління людськими ресурсами// Києво_Могилянська Бiзнес Студiя.- 2004.- №7.- С. 57-61.

Грішнова О.М. Економіка праці і соціально трудові відносини. – К: Кондор.-2016.- 356с.

Грішова О. Проблеми ринкової трансформації освіти та професійної підготовки //Україна: аспекти праці. — 2018. — № 1. — С. 26-28.

Єсінова О.Л. Економіка праці і соціально трудові відносини. – К: Академвидав.-2017.- 332с.

М.І. Дрозач. Розвиток професійного навчання кадрів на виробництві в контексті зарубіжного досвіду. Наука та інновації. 2008. Т 4. № 3. С. 88–94.

Колєшня Л. Підготовка фахівців у ринковій економіці: проблеми і шляхи вирішення // Україна: аспекти праці.- К.- 2015-№ 4.-с. 22-26.

Криклій А. Безперервне професійне навчання персоналу як чинник підвищення конкурентноспроможності українських виробників// Економіка та держава.- К.-2004-№7.-с.23-25.

Куценко В.І. Кадри вирішують все// Економіка та держава.- 2008. №3.-с. 93-99.

Левченко О.М. Економіка знань: управління розвитком людських ресурсів Великобританії. – К.: Видавничий дім „Корпорація”, 2015. – 292 с.

Левченко О.М., Ткачук О.В. Зарубіжний досвід розвитку кадрів в системі якості підприємства.- Вісник ХНУ. Економічні науки.-2013.-№3 .Т2.-с. 227-230.

Савченко В. Визначення перспективних напрямів та обсягів професійного навчання безробітніх відповідно до потреб ринку праці// Україна: аспекти праці.- К:.- 2014. №5.- с. 12-18.

Савченко В. А. Управління розвитком персоналу.- К.: КНЕУ, 2002.- 351 с.

Сардак С.Е. Фінансування управління та розвитку персоналу// економіка і суспільство.- 2018. № 19.- с.927-935.

Тюхпгенко Н. А. Організаційно-методичні аспекти професійної орієнтації: Автореф. дис. — Одеса, 2018.

Терюханова І. М. Соціально-економічні аспекти професійного навчання незайнятого населення: Автореф: дис канд. екон. наук. — К., 2017.

Bohynia, D.P. (2017), Sotsialno-ekonomichnyi mekhanizm rehuliuvannia rynku pratsi ta zarobitnoi platy [Socio-economic mechanism of regulation of the labor market and wages], IE NANU, Kyiv, Ukraine, P. 300.

Vlasova, A. and Levytski, Zh. (2004), "Evolution of the concept of human resources management", Kyievo_Mohylianska Biznes Studiia, vol. 7, pp. 57-61.

Hrishnova, O.M. (2016), Ekonomika pratsi i sotsialno trudovi vidnosyny [Labor economics and social labor relations], Kondor, Kyiv, Ukraine, P.356.

Hrishova, O. (2018), "Problems of market transformation of education and training", Ukraina: aspekty pratsi, vol. 1, pp. 26-28.

Yesinova, O.L. (2017), Ekonomika pratsi i sotsialno trudovi vidnosyny [Labor economics and social labor relations], Akademvydav, Kyiv, Ukraine, P.332.

Drozach, M.I. (2008), "Development of professional training of personnel in production in the context of foreign experience", Nauka ta innovatsii, vol. 4, issue 3, pp. 88–94.

Kolieshnia, L. (2015), "Training of specialists in a market economy: problems and solutions", Ukraina: aspekty pratsi, vol. 4, pp. 22-26.

Kryklii, A. (2004), "Continuous vocational training of the personnel as a factor of increasing the competitiveness of Ukrainian producers", Ekonomika ta derzhava, vol. 7, pp.23-25.

Kutsenko V.I. (2008), "Persons decide everything ", Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 93-99.

Levchenko, O.M. (2015), Ekonomika znan: upravlinnia rozvytkom liudskykh resursiv Velykobrytanii [Knowledge economy: management of human resources development in Great Britain], Vydavnychyi dim „Korporatsiia”, Kyiv, Ukraine, P.292.

Levchenko, O.M. and Tkachuk, O.V. (2013), "Foreign experience of personnel development in the quality system of the enterprise", Visnyk KhNU. Ekonomichni nauky, issue 3, vol. 2, pp. 227-230.

Savchenko, V. (2014), "Determination of perspective directions and volumes of vocational training of the unemployed in accordance with the needs of the labor market", Ukraina: aspekty pratsi, vol. 5, pp. 12-18.

Savchenko, V. A. (2002), Upravlinnia rozvytkom personalu [Management of personnel development], KNEU, Kyiv, Ukraine, P.351.

Sardak, S.E. (2018), "Funding for management and personnel development", Ekonomika i suspilstvo, vol.19, pp.927-935.

Tiukhphenko, N. A. (2018), "Organizational-methodical aspects of professional orientation", Ph.D. Thesis, Odesa, Ukraine.

Teriukhanova, I. M. (2017), "Socio-economic aspects of vocational education of the unemployed population", Ph.D. Thesis, Kyiv, Ukraine.

Опубліковано
2019-06-04
Номер
Розділ
Статьи