СУСПІЛЬНИЙ СЕКТОР В УМОВАХ ІННОВАТИЗАЦІЇ ТА ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

  • N. M. Kraus
  • S. M. Holubka
  • K. M. Kraus
Ключові слова: суспільний сектор; інноватизація; інноваційний тип економіки; цифровізація; державний сектор.

Анотація

У статті досліджено та узагальнено характерні особливі розвитку суспільного сектора в умовах інноватизації та цифровізації економіки України. Встановлено, що до основних показників оцінки ефективності суспільного сектору економіки України інноваційного типу варто відносити: якість суспільної інфраструктури, якість освіти та науки, якість адміністрування, економічна продуктивність, стабільність.Розкрито сучасні особливості та основні завдання суспільного сектору економіки інноваційного типу. Представлено характеристику концепцій оцінки діяльності суспільно сектора та показників оцінки ефективності суспільного сектору економіки України інноваційного типу. Здійснено аналіз видів та змісту суспільного сектора економіки інноваційного типу. Обґрунтовано і розкрито основні структурні елементи суспільного сектора України економіки інноваційного типу в умовах цифровізації.

Посилання

Логоша Р.В. Особливості формування і розвитку ринку в різних суспільних формаціях. Економіка і суспільство. 2016. Вип. 3. С. 7–12.

Белоусова С. В. Подходы к рассмотрению общественного сектора. Известия Иркутской государственной экономической академии. 2008. № 5. С. 5–8.

Васильців В. Г. Сектор інформаційних технологій та його місце і роль у системі економічної безпеки держави. Науковий вісник НЛТУ України. 2016. Вип. 26.6. С. 300–307.

Гірник Є. В. Суспільний сектор економіки в параметрах інституцій держави: структурно-теоретичний аналіз. Науковий погляд: економіка та управління. 2016. № 1 (55). С. 161–168.

Гірник Є. Концептуалізація суспільного сектора економіки в системі економіко – теоретичного знання. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Економіка. 2017. № 3 (192). С. 11–14.

Длугопольський О. В. Суспільний сектор економіки і публічні фінанси в епоху глобальних трансформацій : монографія. Тернопіль: Екон. думка ТНЕУ, 2011. 632 с.

Длугопольський О. В. Підходи до оцінки ефективності функціонування суспільного сектору економіки. Економічний аналіз : зб. наук. праць / за ред.: В. А. Дерій. Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2014. Том 15. № 1. С. 43-58.

Федірко Н. В., Єфремов Д. П. Електронний текст лекцій науки «Економіка суспільного сектору». К.: КНЕУ, 2014. 140 с. URL: http://feu.kneu.edu.ua/ua/depts4/k_makroekonomiky_ta_derzhavnogo_upravlinnja/disciplines_of_bachelor_level_mdu/econom_publ_sector/ (дата звернення: 15.05.2019).

Манахова И. В. Экономика общественного сектора. Саратов : Лотос, 2003. 106 с.

Модернізація суспільного сектору економіки в умовах глобальних змін : монографія / за ред. А. Ф. Мельник. Тернопіль : Екон. думка ТНЕУ, 2009. 528 с.

Осецький В. Л. Господарський менталітет як чинник розвитку інституційного середовища. Вісник Київського нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Економіка, 2013. № 153. С. 75-79. URL: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2013/153-12/17 (дата звернення: 15.05.219).

Экономика общественного сектора : учебник / за ред. П. В. Савченко та ін.. М. : ИНФРА-М, 2010. 643 с.

Якобсон Л. И. Государственный сектор экономики: экономическая теория и политик. М. : ГУВШЭ, 2000. 118 с.

Цілі Сталого Розвитку: Україна : Національна доповідь. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, 2017. 176 с.

Краус Н. М. Інституціоналізація інноваційної економіки: глобальні та національні тенденції: автореф. дис. ... докт. економ. наук : 08.00.01. К. : Знання, 2017. 40 с.

Краус Н. М. Інноваційна економіка в глобалізованому світі: інституціональний базис формування та траєкторія розвитку : монографія. К. : Аграр Медіа Груп, 2019. 491 с.

Краус К. М., Краус Н. М. Ретроспектива і сучасність оподаткування в Україні та за кордоном : монографія. К. : Аграр Медіа Груп, 2019. 420 с.

Lohosha, R. V. (2016) Osoblyvosti formuvannia i rozvytku rynku v riznykh suspilnykh formaciiakh [Features of formation and development of market in various social formations], Economics and Society, vol. 3, pp. 7–12.

