КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

  • O. V. Kryvda
  • S. O. Kyrychenko
  • V. Dubenets'
Ключові слова: стратегія зовнішньоекономічної діяльності підприємства; управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства; зовнішньоекономічні зв’язки.

Анотація

У статті обґрунтовано, що налагодження міжнародних зв’язків окремими підприємствами здатне чинити позитивний вплив як на процеси всередині самого підприємства, так і на стан вітчизняної економіки, у даному випадку активна ЗЕД виступає стабілізуючим фактором, за рахунок додаткових бюджетних та валютних надходжень. Налагодження партнерських зв’язків із господарюючими суб’єктами закордону передбачає складний процес для підприємств. Одним із перших завдань для підприємства, що планує провадити ЗЕД пов’язано зі створенням відповідних уповноважених підрозділів підприємства, визначення напрямку у якому планується здійснення ЗЕД, формуванням стратегії ЗЕД та поетапна її реалізація. Обґрунтовано, що важливими чинниками, які визначають ступінь успішності ЗЕД є обрання потенційного об’єкта взаємодії, аналіз правового середовища реалізації ЗЕД, дослідження конкурентного середовища. Виокремлено три основні рівні формування стратегії ЗЕД: виробничо-технічний, організаційно-правовий та організаційно-економічний рівень. Запропоновано основні напрями вирішення проблем та викликів, які постають перед підприємцями та національною економічною системою у контексті розвитку зовнішньоекономічних зв’язків на рівні державних структур та на рівні підприємницьких структур.

Посилання

Лепеха М. О. Перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльності України за експортоорієнтованою стратегією / М. О. Лепеха, Г. М. Свириденко. // Молодий вчений. – 2017. – №5. – С. 655–658.

Кахович Ю. О. Вибір зовнішньоекономічних партнерів – основа успішного бізнесу / Ю. О. Кахович, Н. В. Доценко, О. Р. Саксаганська. // Ефективна економіка. – 2011. – №1. – Режим доступу до ресурсу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=448.

Линецкий А. Ф., Толмачев З. Л. Совершенствование внешнеэкономической деятельности предприятия посредством оптимизации процесса выхода на внешний рынок // Управленец. – 2016. – №. 2 (60). – С. 23-27.

Тульчинська С.О. Заходи подолання проблем національних підприємств при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності / С.О. Тульчинська, С.О. Кириченко, А.В. Бут / Агросвіт. – № 24. – 2017. – С. 44-48.

Lepekha, M. O. and Svyrydenko, H. M. (2017), “Prospects of development of foreign economic activity of Ukraine according to export-oriented strategy”, Molodyj vchenyj, vol. 5, pp. 655–658.

Kakhovych, Yu. O. Dotsenko, N. V.and Saksahans'ka, O. R (2011), “The choice of foreign economic partners is the basis of a successful business”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=448 (Accessed 11 Jan 2019).

Lineckij, A. F. and Tolmachev Z. L. (2016), “Improving the foreign economic activity of the enterprise by optimizing the process of entering the foreign market”, Upravlenec j, vol. 2(60), pp. 23–27.

Tul'chyns'ka, S.O. Kyrychenko, S.O. and But A.V. (2017), “Measures to overcome the problems of national enterprises in the implementation of foreign economic activity”, Ahrosvit, vol. 24, pp. 44–48.

Опубліковано
2019-06-04
Номер
Розділ
Статьи