МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ РЕКРЕАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  • L. O. Marmul
Ключові слова: підприємства; рекреаційна діяльність; зарубіжний досвід; державна підтримка; регулювання; організація; управління; розвиток; конкурентоспроможність.

Анотація

У статті визначена значимість організації та функціонування підприємств рекреаційної діяльності для національного господарства, забезпечення зайнятості й добробуту населення, відпочинку й особистісного зростання людей, міжнародного культурного обміну й збереження довкілля. Обґрунтовані специфічні чинники, що впливають на формування й розвиток рекреаційних підприємств. Указано, що вироблення стратегій конкурентоспроможного розвитку підприємств рекреаційної діяльності і створення умов для її ефективного впровадження є складним завданням. Для успішного його вирішення, запобігання комерційним помилкам та прорахункам доцільно скористатися досвідом інших країн. Так, всебічний аналіз ролі держави в організації й розвитку рекреаційної діяльності в різних країнах світу дозволяє виділити три типи систем організації державної участі в регулюванні цієї важливої складової національної економіки. Виявлені особливості державної підтримки та регулювання розвитку рекреації за кордоном. Наведені приклади відповідних систем їх організації. Обґрунтовані можливості імплементації міжнародного досвіду для вітчизняних підприємств. Визначені подальші перспективи досліджень у цьому напрямі.

Посилання

Романова А. Туризму потрібна державна політика. Український туризм. 2015. № 4. С. 16-17.

Ігнатенко М.М. Проблеми та перспективи розвитку сільського туризму в Україні. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького. Серія «Економічні науки». Т. 12, № 1 (43). Львів, 2010. С. 252-255.

Романюк І.А. Стратегічне управління розвитком галузі туризму на засадах формування корпоративної культури туристичних підприємств. Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 2016. № 2 (34). С. 24-27.

Ігнатенко М.М., Мармуль Л.О., Сарапіна О.А. Соціально-економічний потенціал сільських територій як основа розвитку підприємств сільського зеленого туризму на засадах інноваційності. Економіка і менеджмент культури. № 2. 2016. С. 32-38.

Яровий В.Ф. Розвиток підприємств туризму та сільського зеленого туризму в умовах євроінтеграції та глобалізації: монографія. Херсон: Айлант, 2017. 362 с.

Круглов В. Державно-приватне партнерство як основа розвитку рекреаційно-туристичних кластерів. Теорія та практика державного управління. 2016. Вип. 4. С. 211-219.

Волощенко В. М. Удосконалення механізмів державного управління розвитком ринку рекреаційних послуг: українські реалії в контексті європейської інтеграції. Вісник НАДУ при Президентові України. 2016. № 2. С. 93-99.

Марченко О.А. Трансформації та удосконалення регіональної структури туристичної галузі: монографія. Херсон: Айлант, 2014. 362 с.

Солодовник Ю. Необхідність державного регулювання в галузі рекреації та оздоровлення. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. 2015. Вип. 4. С. 249-253.

Регіональний вимір рекреаційно-туристичної діяльності. За ред. В.Ф. Семенова. Одеса, Оптимум. 2008. 201 с.

Romanova, A. (2015), “Tourism requires state policy”. Ukrayinsʹkyy turyzm, vol. 4, рр. 16-17.

Ihnatenko, M.M. (2010), “Problems and prospects of rural tourism development in Ukraine”. Naukovyy visnyk Lʹvivsʹkoho natsionalʹnoho universytetu veterynarnoyi medytsyny ta biotekhnolohiy im. S.Z. Hzhytsʹkoho. Seriya «Ekonomichni nauky», vol. 1 (43), рр. 252-255.

Romanyuk, I.A. (2016), “Strategic management of the development of the tourism industry on the basis of the formation of the corporate culture of tourism enterprises”. Visnyk Berdyansʹkoho universytetu menedzhmentu i biznesu, vol. 2 (34), рр. 24-27.

Ihnatenko, M.M. Marmulʹ, L.O. and Sarapina, O.A. (2016), “Socio-economic potential of rural territories as the basis for the development of rural green tourism enterprises on the basis of innovation”. Ekonomika i menedzhment kulʹtury, vol. 2, рр. 32-38.

Yarovyy, V.F. (2017), Rozvytok pidpryyemstv turyzmu ta silʹsʹkoho zelenoho turyzmu v umovakh yevrointehratsiyi ta hlobalizatsiyi [Development of tourism enterprises and rural green tourism in conditions of European integration and globalization]. Kherson: Aylant, Ukraine.

Kruhlov, V. (2016), “Public-private partnership as the basis for the development of recreational and tourist clusters”. Teoriya ta praktyka derzhavnoho upravlinnya, vol. 4, рр. 211-219.

Voloshchenko, V.M. (2016), “Improvement of the mechanisms of state management by the development of the market of recreational services: Ukrainian realities in the context of European integration”. Visnyk NADU pry Prezydentovi Ukrayiny, vol. 2, рр. 93-99.

Marchenko, O.A. (2014), Transformatsiyi ta udoskonalennya rehionalʹnoyi struktury turystychnoyi haluzi [Transformation and improvement of the regional structure of the tourism industry]. Kherson: Aylant, Ukraine.

Solodovnyk, YU. (2015), “Necessity of state regulation in the field of recreation and rehabilitation”. Visnyk Chernivetsʹkoho torhovelʹno-ekonomichnoho instytutu. Ekonomichni nauky, vol. 4, рр. 249-253.

Semenov, V.F. (2008), Rehionalʹnyy vymir rekreatsiyno-turystychnoyi diyalʹnosti [Regional dimension of recreational and tourist activity]. Odesa, Optymum, Ukraine.

Опубліковано
2019-06-04
Номер
Розділ
Статьи