КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ СУЧАСНОЇ ПАРАДИГМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

  • O. I. Babchinska
Ключові слова: управління; система управління; інструменти управління; сучасна парадигма управління; ефективне управління підприємством.

Анотація

У статті розглянуто сутність та особливості управління вітчизняним підприємством. Автором визначені основні інструменти управління підприємством. Важливою умовою ефективного функціонування підприємства та основою його стабільного розвитку в конкурентному середовищі є забезпечення високого рівня його ефективності. Стабільне функціонування, зростання економічного потенціалу підприємства в умовах нестабільної економіки залежить від наявності надійної системи управління. При цьому, важливим етапом в формуванні перспективних шляхів розвитку та ефективному управлінні підприємством, яке дозволяє зменшити негативний вплив нестабільного макросередовища, є комплексна оцінка рівня розвитку та визначення рівня надійності та ефективності системи управління. Проаналізовано проблему формування сучасної парадигми менеджменту підприємства, яка б надавала можливість виходу організації на новий рівень розвитку, та передбачала б модернізацію управління з урахуванням змін оточуючого середовища. Особливу увагу приділено висвітленню практичного досвіду застосування управлінського аналізу діяльності підприємств в процесі поетапної розробки систем менеджменту підприємством. Висвітлюється мета менеджменту організації, в контексті сучасного рівня розвитку ринкових відносин в Україні. Розглянуто сутність сучасної парадигми менеджменту та визначальні принципи її функціонування, основний наголос при цьому робиться на їх фундаментальній складовій в діяльності всіх без винятку соціально – економічних об’єктів і підсистем підприємства. Охарактеризовано основні системи менеджменту які дозволяють підприємству реалізовувати власну місію на ринку, утримувати визначенні позиції та певний рівень конкурентоспроможності. Обґрунтовано сучасну парадигму соціально-економічного управління підприємством, яка ґрунтується на його узагальнених концептуальних основах у формі функцій, методів, положень управління й визначає спільні науково-методологічні засади.

Посилання

Бугров Д. Метрика эффективности / Д. Бугров [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // www.vestnikmckinsey.ru.

Духонина О. Управление предприятиями в современных условиях. Финансовая газета. Региональный выпуск. 2015. № 10. с. 96-99.

Мазур В.С. Нові підходи і форми менеджменту, як особливого типу управління. Пріоритети економічного розвитку України: історія та сьогодення. Вінниця, 2016. С. 178-183.

Мартиненко М. Стратегічний менеджмент : підручник: К.: Каравела, 2006. 319 с.

Небава М.І., Ратушняк О.Г. Менеджмент організацій і адміністрування: навчальний посібник. Вінниця: ВНТУ, 2012. 108 с.

The official site of McKinsey, Bugrov D. “Metrik of effektivness “ available at: http: // www.vestnikmckinsey.ru (Accessed 10 May 2018).

Duhonina O.(2015) “Management of enterprises in modern conditions” , Finansovaja gazeta. Regional'nyj vypusk, vol. 10, pp. 96-99.

Mazur, V.S. (2016), “New approaches and forms of management as a special type of management”, Priorytety ekonomichnoho rozvytku Ukrainy: istoriia ta s'ohodennia, pp. 178–183.

Martynenko, M. and Ignatieva, I. (2006), Stratehichnyj menedzhment [Strategic management], Karavela, Kyiv, Ukraine.

Nebava, M.I. and Ratushniak, O.H. (2012), Menedzhment orhanizatsii i administruvannia [Management of organizations and administration], VNTU, Vinnytsia, p. 108.

Опубліковано
2019-06-04
Номер
Розділ
Статьи