МІЖНАРОДНІ ПІДХОДИ ДО УДОСКОНАЛЕННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

  • R. O. Tolpezhnikov
  • T. G. Tolpezhnikova
  • A. G. Tretyakov
Ключові слова: платоспроможність; стратегія; управління; потенціал; проактивність

Анотація

Необхідною умовою подальшого функціонування підприємства в варіативному середовищі є забезпечення ефективного управління його платоспроможністю як здатністю реалізовувати стратегію розвитку фінансового потенціалу підприємства. Основні тактичні напрями забезпечення платоспроможності полягають у підтриманні прибуткової діяльності і оптимізації вхідних і вихідних грошових потоків на основі їх збалансування. У довгостроковому періоді забезпечення платоспроможності (фінансової стійкості) на підприємстві передбачає розробку системи стратегічних напрямів діяльності, які пов'язані із загальною стратегією виробничо-господарської діяльності підприємства. Розробка тактичних і стратегічних напрямів забезпечення платоспроможного стану ґрунтується на загальних засадах стратегічного розвитку підприємства, основу управління платоспроможністю промислового підприємства складають стратегії розвитку, оскільки саме забезпечення прибутковості операційної діяльності дозволить вчасно здійснювати розрахунки і ефективно управляти заборгованістю. Розглянуто напрями забезпечення платоспроможності підприємства в умовах кризи; послідовність реалізації управлінських рішень щодо удосконалення управління платоспроможністю підприємства; взаємозв’язок між платоспроможністю і елементами сукупного потенціалу промислового підприємства.

Посилання

Бернстайн Л.А. Анализ финансовой отчетности. Москва: Финансы и статистика, 2003. 622 с. URL: https://www.biznesbooks.com/books/ekonomika/bernstain-l-a-analiz-finansovoi-otchetnosti (дата звернення 17.12.2018).

Бланк И.А. Финансовый менеджмент. Киев: Эльга, Ника-Центр, 2004. 656 с. URL: https://www.twirpx.com/file/437595/ (дата звернення 30.11.2018).

Бригхэм Ю., Эрхардт М. Финансовый менеджмент. СПб.: Питер, 2009. 960 с. URL: https://www.studmed.ru/brighem-yu-erhardt-m-finansovyy-menedzhment-10-e-izd_c96b669.html (дата звернення 07.12.2018).

Галасюк В.В. Об определении понятия „платежеспособность” в контексте концепции CCF. Фондовый рынок. 2003. №13. С. 26-33.

Журавльова Ю.Ю. Сутність платоспроможності підприємства. Фінанси України. 2006. №1. С.116-120.

Іонін Е.Е. Розв’язання питань методологічного обґрунтування понять «платоспроможність» і «ліквідність». Актуальні проблеми економіки. 2004. № 6. С.30-42.

Ковалёв В.В. Введение в финансовый менеджмент. Москва: Финансы и статистика, 2001. 768 с. URL: https://www.twirpx.com/file/155556/ (дата звернення 13.12.2018).

Шелудько В.М. Фінансовий менеджмент: Підручник. Київ: Знання, 2013. 375 с.

Bernstajn L.A. (2003), Analiz finansovoj otchetnosti [Financial statement analysis], Finansy i statistika, Moskow, Russia. URL: https://www.biznesbooks.com/books/ekonomika/bernstain-l-a-analiz-finansovoi-otchetnosti (Accessed 17.12.2018).

Blank I.A. (2004), Finansovyj menedzhment [Financial managment], Jel'ga, Nika-Centr, Kiev, Ukraine. URL: https://www.twirpx.com/file/437595/ (Accessed 30.11.2018).

Brighjem Ju., Jerhardt M. (2009), Finansovyj menedzhment [Financial management], Piter, Saint-Petersburg, Russia. URL: https://www.studmed.ru/brighem-yu-erhardt-m-finansovyy-menedzhment-10-e-izd_c96b669.html (Accessed 07.12.2018).

Galasjuk V.V. (2003), “About the definition of “solvency” in the context of the concept of CCF”, Fondovyj rynok, vol. 13, pp. 26-33.

Zhuravl'ova Yu.Yu. (2006), “The Concepr of solvency of an enterprise”, Сутність платоспроможності підприємства. Finansy Ukrainy, vol. 1, pp. 26-33.

Ionin E.E. (2004), “Solving issues of methodological substantiation of the concepts of "solvency" and "liquidity"”, Aktual'ni problemy ekonomiky, vol. 6, pp.30-42.

Kovaljov V.V. (2006) Vvedenie v finansovyj menedzhment [Introduction to financial management], Finansy i statistika, Moskow, Russia. URL: https://www.twirpx.com/file/155556/ (Accessed 13.12.2018).

Shelud'ko V.M. (2013), Finansovyj menedzhment [Financial management], Znannya, Kiev, Ukraine.

Опубліковано
2019-06-04
Номер
Розділ
Статьи