Belousova, S. V. (2008), Podkhody k rassmotreniyu obshchestvennogo sektora [Approaches to the public sector], News of the Irkutsk State Economic Academy, no. 5. pp. 5–8.

Vasyltsiv, V. H. (2016) Sektor informaciinykh tekhnologhii ta ikh miste i rol u systemi ekonomichnoi bezpeky derzhavy [Sector of information technology and its place and role in the system of economic security of the state], Scientific herald of NLTU of Ukraine, vol. 26.6, pp. 300–307.

Hirnyk, Ye. V. (2016) Suspilnyi sektor ekonomiky v parametrakh instytucii derzhavy: strukturno-teoretychnyi analiz [Public sector of the economy in the parameters of state institutions: structural and theoretical analysis], Scientific View: Economics and Management, no. 1 (55), pp. 161–168.

Hirnyk, Ye. V. (2017) Konceptualizaciia suspilnoho sektora ekonomiky v systemi ekonomiko-teoretychnoho znannia [Conceptualization of the public sector of the economy in the system of economical and theoretical knowledge], Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Series Economics, no. 3 (192), pp. 11–14.

Dluhopolskyy, O. V. (2011) Suspilnyy sector ekonomiky i publichni financy v epokhu hlobalnykh transformatsiy [Public sector of the economy and public finances in an era of global transformations], Ternopil: Economical Thinking TNEU.

Dluhopolskyy, O. V. (2014) Pidkhody do otsinky efektyvnosti funktsionuvannia suspilnoho sektoru ekonomiky. Ekonomichnyy analiz [Approaches to the assessment of the efficiency of functioning of public sector of the economy. Economic analysis], Collection of scientific works. Ternopil: Publishing and Printing Center of Ternopil National Economic University “Economic Thought”, vol. 15, no. 1, pp. 43–58.

Fedirko, N. V., Efremov, D. P. (2014) Elektronnyy tekst lektsiy nauky “Ekonomika suspilnoho sektory” [Electronic text of lectures of science “Public sector economics”]. Available at: http://feu.kneu.edu.ua/ua/depts4/k_makroekonomiky_ta_derzhavnogo_upravlinnja/disciplines_of_bachelor_level_mdu/econom_publ_sector/ (Accessed 15 May 2019).

Manakhova, I. V. (2003) Ekonomika obshchestvennogo sektora [Economics of tpublic sector], Saratov: Lotos.

Melnyk, A. F. (ed.) (2009) Modernizaciia suspilnoho sektoru ekonomiky v umovakh hlobalnykh zmin [Modernization of public sector of the economy in the context of global change], Ternopil: Econ. Thinking TNEU.

Osetsyi, V. L. (2013) Hospodarskyj mentalitet yak chynnyk rozvytku instytuciinoho seredovyshcha [Economic mentality as a factor in the development of the institutional environment], Visnyk Kyivskoho Natsionalnogo Universytetu imeni Taras Shevchenko. Ekonomika [Bulletin of Taras Shevchenko Kiev National University. Economy], no. 153. pp. 75-79. URL: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2013/153-12/17 (Accessed 15 May 219).

Savchenko, P. V. (ed.) (2010) Ekonomika obshchestvennogo sektora [Economics of public sector], M. : INFRA-M. 643 p.

Yacobson, L. I. (2000) Gosudarstvennyy sektor ekonomiki: ekonomicheskaya teoriya i politika [Public sector of the economy: economic theory and policy], M. : GUWSE. 118 p.

National report of Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine (2017) Tsili Staloho Rozvytku: Ukraina [Sustainable Development Goals: Ukraine], Kyiv, Ukraine.

Kraus, N. M. (2017) Instytutsionalizaciia innovaciynoi ekonomiky: ghlobalni ta natsionalni tendenciji [Institutionalization of Innovative Economy: Global and National Trends] (Doctor’s Thesis), Kyiv: Knowledge.

Kraus, N. M. (2019) Innovatsiina ekonomika v hlobalizovanomu sviti: instytutsionalnyi bazys formuvannia ta traiektoriia rozvytku [Innovative economy in a globalized world: institutional basis of formation and development trajectory], Kyiv: Agrar Media Group.

Kraus, K. M., Kraus, N. M. (2019) Retrospektyva i suchasnist opodatkuvannia v Ukraini ta za kordonom [Retrospective and contemporary taxation in Ukraine and abroad], Kyiv: Agrar Media Group.

Опубліковано
2019-06-04
Номер
Розділ
Статьи