НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

  • N. N. Іgnatenko
Ключові слова: рекреаційна діяльність; розвиток; напрями; вдосконалення; управління; регулювання; організаційно-економічний механізм; моделі.

Анотація

У статті виявленні особливостей розвитку рекреаційних підприємств і обґрунтуванні механізмів їх управління та регулювання з урахуванням міжнародного досвіду, моделей і вимог. Визначено, що економічний зміст рекреаційної діяльності полягає у створенні соціально корисного продукту (рекреаційної послуги) і забезпеченні економічних результатів (прибуток від реалізації, робочі місця), що виділяє її в особливий, соціально- та еколого-орієнтований вид господарської діяльності. Вказано суттєві проблеми розвитку підприємств рекреаційної діяльності. Обґрунтовано організаційно-економічний механізм ефективної рекреаційної діяльності, який повинен враховувати сукупну дію низку об'єктивних і суб'єктивних чинників, які в тій або в іншій мірі визначають реальні умови його реалізації. Визначено, що організаційно-економічний механізм здійснення туристично-рекреаційної діяльності реалізується через певні організаційні структури, які сприяють реалізації інтересів державних, приватних, комунальних підприємств та установи на міжнародному, національному, регіональному і локальному (місцевому) рівнях.

Посилання

Бейдик О.О., Криницька Л.Л. Світові рекреаційно-туристські ресурси. Український географічний журнал. 2007. № 2. С. 49-55.

Волощенко В.М. Удосконалення механізмів державного управління розвитком ринку рекреаційних послуг: українські реалії в контексті європейської інтеграції. Вісник НАДУ при Президентові України. 2016. №2. С. 93-99.

Ігнатенко М.М. Проблеми та перспективи розвитку сільського туризму в Україні. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького. Серія «Економічні науки». Т. 12, № 1 (43). Львів, 2010. С. 252-255.

Сарапіна О.А., Пінчук Т.А. Еколого-економічні напрями підвищення якості послуг в рекреаційній зоні. Таврійський науковий вісник. Херсон: ХДАУ, 2007. Вип. 49. С. 219-227.

Масляк П. О. Рекреаційна географія. Київ : Знання, 2008. 343 с.

Шпак Л.О. Інституційне регулювання розвитку туристично-рекреаційного комплексу. Агросвіт. 2014. № 5. С. 32-35.

Антоненко І.Я. Державне регулювання просування туристичного продукту: міжнародний та вітчизняний досвід. Економічна наука інвестиції: практика та досвід. № 21. 2013. С.17-22.

Денисенко М.П., Терещенко Н.М. Формування системи управління якістю послуг у сфері туризму. Наукові праці МАУП. 2014. Вип. 1. С. 134-138.

Романюк І.А. Стратегічне управління розвитком галузі туризму на засадах формування корпоративної культури туристичних підприємств. Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 2016. № 2 (34). С. 24-27.

Рега М. Тенденції та перспективи розвитку управління підприємствами туристичної сфери в сучасному ринковому середовищі. Молодий вчений. 2015. № 5 (20). С. 72-75.

Мармуль Л.О., Яровий В.Ф. Методологічні засади управління брендами підприємств і організацій у галузі туризму. Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. Серія економіка та менеджмент. Вип. 12. 2017. С. 57-63.

Beydyk, O.O. and Krynytsʹka, L.L. (2007), “World recreational and tourist resources”, Ukrayinsʹkyy heohrafichnyy zhurnal, vol. 2, pp. 49-55.

Voloshchenko, V.M. (2016), “Improvement of the mechanisms of state management by the development of the market of recreational services: Ukrainian realities in the context of European integration”, Visnyk NADU pry Prezydentovi Ukrayiny, vol. 2, pp. 93-99.

Ihnatenko, M.M. (2010), “Problems and prospects of rural tourism development in Ukraine”, Naukovyy visnyk Lʹvivsʹkoho natsionalʹnoho universytetu veterynarnoyi medytsyny ta biotekhnolohiy im. S.Z. Hzhytsʹkoho. Seriya «Ekonomichni nauky», vol. 1(43), pp. 252-255.

Sarapina, O.A. and Pinchuk, T.A. (2007), “Ecological and economic directions of improving the quality of services in the recreation area”, Tavriysʹkyy naukovyy visnyk, vol. 49, pp. 219-227.

Maslyak, P. O. (2008), Rekreatsiyna heohrafiya [Recreational geography]. Kyiv: Znannya, Ukraine.

Shpak, L.O. (2014), “Institutional regulation of the development of tourist and recreational complex”, Ahrosvit, vol. 5, pp. 32-35.

Antonenko, I.YA. (2013), “State regulation of tourism product promotion: international and national experience”, Ekonomichna nauka investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 21, pp. 17-22.

Denysenko, M.P. and Tereshchenko, N.M. (2014), “Formation of the quality management system for tourism services”, Naukovi pratsi MAUP, vol. 1, pp. 134-138.

Romanyuk, I.A. (2016), “Strategic management of the development of the tourism industry on the basis of the formation of the corporate culture of tourism enterprises”, Visnyk Berdyansʹkoho universytetu menedzhmentu i biznesu, vol. 2 (34), pp. 24-27.

Reha, M. (2015), “Trends and prospects of development of management of enterprises of tourist sphere in the modern market environment”, Molodyy vchenyy, vol. 5 (20), pp. 72-75.

Marmulʹ, L.O. and Yarovyy, V.F. (2017), “Methodological principles of management of brands of enterprises and organizations in the field of tourism”, Problemy innovatsiyno-investytsiynoho rozvytku. Seriya ekonomika ta menedzhment, vol. 12, pp. 57-63.

Опубліковано
2019-06-04
Номер
Розділ
Статьи