КЛАСТЕРИ, ЯК ЕФЕКТИВНА МОДЕЛЬ СУЧАСНОГО БІЗНЕСУ

  • Valentyna Fostolovych
Ключові слова: Кластер; обєднання; регіон; ефективність; бізнес; управління; сертифікація; міжнародне співробітництво; екологічна безпека; соціальна ефективність.

Анотація

В основі організації бізнесу за сучасних умов є відповідність вимогам ринку, які орієнтовано на вимоги попиту і пропозиції та відповідність національним й міжнародним стандартам. Сучасний ринок спрямовує організацію бізнесу в напрямку застосування інноваційних ресурсозберігаючих та енергоощадних технологій. Можливість ефективно функціонувати підприємства різних організаційно-правових форм та розмірів забезпечує відповідність нормативно-правовому забезпеченню. Проте, однією із головних характеристик що ставить перед собою будь-яке підприємство, є отримання достатнього рівня економічного ефекту. Сьогодні підприємства функціонують в умовах жорсткої конкуренції та обмежені певними умовами, виконання яких і є головною умовою отримання максимального економічного ефекту. Такими умовами виступає на сьогодні екологічна безпека та соціальне забезпечення. Найбільш ефективною формою організації бізнесу, який буде відповідати зазначеним параметрам і вимогам є регіональні об’єднання – кластери. При роботі такої організаційної структури учасниками можуть бути підприємства різних форм власності, розмірів та домогосподарства. Співпрацюючи із використанням спільної логістики, системи менеджменту, маркетингу, інформаційної системи та інфраструктури максимальну економічну вигоду отримають кожен із членів-учасників та споживач. Імплементація кластерної моделі організації бізнесу в Україні забезпечить отримання максимального ефекту в напрямку розвитку кожного із регіонів України завдяки кращим показникам продуктивності. така система організації бізнесу буде найбільш ефективною, якщо працюватиме у базі спільного електронного модуля, який надаватиме можливість спілкування із здатністю створення запиту на визначену потребу, оголошення відкритого внутрішнього тендера, та можливістю представлення пропозицій із наданням інформації про наявні: кількість товарів, робіт та послуг; цінову політику; якісні характеристики. Функціонуючи в територіальній близькості, використовуючи спільну інфраструктуру та зв’язки, державну підтримку і соціальне забезпечення учасники кластерної бізнесової моделі створюють достатнє для розвитку конкурентне середовище із міцними взаємодоповнюючими зв’язками.

Посилання

Безвушко Є. Кластери та їх роль у відродженні економіки Поділля / Є. Безвушко // Перспективні дослідження. – 1999. -№2. – С.17-23.

Войнаренко М. Конкуренція кластерів – шлях до відродження виробництва на регіональному рівні / М. Войнаренко // Економіст. – 2000. - №1. – С. 12-15.

Дранев Я.Н. Практика экономического развития территорий: опыт ЕС и России./ Я.Н. Дранев. - М.: Сканрус, 2001.

Ефимычев Ю.И., Захаров И.В. Промышленные кластеры и экономический рост // Вестник Нижегородского гос. Ун-та им. Н.И. Лобачевского: сер. Экономика и финансы. -2005. - №1. – С.15-18.

Ковальова Ю.М. Кластер як новий інструмент модернізації економіки / Ю.М. Ковальова // схід. – 2007. - №5(83). – С.9-13.

Маршалл А. Принципы экономической науки. – М., 1993. В 3-х т. – Т.1.

Мингалева Ж. Кластеры и формирование структуры региона / Ж.Мингалева, С. Ткачева // Мировая экономика и международные отношения. – 2000. - №5. – С.97-101.

Нестеренко О.В. Фактори впливу на інноваційну діяльність підприємства: іноземний досвід розвитку інновацій [Текст] // О.В.Нестеренко / Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Управління інноваційним розвитком на макро-, мезо-, та мікрорівнях». - Секція 4. Інноваційні фактори підвищення потенціалу розвитку сучасних підприємств. – 2018 р. – С. 142 - 145.

Пилипенко И. В. Кластерная политика в России / И. В. Пилипенко. // Общество и экономика. - 2007. - №8. - С. 28-64.

Позиції України в рейтингу екологічної ефективності у 2018 році: Офіційний сайт Економічний дискусійний клуб [Електронний ресурс] Дата доступу 06.02.2019. – Режим доступу: http://edclub.com.ua/analityka/pozyciyi-ukrayiny-v-reytyngu-ekologichnoyi-efektyvnosti-u-2018-roci.

Портер М. Конкуренція: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2002. – 496 с.

Портер М. Международная конкуренция: Конкурентные преимущества стран: Пер.с англ. – М.: Международные отношения, 1993. – 896с.

Розенфельд С. Внедрение кластеров в экономику / Пер. с англ.: Учеб. Пос. / С. Розенфельд. — М.: Издательский дом «Вильяме», 2000. - 418 с.

Соколенко С.И. Производственные системы глобализации: сети. Альянсы. Партнерства. Кластеры: Укр. Контекст. – К.: Логос, 2002.– 646 с.

Третьяк В.П. Кластеры предприятий: пути создания и результативность функционирования. / В.П. Третьяк. - М.: Август Борг, 2006.-132 с.

