РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНО-АКТИВНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОГНОЗ

  • V. Zalizko
  • M. Romashchuk
Ключові слова: інноваційна діяльність; економічний розвиток; інноваційний розвиток; економічне зростання; інтегрована система управління інноваціями.

Анотація

Встановлено, що до факторів, які перешкоджають в сучасних умовах ефективно впроваджувати підприємствам інноваційну діяльність, выдносяться занадто високі витрати, недостатність фінансування, тривалий період окупності інновації, незахищеність прав власності, часті зміни чинного законодавства.Визначені етапи планування інноваційної діяльності зарубіжних компаній. Виявлено, що головним носієм інноваційного підприємництва є дрібний бізнес, в якому беруть участь вчені, технологи, винахідники і фахівці з освоєння інновацій.Встановлено , що питома вага підприємств, які впроваджують інновації, в Україні в 2018 р. зросла порівняно з 2017 р. при цьому зросла кількість технологічних процесів. Виявлено, що основною причиною низької активності інноваційної діяльності є низьке фінансове забезпечення даної діяльності, а також у недостатній рівень розробки інструментарію інноваційного управління. Обґрунтовано необхідність розробки та описання системи управління інноваційної діяльності для підприємств в умовах високої конкуренції на ринку. Визначено, що інноваційна активність підприємства відіграє велику роль в максимізації прибутку. Встановлено, що до факторів, які перешкоджають ефективно впроваджувати підприємствами інноваційну діяльність, слід віднести занадто високі витрати, тривалий період окупності інновації.Обгрунтовано, що інноваційна активність підприємства відіграє велику роль в максимізації прибутку. Розглянуто інтегровану систему управління інноваційною діяльністю підприємства та механізм її реалізації. Визначено особливості інноваційної діяльності сучасних підприємств. Обгрунтовані методи стимулювання інноваційної діяльності.

Посилання

State Statistics Service of Ukraine (2018), Naukova ta innovatsijna diial'nist' v Ukraini 2017. Statystychnyj zbirnyk [Research and innovation activity in Ukraine 2017. Statistical yearbook], Derzhkomstat, Кyiv, Ukraine.

Levchenko, Yu.G. (2016), “Activation of innovation activity of domestic enterprises in the conditions of crisis, available”, available at: http://eztuir.ztuedu.ua/bitstream/handle/123456789/6813/108.pdf?sequence=1&isAllowed=y (Accessed 10 May 2019).

Official site of the State Statistics Service of Ukraine (2019), available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 10 May 2019).

Gods, Ya.S. (2012), “Factors that affect the effectiveness of business planning other innovative projects of enterprises”, Problems and prospects of development of the banking system of Ukraine, vol. 36, pp. 145-155.

Solomatina, N. A. and Slavnetkova, L. B. (2015), “An analysis of the scientific development of innovation systems at the regional level”, vol.3, pp. 263-270.

Platonov, A.V. (2014), “Efficiency of management of innovations in agriculture”, Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, Rossijskij gosudarstvennyj agrarnyj zaochnyj universitet, Moscow, Russia.

Kirzhner, L.A. Kyenko, L.P. Lepekiko, T.I. and Timonin, A.M. (2006), Menedzhment orhanyzatsyj [Management of organizations], Kyiv, Ukraine.

Zagorodnaya, E.P. (2012), “Ananalysis of international experience in the use of basic types of control systems for the innovation unit of the company”, available at: https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-mezhdunarodnogo-opyta-primeneniya-osnovnyh-vidov-sistem-upravleniya-innovatsionnoy deyatelnostyu kompanii (Accessed 10 May 2019).

Goldstein, G.Y. (2004), Stratehycheskyj innovatsyonnyj menedzhment, [Strategic Innovation Management], Lira, Kyiv, Ukraine.

Наукова та інноваційна діяльність // Державна служба статистики України, 2018, URL: http://www.ukrstat.gov.ua/.

Левченко Ю.Г. Активізація інноваційної діяльності вітчизняних підприємств в умовах кризи, URL:http://eztuir.ztu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/6813/108.pdf?sequence=1&isAllowed=y, с.106-111.

Офіційний сайт Державної служби статистики України, URL : http://www.ukrstat. gov.ua/.

Богів Я.С. (2012) Фактори, які впливають на ефективність бізнес-планування інноваційних проектів підприємств// Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України, №36., С. 145-155, URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pprbsu_2012_36_18.

Соломатіна Н.А., СлавнецковаЛ.В (2015), Анализ зарубежного опыта развития инновационных систем на региональном уровне , № 3, С. 263-270.

Платонов А.В. (2014), Эффективность управления инновациями в сельском хозяйстве/, С.145.

Киржнер Л.А., Киенко Л.П., Лепейко Т.И., Тимонин А.М. (2006) Менеджмент организаций, К. 115 с.

Загороднова Е.П. Анализ международного опыта применения основных видов систем управления инновационной деятельностью компании, (2012). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-mezhdunarodnogo-opyta-primeneniya-osnovnyh-vidov-sistem-upravleniya-innovatsionnoy-deyatelnostyu-kompanii, С.98.

Гольдштейн Г.Я. (2004), Стратегический инновационный менеджмент, К. Ліра. 56 с.

Опубліковано
2019-06-04
Номер
Розділ
Статьи