ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ АГРАРНИХ ФОРМУВАНЬ З ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА

  • M. Zhybak
  • І. Feduniak
Ключові слова: ефективність; продукція рослинництва; сталий розвиток; сільське господарство; рентабельність виробництва.

Анотація

У статті розглянуто сутність ефективності виробництва продукції рослинництва, оскільки рослинництво – провідна галузь сільського господарства.Визначено, що ефективнiсть діяльності підприємств залежить вiд великої кiлькостi факторiв, якi умовно можна подiлити на внутрiшнi та зовнішні, а для забезпечення сталого розвитку економіки, сільське господарство, як її частину, необхідно розглядати як органічну складову цілісної макроекономічної системи, а його ресурсний потенціал – як частку національного потенціалу.Проведено розрахунки та здійснено оцінку щодо ефективності виробництва продукції рослинництва в сільськогосподарських підприємствах Тернопільської області. Обґрунтовано напрями та запропоновано шляхи підвищення економічної ефективності виробництва продукції рослинництва у досліджуваному регіоні.Обґрунтовано проблему підвищення рівня ефективності виробництва сільськогосподарської продукції, розв’язання якої є важливим завданням, не тільки на державному, але й на регіональному рівні.

Посилання

Калiнчик М.В. Методичнi та практичнi аспекти економічної оцінки ресурсозберігаючих технологiй у сільському господарстві. Економiка АПК. 2013. № 11. С. 86–91.

Сільськогосподарські культури. URL: http://www.fao.org/faostat (дата звернення: 10.04.2019).

Кириченко О.А. Управлiння фiнансово-економiчною безпекою: навч. посiб. К., 2010. 480 с.

Статистичний щорічник Тернопільської області за 2017 рік. Державний комітет статистики України. Головне управління статистики в Тернопільській обл. Т., 2018. 214 с.

Kalinchyk, M.V. (2013), “Methodical and practical aspects of economic evaluation of resource-saving technologies in agriculture”, Ekonomika APK, vol. 11, рр. 86–91.

Food and Agricultural Organization of the United Nations (2016), “Agricultural crops”, available at: http://www.fao.org/faostat (Accessed 10 April 2019).

Kyrychenko, O.A. (2010), Upravlinnia finansovo-ekonomichnoiu bezpekoiu: navchalnyi posibnyk [Management of financial and economic safety: studyguide], Kyiv, Ukraine.

State Committee of Statistics of Ukraine (2018), “Statystychnyi shchorichnyk Ternopilskoi oblasti za 2017” [The Main Department of Statistics in the Ternopil region 2017], Ternopil, Ukraine.

Опубліковано
2019-06-04
Номер
Розділ
Статьи