РОЛЬ МАРКЕТИНГУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

  • I. M. Palka
Ключові слова: маркетинг; функції маркетингу; маркетингова діяльність; підприємство; ринок.

Анотація

Зростаюча конкуренція в умовах ринкової економіки сприяє удосконаленню як вже існуючих маркетингових елементів, так і пошуку нових ефективних підходів, що, в свою чергу, призводить до зміни в структурі маркетингу підприємств. В умовах сьогодення підприємствам для виживання та збереження своїх позицій за постійно зростаючої конкуренції поряд із розширенням асортименту послуг, забезпеченням високої їх якості та бездоганного сервісу потрібне ефективне функціонування служби маркетингу.Теоретико-методологічною основою дослідження стали фундаментальні положення економічної теорії, праці вітчизняних та зарубіжних вчених з проблем маркетингового управління. У процесі підготовки статті використано діалектичний метод пізнання, методи індукції і дедукції та монографічний метод.

Посилання

Божук С., Ковалик Л., Маслова Т., Розова Н., Теор Т. Маркетинг: Учебник для вузов. 4-е изд. Стандарт третьего поколения. – СПб.: Питер, 2012. – 448 с.

Павленко А. Ф., Войчак А. В. Маркетинг: Підручник. – К.: КНЕУ, 2003. – 246 с.

Хершген Х. Маркетинг: основы профессионального успеха. Учебник для вузов: Пер. с нем. – М.: ИНФРА-М, 2000. – XVIII, 334 с.

Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підручник. – Київ: Лібра, 2002. – 712 с.

Стрій Л.О. Маркетинг ХХІ століття. Концептуальні зміни та тенденції розвитку: Монографія. За наук. ред. проф. А.К. Голубєва. – Одеса: ВМВ, 2010. – 320 с.

Багиев Г.Л., Тарасевич В.М. Маркетинг: Учебник для вузов. 3-е изд. – СПб.: Питер, 2010. – 576 с.

Ламбен Ж.-Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива: Пер. с французского. – СПб. : Наука, 1996. – XV – 589 с.

Bozhuk, S. Kovalik, L. Maslova, T. Rozova, N. and Teor T. (2012), Marketing [Marketing], 4th.ed., Standart tret'ego pokolenija, Piter, SPb., Russia, P. 448.

Pavlenko, A. F. and Voichak, A. V. (2003), Marketynh [Marketing], KNEU, Kyiv, Ukraine, P. 246.

Hershgen, H. (2000), Marketing: osnovy professional'nogo uspeha [Marketing: the basics of professional success], INFRA-M, Moscow, Russia, P.334.

Harkavenko, S.S. (2002), Marketynh [Marketing], Libra, Kyiv, Ukraine, P. 712.

Strii, L.O. (2010), Marketynh XXI stolittia. Kontseptualni zminy ta tendentsii rozvytku [XXI Century Marketing. Conceptual changes and development trends], VMV, Odesa, Ukraine, P. 320.

Bagiev, G.L. and Tarasevich, V.M. (2010), Marketing: Uchebnik dlja vuzov [Marketing: Textbook for universities], 3rd ed., SPb., Russia, P. 576.

Lambin, J.-J. (1996), Strategicheskij marketing. Evropejskaja perspektiva [Strategic marketing. European Perspective], Nauka, SPb., Russia, P.589.

Опубліковано
2019-06-04
Номер
Розділ
Статьи