Чужиков В. Кластери як об’єкт державного регулювання / В. Чужиков // Вісник УАДУ. – 2001. - №4. – С. 160-167.

Фостолович В.А. Корпоративна соціальна відповідальність в сучасному бізнесі // Економіка. фінанси. менеджмент: актуальні питання науки і практики. - 2018. - №6 (34). – 2018. – С. 50-64.

Фостолович В.А. Інтегруванняеколого-економічногопідходу у стратегіюрозвитку та практику господарювання сільськогосподарських підприємств // Економіка. фінанси. менеджмент: актуальніпитання науки і практики, 2017, №6. - 2017– С. 38 - 51.

Swann G.M.P. and Preveser M. A Comparison of the Dynamics of Industrial Clustering in Computing and Biotechnology. - Research Polisy, 1996.

Bezvushko, Ye. (1999), “Clusters and their role in the revival of the economy of Podillya”, Perspektyvni doslidzhennia, vol. 2, pp.17-23

Vojnarenko, M. (2000), “Cluster competition is a way to revive production at the regional level”, Ekonomist, vol. 1, pp. 12-15.

Dranev, Ya.N. and Dranev, Ya.N. (2001), Praktyka ekonomycheskoho razvytyia terrytoryj: opyt ES y Rossyy [Practice of economic development of territories: the experience of the EU and Russia], Skanrus, Moscow, Russia.

Efymychev, Yu.Y. and Zakharov, Y.V. (2005), “Industrial Clusters and Economic Growth”, Vestnyk Nyzhehorodskoho hos. Un-ta ym. N.Y. Lobachevskoho: ser. Ekonomyka y fynansy, vol. 1, pp.15-18.

Koval'ova, Yu.M. (2007), “Cluster as a new tool for modernizing the economy”, Skhid, vol. 5(83) , pp.9-13.

Marshall, A. (1993), Pryntsypy ekonomycheskoj nauky [Principles of Economics Science], Moscow, Russia.

Mynhaleva, Zh. and Tkacheva, S. (2000), “Clusters and forming region structure”, Myrovaia ekonomyka y mezhdunarodnye otnoshenyia, vol. 5, pp.97-101.

Nesterenko, O.V. (2018), “Factors influencing innovation activity of the enterprise: foreign experience of innovation development”, Materialy III mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Upravlinnia innovatsijnym rozvytkom na makro-, mezo-, ta mikrorivniakh». - Sektsiia 4. Innovatsijni faktory pidvyschennia potentsialu rozvytku suchasnykh pidpryiemstv [Materials of the 3rd International Scientific and Practical Conference "Managing Innovation Development at Macro, Meso, and Micro Levels". - Section 4. Innovative factors for increasing the potential of development of modern enterprises], Odesa, Ukraine pp. 142 – 145.

Pylypenko, Y. V. (2007), “Cluster Policy in Russia”, Obschestvo y ekonomyka, vol. 8. - S. 28-64.

Ekonomichnyj dyskusijnyj klub (2018), “Positions of Ukraine in the rating of ecological efficiency in 2018”, available at: http://edclub.com.ua/analityka/pozyciyi-ukrayiny-v-reytyngu-ekologichnoyi-efektyvnosti-u-2018-roci (Accessed 10 May 2019).

Porter, M. (2002), Konkurentsiia [Competition], Yzdatel'skyj dom «Vyl'iams», Moscow, Russia.

Porter M. (1993), Mezhdunarodnaia konkurentsyia: Konkurentnye preymuschestva stran [International Competition: Competitive Advantages of Countries], Mezhdunarodnye otnoshenyia, Moscow, Russia.

Rozenfel'd, S. (2000), Vnedrenye klasterov v ekonomyku [The introduction of clusters in the economy], Yzdatel'skyj dom «Vyl'iame», Moscow, Russia.

Sokolenko, S.Y. (2002), Proyzvodstvennye systemy hlobalyzatsyy: sety. Al'iansy. Partnerstva. Klastery: Ukr. Kontekst [Globalization production systems: networks. Alliances. Partnerships. Clusters: Ukr. Context], Lohos, Kyiv, Ukraine.

Tret'iak, V.P. (2006), Klastery predpryiatyj: puty sozdanyia y rezul'tatyvnost' funktsyonyrovanyia [Enterprise clusters: ways to create and performance], Avhust Borh, Moscow, Russia.

Chuzhykov, V. (2001), “Clusters as an object of state regulation”, Visnyk UADU, vol. 4, pp. 160-167.

Fostolovych, V.A. (2018), “Corporate social responsibility in modern business”, Ekonomika. finansy. menedzhment: aktual'ni pytannia nauky i praktyky, vol. 6 (34) , pp. 50-64.

Fostolovych, V.A. (2017), “Integration of the ecological and economic approach to the strategy of development and farming practices of agricultural enterprises”, Ekonomika. finansy. menedzhment: aktual'nipytannia nauky i praktyky, vol. 6, pp. 38 - 51.

Swann, G.M.P. and Preveser, M. A (1996), “Comparison of the Dynamics of Industrial Clustering in Computing and Biotechnology”, Research Polisy, vol. 25, no. 7, pp. 1139-1157.

Опубліковано
2019-06-04
Номер
Розділ
Статьи